neste
forrige
elementer
Press Release D source code Europas miljø 2015: Framtidens velstand krever modige endringer innen politikk, kunnskap, investeringer og innovasjon — 25.02.2015
Europas miljø- og klimapolitikk har gjort store framskritt og gitt oss et bedre miljø og bedre livskvalitet og samtidig fremmet innovasjon, sysselsetting og økonomisk vekst. Til tross for denne positive utviklingen står Europa fortsatt overfor mange vedvarende, voksende miljøutfordringer. Å håndtere dem vil kreve grunnleggende endringer i de produksjons- og forbrukssystemene som er hovedårsaken til miljøproblemene.
Press Release Octet Stream Østerrike og Tyskland best på resirkulering, men Storbritannia og Irland øker mest — 14.03.2013
Østerrike, Tyskland og Belgia hadde høyest resirkuleringsgrad for kommunalt avfall i hele Europa i 2010. Selv om en del land har hatt en kraftig økning i resirkuleringsgrad, sløser vi i Europa fortsatt bort store mengder verdifulle ressurser ved å deponere avfall på fyllplassene, og mange land risikerer å ikke klare å oppfylle sine juridisk bindende resirkuleringsmål.
Press Release Trafikkforurensning er fortsatt helseskadelig i mange deler av Europa — 26.11.2012
Transporten i Europa genererer skadelige nivåer av luftforurensende stoffer og står for en fjerdedel av klimagassutslippene i EU. Mange av de resulterende miljøproblemene kan løses ved å trappe opp innsatsen for å nå nye EU-mål, ifølge den siste rapporten fra Det europeiske miljøbyrå (EEA).
Press Release Tydelige klimaendringer i Europa bekrefter akutt behov for tilpasningstiltak — 20.11.2012
Klimaendringene berører alle Europas regioner og medfører en rekke forskjellige konsekvenser for både samfunnet og miljøet. Vi kan forvente ytterligere konsekvenser i framtiden som potensielt kan gjøre store økonomiske skader, ifølge en ny vurdering som publiseres av Det europeiske miljøbyrået i dag.
Press Release Mange europeere fortsatt eksponert for skadelig luftforurensning — 25.09.2012
Nesten en tredel av Europas byboere eksponeres for høye konsentrasjoner av svevestøv. Svevestøv er et av de forurensende stoffene som forårsaker størst skade på menneskers helse ettersom det trenger inn i følsomme deler av luftveiene. EU har i de siste tiårene gjort framskritt når det gjelder å redusere luftforurensningen som forårsaker forsuring, men en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble offentliggjort i dag, viser at mange deler av Europa opplever vedvarende problemer med konsentrasjoner av svevestøv og bakkenær ozon i uteluften.
Press Release Den europeiske transportsektoren må være ambisiøs for å nå målene — 08.11.2011
Utslippene av mange forurensende stoffer fra transport gikk ned i 2009. Men denne nedgangen er muligens bare en midlertidig effekt av den økonomiske nedgangen, ifølge den ferske årsrapporten om transportsektorens utslipp fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). Transport- og miljørapporteringsmekanismen (TERM) tar for seg miljøkonsekvensene av transport. Rapporten er for første gang basert på det omfattende settet med kvantitative mål som er foreslått i Europakommisjonens veikart for transport for 2011.
Press Release Europeisk rapport: "Hva vet vi om vann og grønn økonomi?" — 07.09.2011
I forbindelse med den syvende ministerkonferansen "Miljø for Europa" som arrangeres i Astana i Kasakhstan 21.–23. september 2011, møtes ministrene i dag for å drøfte Europas vannproblemer og hvordan økonomien kan gjøres grønnere. Til støtte for konferansen lanserer Det europeiske miljøbyrå (EEA) en innovativ såkalt "Assessment of Assessments" som munner ut i anbefalinger om hvordan miljøinformasjon og politiske beslutninger kan samordnes tettere.
Press Release Octet Stream Bier eller business – ja takk, begge deler! — 18.11.2010
Det europeiske miljøbyrå (EEA) offentliggjorde i dag sin fjerde miljøtilstands- og miljøutsiktsrapport, SOER2010, en omfattende vurdering av hvordan og hvorfor Europas miljø endres og hva vi gjør med det. SOER 2010 konkluderer med at en fullt integrert tilnærming til å omdanne Europa til en ressurseffektiv grønn økonomi, ikke bare vil gi et sunt miljø, men også øke velstanden og styrke den sosiale utjevningen.
Press Release Har europeisk transport blitt grønnere? Delvis. — 19.04.2010
Samtidig som teknologiske framskritt gjør at bilene blir stadig mer miljøvennlige, skal stadig flere passasjerer og mer gods fraktes over enda større avstander. Vinningen går dermed opp i spinningen. I en ny rapport basert på en analyse av langsiktige trender etterlyser Det europeiske miljøbyrå (EEA) en tydelig visjon som definerer hva Europas transportsystem skal være i 2050, og en konsekvent politikk for å oppnå dette.
