nākamais
iepriekšējais
temati

Press Release

Situācija transporta jomā atkal attālinās no Kioto prasībām

Mainīt valodu
Press Release Publicēts 22.02.2007 Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
Saskaņā ar jauno Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumu, kuru šodien publicē Kopenhāgenā, transporta radītā siltumnīcefektu gāzu emisija vēl joprojām ir galvenais, vēl novēršams, šķērslis ES Kioto protokola klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanā.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

EVA ziņojumā „Transports un vide: ceļā uz jaunu kopēju transporta politiku” sacīts, ka Eiropas transporta politikai jārisina jautājums par transporta pieaugumu. Laikā starp 1990. un 2003. gadu pasažieru transporta apjomi EVA valstīs palielinājās par 20 %. Šajā periodā gaisa transporta apjomi pieauga visvairāk — par 96 %.

Ja emisija, ko rada vairums citu nozaru (enerģijas apgāde, rūpniecība, lauksaimniecība, atkritumu apsaimniekošana) samazinājās periodā no 1990. līdz 2004. gadam, tad transporta radīto izmešu daudzums palielinājās sakarā ar pieprasījuma pieaugumu.

Transports rada 21 % no kopējā siltumnīcefektu izraisošo gāzu (SEG) emisijas apjoma ES 15 valstīs (izņemot starptautiskos gaisa un jūras pārvadājumus). Sauszemes transports veido 93 % no transporta radīto izplūdes gāzu. Tomēr visstraujāk pieaug starptautiskā gaisa transporta radīto izmešu apjoms, laikā no 1990.–2004. gadam palielinoties par 86 %.

Transporta SEG emisija (neskaitot jūras un gaisa pārvadājumus) visvairāk palielinājās Luksemburgā un Īrijā no 1990. līdz 2004. gadam, attiecīgi pieaugot par 156 % un 140 %. Vidējais emisijas apjoma palielinājums 32 EVA dalībvalstīs (skat. piezīmes) bija 25 %.

„ Pārskatot un mazinot 2001.gada Baltās grāmatas vides posma pārskata prasības attiecībā uz Eiropas vajadzību risināt transporta jautājumu, ierosinājums vienkāršoti risināt transporta ietekmi uz vidi šajā gadījumā nederēs.” sacīja profesore Žaklīna Makgleida [Jacqueline McGlade], EVA izpilddirektore.

„Mēs nevaram risināt jautājumu par transporta radīto SEG emisijas pieaugumu, trokšņa piesārņojumu un ainavu degradāciju, nepievēršoties jautājumam par satiksmes apjoma pieaugumu visā nozarē: uz mūsu ceļiem un dzelzceļiem, gaisā un uz ūdens. Tehniskie sasniegumi, piemēram, tīrāki, ekonomiskāki dzinēji ir ļoti svarīgi, bet mēs nevaram ar inovāciju palīdzību atrisināt transporta emisijas problēmu,” viņa sacīja.

Ziņojumā s uzsvērta transporta subsīdiju būtiskā nozīme transportlīdzekļu izvēles virzībā. Transporta subsīdijām Eiropā katru gadu iztērē no 270 līdz 290 miljardiem euro. Gandrīz pusi subsīdiju piešķir sauszemes transportam, kas ir viens no videi viskaitīgākajiem pārvietošanās veidiem. EVA 2007. gada martā publicēs sīki izstrādātu pētījumu par transporta nozares subsīdijām.

Transporta piesārņojums tieši ietekmē arī mūsu veselību. Gandrīz 25 % no ES 25 valstu iedzīvotājiem dzīvo mazāk nekā 500 metru attālumā no ceļa, pa kuru ik gadu brauc vairāk nekā trīs miljoni automobiļu. Tādējādi augstā piesārņojuma dēļ gadā tiek pazaudēti gandrīz četri miljoni dzīves gadu, sacīts ziņojumā.

Piezīmes redaktoram:

Ziņojuma pamatinformācija
EVA ziņojums „Transports un vide: ceļā uz jaunu kopēju transporta politiku” ir ikgadēja publikācija, ko sagatavo EVA Ziņošanas mehānisms par transporta un vides jomu (TERM). Tas uzrauga transporta un vides integrācijas centienu sasniegumus un efektivitāti.

Ziņojuma mērķis ir aptvert visas EVA dalībvalstis: 27 ES dalībvalstis, Turcija, Norvēģija, Islande, Lihtenšteina un Šveice. Šveice tikai nesen kļuva par EVA dalībvalsti un tā sniedz datus dažos gadījumos. Ja dati nav pilnīgi, to parasti atzīmē metadatu iedaļā, kurā ir aprakstītas arī atsevišķu valstu grupas.

Tīmekļa saites: posma ziņojums

EVA dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Lihtenšteina, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.

Par Eiropas Vides aģentūru (EVA):

EVA atrodas Kopenhāgenā. Aģentūras mērķis ir palīdzēt sasniegt ievērojamu un izmērojamu Eiropas vides stāvokļa uzlabojumu, savlaicīgi sniedzot politikas veidotājiem un sabiedrībai mērķtiecīgu, būtisku un uzticamu informāciju.

Permalinks

Dokumentu darbības