neste
forrige
elementer

Press Release

Byspredningen - Europas glemte miljøutfordring

Endre språk
Press Release Publisert 22.11.2006 Sist endret 03.06.2016
Behov for en EU-politikk som rettesnor for effektiv byplanlegging

Den raske takten Europas byer sprer seg i, truer med å ødelegge balansen både i miljøet, i samfunnet og i økonomien, sier Det europeiske miljøbyrå (EEA) i København i en ny rapport som kommer ut i dag.
 
Rapporten, “Urban sprawl in Europe – the ignored challenge”, viser at mange av Europas miljøproblemer skyldes at byene har fått vokse ganske ukontrollert. Globaliseringen av økonomien, utbyggingen av transportnett over landegrensene, de omfattende samfunnsmessige, økonomiske og demografiske endringene og forskjellene i nasjonal lovgivning når det gjelder areal- og byplanlegging, er noen av de viktigste drivkreftene bak endringene i bymiljøet.  Vi trenger en EU-politikk for å samordne og styre areal- og byplanleggingen, hevdes det i rapporten.

Byspredningen oppstår når arealbruksendringen skjer raskere enn befolkningsveksten. Mer enn én firedel av landarealet i Den europeiske union er ifølge rapporten allerede urbanisert.  Det at Europas befolkning lever lenger og flere av oss lever alene, medfører enda større press på leveområdene. Vi reiser lengre og forbruker mer. I perioden 1990 til 2000 ble over 800 000 hektar av Europas landarealer bygget ut. Det tilsvarer tre ganger Luxembourgs areal. Om denne trenden fortsetter, vil byene faktisk ha doblet sitt areal på bare litt over hundre år.

Når byene vokser, øker energietterspørselen, mer transportinfrastruktur må bygges ut og større landarealer må omdisponeres. Dette skader det naturlige miljøet og øker utslippene av klimagasser. Konsekvensene er blant annet klimaendringer og økt luft- og støyforurensning. Derfor har denne byspredningen direkte konsekvenser for livskvaliteten for alle som bor i og omkring byene.

“Byspredningen gjenspeiler endringer i livsstil og forbruksmønstre mer enn at befolkningen vokser. Kravene om flere boliger, større utvalg av mat, bedre tilgang til transport og økt reisevirksomhet øker presset på tilgjengelige arealer. Når landbruksarealene rundt byene i tillegg ofte er relativt billige, bidrar dette til å forsterke byspredningen,” uttalte EEAs adm.dir., professor Jacqueline McGlade.

“EUs utjevningsfond og strukturfond, som er sentrale drivkrefter i samfunnsutviklingen i Europa, medvirker også i høyeste grad til den raske spredningen av byene i Europa. Disse fondene har stor betydning i denne utviklingen, da både EU og medlemsstatene er sterkt opptatt av hvordan de skal bruke pengene på neste EU-budsjett. Spesielt nye medlemsstater vil oppleve store forandringer. De bør derfor få retningslinjer som kan hjelpe dem til å unngå de miljømessige fallgrubene som en plutselig innsprøyting av midler lett kan bli,” mente professor McGlade.

Rapporten inneholder case-studier fra syv byer i Europa, med både positive og negative eksempler på byplanlegging fra de siste 50 årene. Imidlertid understreker rapporten at byspredning ikke er noe lokalt fenomen men faktisk berører så godt som alle byer i Europa. Rapporten inneholder også forslag til tiltak og retningslinjer for å få kontroll med byspredningen.

Merknader til redaktøren:

Bakgrunn for rapporten
Rapporten er utarbeidet av EEA og Europakommisjonens Felles forskningssenter (JRC).

Klikk her for å lese rapporten i sin helhet: Urban sprawl in Europe – the ignored challenge

EEA Briefing 4/2006 - Byspredning i Europa

Om Det europeiske miljøbyrå (EEA):

Det europeiske miljøbyrå har sine kontorer i København og har som mål å bidra til å oppnå betydelig og målbar forbedring av Europas miljø ved å levere rettidig, målrettet, relevant og pålitelig informasjon til politiske beslutningstakere og allmennheten.

Kontaktinformasjon:

Brendan Killeen               
Pressemedarbeider             
Tlf.: +45 33 36 72 69           
Mobil: +45 23 68 36 71            
E-post: brendan.killeen@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Leder for kommunikasjon og virksomhetsanliggender
Tlf.: +45 33 36 71 60
Mobil: +45 51 33 22 43
E-post: marion.hannerup@eea.europa.eu

Permalinks

Dokumenter handlinger