neste
forrige
elementer

Press Release

Transportsektoren — verst i Kyoto-klassen igjen

Endre språk
Press Release Publisert 22.02.2007 Sist endret 03.06.2016
Ifølge en ny rapport som Det europeiske miljøbyrå (EEA) offentliggjør i København i dag, er utslippet av klimagasser fra transportsektoren en viktig, men ikke uoverkommelig hindring for at EU skal nå Kyoto-målene om utslippsreduksjoner.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

EEA-rapporten “Transport and Environment: on the way to a new common transport policy” slår fast at europeisk transportpolitikk må gripe fatt i den eskalerende etterspørselen etter transport. I perioden 1990 til 2003 økte persontransporten i EEA‑landene med 20 %. Lufttransport økte mest i denne perioden, med 96 %.

Samtidig som utslippene fra de fleste andre sektorer (energiforsyning, industri, landbruk, avfallshåndtering) gikk ned i perioden 1990-2004, førte den økte etterspørselen til at utslippene fra transportsektoren faktisk økte vesentlig i samme periode.

Transport står for 21 % av de totale utslippene av klimagasser i EU-15 (internasjonal luft- og sjøtransport ikke inkludert). Veitransport står for 93 % av de totale transportutslippene. Men med 86 % økning fra 1990 til 2004 er det utslippene fra internasjonal lufttransport som øker mest.

I perioden 1990-2004 var det Luxembourg og Irland som hadde de største økningene i utslipp av klimagasser fra transport (utenom sjø og luft), med henholdsvis 156 % og 140 %. Den gjennomsnittlige økningen i de 32 EEA-landene (se merknader) var på 25 %.

”Når midtveisevalueringen av hvitboken om transport fra 2001 bare slår fast at vi må gjøre noe med miljøkonsekvensene av transport, kan dette tolkes som en oppmykning av den europeiske linjen, som har gått ut på å gjøre noe med transportmengdene. Det kan da ikke være tilfellet,“ sier professor Jaqueline McGlade, EEAs administrerende direktør.

“Vi kan ikke gjøre noe med de økende klimagassutslippene, støyforurensingen og landskapsfragmenteringen som transportsektoren medfører, uten å gjøre noe med den økte trafikken, over hele linjen: på vei og bane, i luften og til sjøs. Tekniske framskritt, som renere og mer drivstofføkonomiske motorer, er svært viktige, men vi kan ikke fornye oss ut av transportsektorens utslippsproblemer,” sier hun.

Rapporten framhever også den rollen transportsubsidiene spiller når det gjelder transportvalg. Hvert år brukes det i Europa mellom 270 og 290 milliarder euro på transportsubsidier. Cirka halvparten går til veitransport, som er en av de minst miljøvennlige transportmåtene. I mars 2007 vil EEA utgi en detaljert studie av subsidiene i transportsektoren.

Forurensning fra transport har dessuten også direkte helsevirkninger. Nærmere 25 % av befolkningen i EU-25 bor mindre enn 500 meter fra en vei med mer enn tre millioner biler årlig. Ifølge rapporten går nesten fire millioner leveår tapt på grunn av høye forurensingsnivåer.

Merknader til redaktøren:

Bakgrunn for rapporten
Det europeiske miljøbyrås rapport “Transport and Environment: on the way to a new common transport policy” er en årlig utgivelse fra Miljøbyråets Rapporteringsmekanisme for transport og miljø (TERM), som kartlegger framdriften for og effektene av arbeidet med å integrere strategiene for transport og miljø.

Rapporten tar sikte på å dekke alle Miljøbyråets medlemsland, som er EUs 27 medlemsstater, Tyrkia, Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Sveits har først nylig blitt medlem av Miljøbyrået og har derfor framlagt data bare på noen områder. Ufullstendige data er kommentert i metadataseksjonen, hvor det også finnes en beskrivelse av de ulike landgruppene.

Nettlenker: TERM-rapporten

Det europeiske miljøbyrås medlemsland: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Spania, Slovakia, Slovenia, Sverige, Sveits, Tyrkia og Storbritannia.

Om Det europeiske miljøbyrå (EEA):

Miljøbyrået har sine kontorer i København. Det har som mål å bidra til å oppnå betydelig og målbar forbedring av Europas miljø ved å levere aktuell, målrettet, relevant og pålitelig informasjon til politiske beslutningstakere og allmennheten.

Permalinks

Topics

Dokumenter handlinger