volgende
vorige
items

Press Release

Uitdijende steden – niet onderkend milieuprobleem in Europa

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 22-11-2006 Laatst gewijzigd 03-06-2016
EU-beleid nodig om stedelijke planning in goede banen te leiden

Voortdurend groeiende en snel uitdijende steden vormen een bedreiging voor het ecologische, sociale en economische evenwicht in Europa, aldus een nieuw rapport dat vandaag door het Milieuagentschap (EMA) in Kopenhagen wordt uitgebracht.
 
Het rapport ‘Urban sprawl in Europe – the ignored challenge’ (Uitdijende steden in Europa – een niet onderkend milieuprobleem) toont aan dat veel milieuproblemen in Europa veroorzaakt worden door zich snel uitbreidende stedelijke gebieden. De economie in het algemeen, grensoverschrijdende vervoersnetwerken, grote maatschappelijke, economische en demografische veranderingen en verschillen in nationale wetten op het gebied van stedenbouw zijn een aantal belangrijke factoren die het stedelijke milieu beïnvloeden. Volgens het rapport is EU-beleid nodig om stedelijke planning te coördineren en te beheersen.

Ongecontroleerde stedelijke uitbreiding treedt op wanneer het stedelijk gebied procentueel sneller toeneemt dan de bevolking.. Meer dan een kwart van het grondgebied van de Europese Unie is al verstedelijkt, zo staat in het rapport. Europeanen leven langer en steeds vaker alleen waardoor de vraag naar leefruimte groter wordt. Wij reizen steeds verder en consumeren meer. Tussen 1990 en 2000 is meer dan 800 000 hectare grond in Europa bebouwd. Dat is driemaal de grootte van Luxemburg. Als deze tendens zich voortzet, zal het stedelijk gebied zich in iets meer dan 100 jaar verdubbeld hebben.

Voor uitdijende steden is een grotere energievoorziening nodig, een uitgebreidere vervoersinfrastructuur en grotere oppervlakten te gebruiken grond. Dit brengt schade toe aan de natuurlijke omgeving en vergroot de uitstoot van broeikasgassen. De gevolgen voor het milieu zijn onder andere klimaatverandering, verhoogde luchtvervuiling en toenemende geluidsbelasting . Ongecontroleerde stedelijke uitbreiding heeft aldus directe consequenties voor de levenskwaliteit van mensen die in en om steden leven.

“Het uitdijen van steden is eerder een weerspiegeling van veranderende leefstijlen en consumptiepatronen dan van een zich uitbreidende bevolking. Voor de toegenomen vraag naar onderdak, voedsel, vervoer en toerisme is meer grond nodig. Landbouwgrond rondom steden is vaak relatief goedkoop en dit gegeven bevordert in het licht van de eerder genoemde druk de ongecontroleerde uitbreiding van steden” zegt professor Jacqueline McGlade, directeur van het EMA.

“De cohesie- en structuurfondsen van de EU, stuwende krachten voor de Europese samenleving, zijn ook belangrijke oorzaken voor stadsuitbreiding in heel Europa. De impact van deze financiële steun is uiterst relevant nu de EU en haar lidstaten de uitgaven binnen de volgende EU-begroting plannen . Met name in de nieuwe lidstaten zullen de veranderingen dramatisch zijn. Die landen zouden beleidsmatige richtsnoeren aangereikt moeten krijgen om de ecologische valkuilen te vermijden die door een plotselinge injectie van geld gegraven kunnen worden, aldus professor McGlade.

Het rapport bevat casestudies over zeven steden in Europa en illustreert zowel de goede als slechte benadering van stedelijke planning in de afgelopen 50 jaar. In het rapport wordt echter benadrukt dat ongecontroleerde stadsuitbreiding geen lokaal verschijnsel is, maar vrijwel alle steden in Europa betreft. Er worden suggesties gedaan voor maatregelen en voor beleid waarmee de voortdurende plaag van ongecontroleerde stadsuitbreiding kan worden tegengegaan.

Informatie voor de redactie:

Achtergrond van het rapport
Dit rapport is opgesteld door het EMA en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese Commissie.

Klik op onderstaande link om het rapport te kunnen inzien: Urban sprawl in Europe – the ignored challenge

EEA Briefing 4/2006 - Uitdijende steden in Europa

Over het Europees Milieuagentschap (EMA):

Het Milieuagentschap is gevestigd in Kopenhagen. Het heeft tot doel bij te dragen tot significante, meetbare verbeteringen van het milieu in Europa door het verstrekken van tijdige, doelgerichte, relevante en betrouwbare informatie aan beleidsmakers en het algemene publiek.

Contact

Brendan Killeen
Persvoorlichter
Tel. +45 33 36 72 69
Mobiele telefoon: +45 23 68 36 71
E-mail: brendan.killeen@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Hoofd Communicatie en Corporate Affairs
Tel. +45 33 36 71 60
Mobiele telefoon: +45 51 33 22 43
E-mail: marion.hannerup@eea.europa.eu

Permalinks

Documentacties