další
předchozí
položky

Press Release

Doprava v kjótské klasifikaci opět mezi nejhoršími

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 22.02.2007 Poslední změna 03.06.2016
Podle nové zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která byla dnes vydána v Kodani, jsou emise skleníkových plynů způsobené dopravou stále hlavní, leč zvládnutelnou, překážkou na cestě EU ke splnění cílů Kjótského protokolu v oblasti klimatických změn.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

Zpráva EEA „Transport and Environment: on the way to a new common transport policy“ (Doprava a životní prostředí: na cestě k nové společné dopravní politice) uvádí, že evropská dopravní politika musí řešit spirálový nárůst poptávky po dopravě. V období 1990 až 2003 se objem přepravy osob v zemích EEA zvýšil o 20 %. K největšímu nárůstu došlo v tomto období v letecké dopravě, a to o plných 96 %.

Zatímco se objem emisí z jiných odvětví (energetika, průmysl, zemědělství, odpadové hospodářství) mezi léty 1990 a 2004 snížil, emise z dopravy se v důsledku tohoto nárůstu poptávky výrazně zvýšily.

Doprava v zemích EU-15 má na svědomí 21 % celkového objemu emisí skleníkových plynů (bez zahrnutí mezinárodní letecké a námořní dopravy). Silniční doprava přispívá k celkovému množství veškerých emisí z dopravy podílem 93 %. Avšak množství emisí způsobených mezinárodní leteckou dopravou se zvyšuje nejrychleji a v období od roku 1990 do roku 2004 vzrostlo o 86 %.

Množství emisí skleníkových plynů (GHG) (bez zahrnutí námořní a letecké dopravy) způsobené dopravou se v období od roku 1990 do roku 2004 nejvíce zvýšilo v Lucembursku a Irsku, kde tento přírůstek činil 156, respektive 140 %. Průměrné zvýšení ve 32 členských zemích EEA dosáhlo 25 % (viz poznámky).

„Tím, že naznačíme, že se jednoduše zabýváme dopady dopravy na životní prostředí, by mohla být bílá kniha o dopravě z roku 2001 vykládána jako ústup od zaměření Evropy na potřebu zabývat se objemem přepravy jako takovým. A to prostě nelze,“ tvrdí profesorka Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka EEA.

„Nemůžeme přece řešit vzrůstající emise skleníkových plynů, znečištění hlukem a fragmentaci krajiny v důsledku dopravy, aniž bychom se zabývali růstem dopravy po celém jejím spektru: na našich silnicích a železnicích, ve vzduchu i na moři. Výsledky technického pokroku, jako jsou čistší motory lépe využívající palivo, jsou velice důležité, ale náš postup při řešení problémů emisí způsobených dopravou inovovat nemůžeme,“ dodala paní McGlade.

Zpráva také poukazuje na významnou úlohu dotací do dopravy v oblasti výběru způsobů dopravy. V Evropě se každoročně vydá na dopravní dotace 270 až 290 miliard EUR. Téměř polovina těchto výdajů připadá na silniční dopravu, což je způsob přepravy, který patří k nejméně příznivým pro životní prostředí. EEA vydá v březnu 2007 podrobnou studii o dotacích na dopravu.

Znečištění způsobené dopravou má také přímý vliv na naše zdraví. Téměř 25 % obyvatel zemí EU-25 žije v lokalitách, které nejsou vzdáleny víc než 500 metrů od silnic, po nichž se ročně přepraví více než tři miliony vozidel. V důsledku toho způsobují tyto vysoké hladiny znečištění každoročně ztrátu téměř čtyř milionů let života, říká se ve zprávě.

Poznámky pro novináře:

Základní informace o zprávě
Zpráva EEA „Transport and Environment: on the way to a new common transport policy“ (Doprava a životní prostředí: na cestě k nové společné dopravní politice) je výroční publikace odboru zvaného Mechanismus zpráv o dopravě a životním prostředí (Transport and Environment Reporting Mechanism — TERM) EEA, který monitoruje pokrok a efektivitu úsilí v oblasti integrace strategií zaměřených na dopravu a životní prostředí.

Cílem zprávy je pokrýt všechny členské země EEA. Jedná se o 27 členských států EU, Turecko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Švýcarsko, jež se stalo členem EEA teprve nedávno, poskytuje údaje jen v některých oblastech. Nejsou-li údaje úplné, je obvykle zařazena poznámka v části metadat, kde jsou rovněž popsána uskupení různých zemí.

Webové odkazy: Zpráva odboru TERM

Členské země EEA:, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.

O Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA):

EEA má sídlo v Kodani. Cílem činnosti této agentury je dosažení výrazného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě zajišťováním včasných, cílených, relevantních a spolehlivých informací pro subjekty, které se zabývají tvorbou politiky, a pro veřejnost.

Permalinks

Akce dokumentů