nästa
föregående
poster

Press Release

Transportsektorn — sämst i Kyotoklassen igen

Ändra språk
Press Release Publicerad 2007-02-22 Senast ändrad 2016-06-03
Utsläppen av växthusgaser från transporter är fortfarande ett av de största hindren för att EU ska nå sitt klimatmål enligt Kyotoavtalet. Men hindret kan övervinnas. Detta enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn som släpptes i dag.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

Enligt miljöbyråns rapport ”Transport och miljö: på väg mot en ny gemensam transportpolitik” (Transport and Environment: on the way to a new common transport policy) måste den europeiska transportpolitiken ta krafttag mot den ständigt ökande efterfrågan på transporter. Mellan 1990 och 2003 ökade volymen av persontransporter i miljöbyråns medlemsländer med 20 procent. Flygtransporterna ökade med 96 procent och var därmed det transportslag som ökade mest under perioden.

Utsläppen från de flesta andra sektorer (energiproduktion, industri, jordbruk och avfallshantering) minskade mellan 1990 och 2004, men utsläppen från transporter ökade betydligt på grund av den allt större efterfrågan.

Transporterna ligger bakom 21 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i EU‑15 (exklusive internationellt flyg och sjötransporter). Vägtransporterna står för 93 procent av de totala utsläppen från transportsektorn. Men det är utsläppen från internationellt flyg som ökar mest. Mellan 1990 och 2004 ökade dessa utsläpp med 86 procent.

Mellan 1990 och 2004 ökade utsläppen av växthusgaser från transporter (exklusive sjöfart och flyg) mest i Luxemburg och Irland. Ökningen var här, 156 respektive 140 procent. Den genomsnittliga ökningen i miljöbyråns 32 medlemsländer (se nedan) var 25 procent.

- På grund av förslaget att vi bara ska hantera transporternas miljöeffekter kan halvtidsutvärderingen av vitboken från 2001 om den gemensamma transportpolitiken tolkas som en uppmjukning av Europas linje när det gäller att reglera transportvolymerna. Det löser inte problemet, säger professor Jacqueline McGlade, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör och fortsätter:

- Vi kan inte hantera de ökande utsläppen av växthusgaser, bullerstörningar och den fragmentering av landskapet som transporterna orsakar utan att angripa den ökande trafikmängdens totala omfattning och infrastruktur: på vägar och järnvägar, i luften och på hav och vattenvägar. Tekniska framsteg såsom renare och mer bränsleeffektiva motorer har stor betydelse, men vi kan inte uppfinna oss ur problemet med utsläppen från transporter.

Rapporten sätter också fokus på den stora betydelse olika subventioner har när det gäller att styra valet av transportslag. Mellan 270 och 290 miljarder euro betalas varje år ut i transportrelaterade subventioner i Europa. Nästan hälften av bidragen går till vägtransporter, som är ett av de minst miljövänliga transportalternativen. Miljöbyrån kommer att släppa en detaljstudie av transportbidragen i mars 2007.

Föroreningarna från transporter har också en direkt inverkan på vår hälsa. Nästan 25 procent av befolkningen i länderna i EU-25 bor mindre än 500 meter från en väg där över tre miljoner fordon passerar varje år. Enligt rapporten är följden att nästan fyra miljoner levnadsår årligen förloras på grund av höga halter av föroreningar.

Upplysningar till redaktören:

Bakgrunden till rapporten
Europeiska miljöbyråns rapport ”Transport och miljö: på väg mot en ny gemensam transportpolitik” (Transport and Environment: on the way to a new common transport policy) är en årlig publikation från miljöbyråns transport- och miljörapporterings­mekanism TERM, som övervakar framsteg och effektivitet när det gäller integreringsstrategierna för transport och miljö.

Rapporten är avsedd att täcka alla miljöbyråns medlemsländer. Dessa är EU:s 25 medlemsstater, Turkiet, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Schweiz blev medlem i miljöbyrån helt nyligen och har lämnat data i vissa fall. Där data är ofullständiga finns detta i regel noterat i avsnittet om metadata, där också olika grupperingar av länder beskrivs.

Länkar: TERM-rapporten

Europeiska miljöbyråns medlemsländer: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Schweiz, Turkiet och Storbritannien.

Om Europeiska miljöbyrån:

Europeiska miljöbyrån har sitt kontor i Köpenhamn. Byrån strävar efter att bidra till att miljön i Europa förbättras avsevärt - och på ett mätbart sätt. Detta ska uppnås genom att byrån förser beslutsfattarna och allmänheten med aktuell, målgruppsanpassad, relevant och tillförlitlig information.

Permalinks

Dokumentåtgärder