nästa
föregående
poster

Press Release

Städernas ökande utbredning - Europas glömda miljöutmaning

Ändra språk
Press Release Publicerad 2006-11-22 Senast ändrad 2016-06-03
Det krävs en EU-strategi med riktlinjer för en effektiv stadsplanering

Städernas snabba och ständigt ökande utbredning hotar den miljömässiga, sociala och ekonomiska balansen i Europa. Det framgår av en ny rapport som Europeiska miljöbyrån offentliggör i Köpenhamn idag.

Rapporten Urban sprawl in Europe — the ignored challenge visar att många av miljöproblemen i Europa hänger samman med att tätorterna breder ut sig i rask takt. Den globala ekonomin, gränsöverskridande transportnät, omfattande samhälleliga, ekonomiska och demografiska förändringar liksom skillnader i nationell planlagstiftning  är några av de största drivkrafterna bakom stadsmiljöns förändring. Enligt rapporten krävs nu en EU-strategi för att samordna och styra stadsplaneringen.

Tätortsutbredningen blir bekymmersam när mark exploateras i större utsträckning än vad befolkningstillväxten motiverar. Enligt rapporten är drygt en fjärdedel av Europeiska unionens landareal redan urbaniserad.  Människorna i Europa lever längre och fler människor lever ensamma, vilket skapar större krav på boendeyta. Vi reser längre och konsumerar mer.  Mellan 1990 och 2000 bebyggdes mer än 800 000 hektar mark i Europa — en yta tre gånger så stor som Luxemburg. Om denna trend fortsätter kommer vår tätortsareal att fördubblas på drygt hundra år.

När tätorterna breder ut sig ökar efterfrågan på energi, infrastrukturen måste byggas ut och större landområden måste tas i anspråk. Detta skadar den naturliga miljön och ökar utsläppen av växthusgaser, som i sin tur orsakar både klimatförändringar och ökade luft- och bullerföroreningar. Städernas tillväxt påverkar därför direkt livskvaliteten för dem som lever i och omkring städerna.

- Städernas utbredning speglar ändringar i livsstil och konsumtionsmönster snarare än en befolkning som ökar, säger professor Jacqueline McGlade, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör. Allt större krav på bostäder, livsmedel, transportsystem och turism innebär i sin tur ökade krav på landområden. Priset på jordbruksmarken runt städerna är jämförelsevis lågt, något som bidrar till att städernas utbredning underlättas, påpekar professor Jacqueline McGlade.

- Även EU:s sammanhållnings- och strukturfonder, som är centrala drivkrafter i samhällsutvecklingen i Europa, bidrar i hög grad till att städerna i Europa breder ut sig. Finansieringens konstruktion har särskilt stor betydelse när EU och medlemsstaterna specificerar hur de tänker använda nästa EU-budget. I synnerhet de nya medlemsstaterna kommer att få uppleva stora förändringar. De bör få strategiska riktlinjer som kan hjälpa dem att undvika de miljömässiga fallgropar som en plötslig tillströmning av medel lätt kan leda till, anser professor McGlade.

Rapporten innehåller fallstudier från sju städer i Europa med både positiva och negativa exempel på stadsplanering från de senaste 50 åren. I rapporten understryks emellertid att städernas ökande utbredning inte är ett lokalt fenomen, utan finns i så gott som alla städer i Europa. Rapporten innehåller förslag på åtgärder och strategier för att tackla problemet med stadsutbredningen.

Meddelande till redaktören:

Bakgrund till rapporten
Rapporten har utarbetats av Europeiska miljöbyrån och Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum.

Klicka på denna länk för att läsa rapporten: Urban sprawl in Europe - the ignored challenge

EEA Briefing 4/2006 - Städernas utbredning ökar i Europa

Om Europeiska miljöbyrån:

Europeiska miljöbyrån har sitt kontor i Köpenhamn. Byrån strävar efter att bidra till att miljön i Europa förbättras avsevärt — och på ett mätbart sätt. Detta ska uppnås genom att byrån förser beslutsfattarna och allmänheten med aktuell, målgruppsanpassad, relevant och tillförlitlig information.

Kontaktuppgifter:

Brendan Killeen               
Pressansvarig
Tfn (45) 33 36 72 69
Mobiltfn (45) 23 68 36 71   
E-post: brendan.killeen@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Chef för avdelningen Kommunikation och interna ärenden
Tfn (45) 33 36 71 60
Mobiltfn (45) 51 33 22 43
E-post: marion.hannerup@eea.europa.eu

Permalinks

Dokumentåtgärder