næste
forrige
emner

Press Release

Transport - igen Kyoto klassens dårligste elev

Skift sprog
Press Release Udgivet 22/02 2007 Sidst ændret 03/06 2016
Drivhusgasemissionerne fra transport er en vigtig, men ikke uoverkommelig hindring for, at EU kan nå klimamålsætningerne i Kyoto-protokollen, hedder det i en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), som offentliggøres i dag i København.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

Ifølge EEA’s rapport "Transport and Environment: on the way to a new common transport policy" skal EU's transportpolitik tage hånd om problemet med den stærkt stigende transportefterspørgsel. Mellem 1990 og 2003 steg passagertransporten i EEA-landene med 20 %. Lufttransporten tegnede sig for den største stigning i denne periode med hele 96 %.

Mens emissionerne fra de fleste andre sektorer (energiforsyning, industri, landbrug og affaldshåndtering) faldt i perioden 1990–2004, steg emissionerne fra transportsektoren betydeligt, hvilket skyldtes den omtalte efterspørgselsstigning.

Transporten er ansvarlig for 21 % af de samlede drivhusgasemissioner i EU-15 (ekskl. international luftfart og søtransport). Vejtransporten bidrager med 93 % af de samlede emissioner fra transporten. Emissionerne fra international luftfart tegner sig imidlertid for den hurtigste stigning, nemlig på 86 % mellem 1990 og 2004.

Drivhusgasemissionerne fra transporten (ekskl. søtransport og luftfart) steg mest i Luxembourg og Irland mellem 1990 og 2004, nemlig med henholdsvis 156 og 140 %. Den gennemsnitlige stigning i de 32 EEA-medlemslande (se noter) var på 25 %.

“Med forslaget om, at vi kun skal forholde os til de miljømæssige følger af transporten, kan midtvejsevalueringen af hvidbogen om transport fra 2001 opfattes som en opblødning af Europas holdning til nødvendigheden af at mindske transportmængden. Dette er dog en forkert fortolkning", siger professor Jacqueline McGlade, EEA's administrerende direktør.

“Vi kan ikke løse problemerne med stigende drivhusgasemissioner, støjforurening og fragmentering af landskaber forårsaget af transport uden samtidig at se på trafikstigningen på tværs af hele spektret - på vores veje og jernbaner, i luften og på havet. Tekniske fremskridt såsom renere og mere brændstofeffektive motorer er meget vigtige, men vi kan ikke forny os ud af transportemissionsproblemerne," siger hun.

Det fremgår også af rapporten, at transportstøtten har stor betydning for, hvilken transportform der vælges. Der tildeles årligt mellem 270 og 290 mia. euro i transportstøtte i Europa. Næsten halvdelen af denne støtte går til vejtransport, der er en af de mindst miljøvenlige transportformer. EEA udsender i marts 2007 en detaljeret undersøgelse af transportstøtten.

Forureningen fra transporten har også direkte indvirkning på vores helbred. Næsten 25 % af befolkningen i EU-25 bor mindre end 500 meter fra en vej, hvor der passerer over 3 mio. køretøjer om året. Det betyder, at næsten fire millioner leveår går tabt hvert eneste år på grund af et højt forureningsniveau, hedder det i rapporten.

Bemærkninger til redaktøren:

Baggrunden for rapporten

EEA's rapport "Transport and Environment: on the way to a new common transport policy" er den årlige publikation fra EEA's transport- og miljørapporteringsmekanisme (TERM), som overvåger fremskridtene med og effektiviteten af arbejdet med at integrere transport- og miljøstrategier.

Rapporten søger at dække alle EEA-medlemslandene. Det vil sige de 27 EU‑medlemsstater, Tyrkiet, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Schweiz er først for nylig blevet medlem af EEA og leverer data i nogle tilfælde. Er datamængden ikke komplet, vil dette normalt være anført i afsnittet med metadata, hvor de forskellige landegrupperinger også er beskrevet.

Links: TERM 2006 rapporten

EEA-medlemslande: Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet og Det Forenede Kongerige.

Om Det Europæiske Miljøagentur (EEA):

EEA har hjemsted i København. Agenturets målsætning er at bidrage til opnåelse af væsentlige og målelige forbedringer i Europas miljø ved at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger til de politiske beslutningstagere og offentligheden.

Permalinks

Handlinger