Press Release Biologisk mangfold, klimaendringer og deg — 18.03.2010
EEA Signaler 2010: historier om mennesker og deres miljø
Press Release Europa må styre transportpolitikken i riktig retning — 27.03.2009
Transportsektoren bidrar fortsatt uforholdsmessig mye til utslipp av klimagasser, dårlig luftkvalitet og støy i Europa og benytter seg fortsatt av de minst effektive måtene å flytte mennesker og varer på.
Press Release Octet Stream Tørke og overforbruk av vann i Europa — 05.03.2009
Fra golfbaner til bøker, olivenolje til ferier – alle de varene og tjenestene vi er avhengige av, i tillegg til mange av våre daglige aktiviteter, krever en livsviktig ressurs: vann. En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrå (EEA) bekrefter at vannforbruket i mange deler av Europa ikke er bærekraftig, og anbefaler en ny tilnærming til forvaltningen av vannressursene.
Press Release EU sliter med å redusere utslippene fra transportsektoren: behov for drastisk forbedring og klare mål — 14.02.2008
Transportsektoren i EU må iverksette strenge tiltak for å hjelpe Europa med å oppfylle sine mål om reduksjon i klimagassutslippene. Dette går fram av en ny rapport offentliggjort av Det europeiske miljøbyrå (EEA).
Press Release Ministrene må forene krefter for å skape et sunt miljø i den felleseuropeiske regionen — 28.09.2007
Ifølge en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrå (EEA) som ble offentliggjort i dag, hemmes miljøpolitikken i den felleseuropeiske regionen av informasjonshull og svikt i gjennomføringen.
Press Release Nedgang i utslippene av klimagasser i EU i 2005 — 13.06.2007
Ifølge den årlige rapporten om klimagasser i Det europeiske fellesskap utarbeidet av Det europeiske miljøbyrå (EEA) i København, var det en nedgang i utslippene av alle klimagasser som bidrar til klimaendringene fra 2004 til 2005.
Press Release Transportsektoren — verst i Kyoto-klassen igjen — 22.02.2007
Ifølge en ny rapport som Det europeiske miljøbyrå (EEA) offentliggjør i København i dag, er utslippet av klimagasser fra transportsektoren en viktig, men ikke uoverkommelig hindring for at EU skal nå Kyoto-målene om utslippsreduksjoner.
Press Release Byspredningen - Europas glemte miljøutfordring — 22.11.2006
Behov for en EU-politikk som rettesnor for effektiv byplanlegging
Press Release object code Nytt nettbasert overvåkingssystem for luftforurensning — 18.07.2006
Med Ozone Web, det nye internettverktøyet som ble lansert i København i dag av Det europeiske miljøbyrået (EEA), har brukerne for første gang mulighet til å overvåke og spore nivået av bakkenært ozon i paneuropeisk skala.
Press Release object code Snart ingen vei tilbake for Europas kystlinje — 03.07.2006
Ifølge en rapport som Det europeiske miljøbyrå (EEA) i København i dag legger fram, er trusselen mot Europas unike kystmiljø stadig stigende på grunn av dets popularitet.
Press Release object code Klimaendringer topper listen over miljøutfordringer — Europa kjenner varmen — 29.11.2005
Beslutningstakere, næringsliv og privatpersoner må gripe fatt i en lang rekke miljøutfordinger nå - eller betale dyrt senere
Press Release object code Gratis dataspill om miljø på 26 språk — 25.08.2005
Spillelskere i hele Europa kan nå spille dataspill og samtidig lære om miljøet. Det europeiske miljøbyrået i København har lansert dataspillet Honoloko på 26 språk. Spillet finner du gratis på internett.
Press Release object code EEA offentliggjør det første digitale kartet over landskapsendringene i Europa — 17.11.2004
Det første digitale kartet over de mange endringene Europas landskaper har gjennomgått siden 1990, ble offentliggjort i dag. Dette gir beslutningstakere mulighet til å se hvordan beslutninger de tidligere har tatt innen f.eks. landbruk og samferdsel, har virket inn på regionens begrensede landressurser og på miljøet som sådan.
Press Release object code Ikke-bærekraftig økonomisk aktivitet setter framdriften i Europas miljøarbeid i fare — 12.05.2003
Miljøtilstanden i Europa er på mange områder forbedret i løpet av det siste tiåret, men mye av framgangen står nå i fare for å bli ødelagt av den økonomiske veksten fordi regjeringene ennå ikke har gjort det som er nødvendig for å frikople presset på miljøet fra økonomisk aktivitet.
Press Release object code Signals 2002 — 23.05.2002
Press Release object code De nyeste miljøsignalene setter søkelyset på utfordringen for den offentlige politikk i Europa — 29.05.2001
Den offentlige politikken må bli mer effektiv når det gjelder å påvirke det økende omfanget av og det stadig endrede mønsteret i produksjon og forbruk om Europa skal greie å oppnå målene om miljøvennlig og bærekraftig utvikling.

Permalinks

Dokumenter handlinger