следващ
предишен
елементи

Press Release

Нарастване на населените места - едно пренебрегвано предизвикателство пред Европа в областта на околната среда

Смяна на език
Press Release Публикуван 22-11-2006 Последна промяна 03-06-2016
Необходима е политика на ЕС, която да ръководи ефективното планиране на населените места

Според един нов доклад, разпространен днес в Копенхаген от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), непрекъснатото и бързо нарастване на населените места застрашава околната среда, социалния и икономически баланс в Европа.
 
Докладът  „Нарастване на населените места в Европа - пренебрегваното предизвикателство” показва, че много от проблемите в областта на околната среда в Европа са предизвикани от бързото разрастване на селищните райони. Глобализацията на икономиката, трансграничните транспортни мрежи, мащабните социални, икономически и демографски промени, и различията в националното законодателство в областта на планирането са едни от главните двигатели на промяната в околната среда в селищата. Докладът посочва, че е необходима политика на ЕС, която да координира и контролира планирането.

Нарастване на населените места се наблюдава когато темпът на преобразуване на земеползването надмине темпа на нарастване на населението. Според доклада, повече от една четвърт от територията на Европейския съюз вече е урбанизирана.  Европейците живеят по-дълго и все повече от нас живеят самостоятелно, с което се увеличават нуждите от жилищно пространство. Ние пътуваме на по-големи разстояния и консумираме повече. В периода между 1990 г. и 2000 г. са застроени повече от 800 000 хектара от земята на Европа. Това е площ трикратно по-голяма от територията на Люксембург. Ако тази тенденция продължи, нашите населени места ще се удвоят само след един век.

Разрастващите се градове се нуждаят от снабдяване с повече енергия, повече транспортна инфраструктура и заемат по-големи площи земя. Това уврежда естествената околна среда и увеличава емисиите на парникови газове, което от своя страна е причина както за промяна в климата, така и за повишеното замърсяване на въздуха и по-високите равнища на шума. Това нарастване влияе пряко върху качеството на живота на хората, които живеят в градовете и в техните околности.

„Нарастването на населените места е отражение на променящите се модели в начина на живот и потребление, а не толкова на увеличаващия се брой на населението. Увеличаващото се търсене на жилища, храна, транспорт и туризъм се нуждае от земя. Земеделската земя в районите около големите градове често е с ниска цена, което благоприятства разрастването под въздействието на споменатия по-горе натиск”, споделя професор Jacqueline McGlade, Изпълнителен директор на ЕАОС.

„Кохезионният и структурните фондове на ЕС, които са ключови двигатели с влияние върху европейските общества, са също така и главна причина за разрастването в целия ЕС. Въздействието на финансирането е от особено значение когато ЕС и неговите държави-членки планират изразходването на средствата от следващия бюджет на ЕС. Коренни промени ще претърпят особено новите държави-членки. На тях трябва да им бъдат дадени политически насоки, за да им се помогне да избегнат капаните по отношение на въздействието върху околната среда, които може да постави внезапното инжектиране на средства”, смята професор McGlade.

Докладът съдържа проучвания на случаи от практиката в седем големи градове на Европа, които илюстрират едновременно някои добри и лоши подходи в селищното планиране през изминалите 50 години. Въпреки това в него се подчертава, че разрастването не е локално явление и засяга почти всички градове в Европа. Докладът предлага някои бъдещи действия и политки, които могат да се заемат с проблема на продължаващото нарастване на населените места.

Бележки към редактора:

Основа на доклада

Този доклад е изготвен от ЕАОС и Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC).

Достъпът до него е осигурен на следния адрес: Нарастване на населените места в Европа - пренебрегваното предизвикателство

EEA Briefing 4/2006 - Нарастване на населените места в Европа

Информация за Европейската агенция за околна среда (ЕАОС):

ЕАОС е със седалище в Копенхаген. Агенцията има за цел да спомага за постигането на значимо и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа чрез предоставяне на навременна, целенасочена, актуална и надеждна информация на отговорните за политическите решения лица и институции и на обществеността.

Информация за контакти:

Brendan Killeen
Служител по печата             
тел: +45 33 36 72 69
мобилен тел:+45 23 68 36 71            
E-поща: brendan.killeen@eea.europa.eu

Marion Hannerup
Началник комуникации и корпоративни въпроси
тел: +45 33 36 71 60
мобилен тел.:+45 51 33 22 43
E-поща: marion.hannerup@eea.europa.eu

Permalinks

Действия към документ