ďalej
späť
body

Press Release

Doprava — znovu na posledných priečkach kjótskej klasifikácie

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 22. 02. 2007 Posledná zmena 03. 06. 2016
Emisie skleníkových plynov z dopravy zostávajú pre EÚ hlavnou, ale odstrániteľnou prekážkou v dosahovaní kjótskych cieľov týkajúcich sa klimatických zmien, uvádza sa v novej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktorá bola zverejnená dnes v Kodani.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

Správa EEA „Doprava a životné prostredie: na ceste k novej spoločnej dopravnej politike“ uvádza, že európska dopravná politika sa musí zaoberať rastúcim dopytom po doprave. V rokoch 1990 až 2003 vzrástol objem osobnej dopravy v krajinách EEA o 20 %. Najviac v tomto období vzrástla letecká doprava, o 96 %.

Kým emisie vo väčšine ostatných sektorov (energetika, priemysel, poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo) v rokoch 1990 až 2004 klesli, emisie v doprave sa podstatne zvýšili práve na základe zvýšeného dopytu.

Doprava zodpovedá za 21 % celkových emisií skleníkových plynov v štátoch EÚ 15 (okrem medzinárodnej leteckej a námornej dopravy). Cestná doprava predstavuje 93 % všetkých emisií v doprave. Najrýchlejšie však rastú emisie v medzinárodnej leteckej doprave, s nárastom o 86 % v rokoch 1990 až 2004.

Emisie skleníkových plynov (okrem námornej a leteckej dopravy) v doprave v rokoch 1990 až 2004 najviac vzrástli v Luxembursku a Írsku s príslušným zvýšením o 156 a 140 %. V 32 členských krajinách EEA (pozri poznámky) stúpli v priemere o 25 %.

„Dá sa povedať, že strednodobé prehodnotenie bielej knihy o doprave z roku 2001 svojím návrhom zaoberať sa iba dopadom dopravy na životné prostredie zľahčuje prístup Európy k potrebe riešiť objem dopravy. A tak to byť nemôže“, uviedla profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná riaditeľka EEA.

„Nemôžeme sa zaoberať nárastom emisií skleníkových plynov, vysokou hladinou hluku a fragmentáciou krajiny, ktoré spôsobuje doprava, bez riešenia nárastu dopravy vo všetkých oblastiach: na cestách a železniciach, vo vzduchu a na mori. Technické zlepšenia, akými sú napríklad čistejšie, úspornejšie motory, sú veľmi dôležité, problém s emisiami v doprave sa však len cestou inovácií vyriešiť nedá“, uviedla.

Správa tiež zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú pri stanovení možností dopravy zohrávajú dotácie v doprave. V Európe sa na dotácie v doprave ročne vydáva 270 až 290 miliárd EUR. Takmer polovica týchto dotácií ide do cestnej dopravy, ktorá patrí z pohľadu životného prostredia k najnepriaznivejším. EEA vydá podrobnú správu o dotáciách v doprave v marci 2007.

Znečistenie v doprave má tiež priamy dopad na naše zdravie. Takmer 25 % obyvateľov štátov EÚ 25 žije vo vzdialenosti menej než 500 metrov od cesty, ktorou prejde viac než tri milióny vozidiel ročne. V dôsledku vysokej miery znečistenia sa preto každý rok strácajú takmer štyri milióny rokov života, uvádza sa v správe.

Poznámky pre redaktorov:

Základné informácie o správe

Správa EEA Doprava a životné prostredie: na ceste k novej spoločnej dopravnej politike je výročnou publikáciou Mechanizmu EEA predkladania správ o doprave a životnom prostredí (TERM), ktorý sleduje pokrok a účinnosť pokusov o integráciu stratégií dopravy a životného prostredia.

Správa sa zameriava na všetky členské krajiny EEA. Tými je 27 členských štátov EÚ, Turecko, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. Švajčiarsko sa členom EEA stalo len nedávno a poskytuje údaje v niektorých prípadoch. Ak údaje nie sú úplné, zvyčajne sa to uvedie v súhrne údajov, kde sú tiež popísané rôzne zoskupenia krajín.

Webové odkazy: Správa mechanizmu TERM

Členské krajiny EEA: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Turecko.

O Európskej environmentálnej agentúre (EEA):

EEA má sídlo v Kodani. Jej úlohou je pomáhať pri dosahovaní významného a merateľného zlepšenia životného prostredia v Európe poskytovaním včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií politickým aktérom a verejnosti.

Permalinks

Akcie dokumentu