neste
forrige
elementer

Press Release

Har europeisk transport blitt grønnere? Delvis.

Endre språk
Press Release Publisert 19.04.2010 Sist endret 03.06.2016
Topics:
Samtidig som teknologiske framskritt gjør at bilene blir stadig mer miljøvennlige, skal stadig flere passasjerer og mer gods fraktes over enda større avstander. Vinningen går dermed opp i spinningen. I en ny rapport basert på en analyse av langsiktige trender etterlyser Det europeiske miljøbyrå (EEA) en tydelig visjon som definerer hva Europas transportsystem skal være i 2050, og en konsekvent politikk for å oppnå dette.

På sin 10-årsdag presenterer Miljøbyråets TERM-rapport en oversikt over hvordan transportsektoren påvirker miljøet. Rapporten bygger på en analyse av 40 policy-relevante indikatorer. Den konkluderer med at bildet er sammensatt for perioden 1997–2007, dvs. det har vært en viss forbedring når det gjelder luftforurensning, men den vedvarende veksten i utslippene av klimagasser fra transportsektoren gir fortsatt all grunn til bekymring.

- I løpet av det siste tiåret har vi konsentrert oss om å bedre mobiliteten og samtidig frikople transportutslippene fra den økonomiske veksten. Vi ser nå at de enorme investeringene i transportinfrastruktur har gitt oss mulighet til å reise lengre for å dekke våre daglige behov, men dette har ikke samtidig gjort oss mindre utsatt for støy, trafikkorker og luftforurensning, sa professor Jacqueline McGlade, EEAs administrerende direktør. - I tiden framover må vi sette fokus ikke bare på hvordan vi reiser, men også på hvorfor vi reiser, for i siste instans er mobilitet uløselig knyttet til livskvalitet.

Transport, inklusive internasjonal luftfart og skipsfart, står for om lag en firedel av EUs klimagassutslipp. I motsetning til enkelte andre sektorer er transportsektorens påvirkning på miljøet fortsatt tett knyttet til økonomisk vekst.

Trender og funn

  • Trenden i godstransporten er en noe høyere vekst enn i økonomien. I EU-27 var veksten størst innen bil- og flyfrakt (hhv. 43 % og 35 % fra 1997 til 2007). Jernbanetransport og transport på innlands vannveier reduserte sine andeler i samme periode.

  • Med den økonomiske krisen har transportvolumene falt, men denne trenden forventes å snu så snart konjunkturene snur.

  • Det var vekst i persontransporten, men ikke i samme takt som i økonomien. Flyreiser innen EU var fortsatt det største vekstområdet, med en økning på 48 % mellom 1997 og 2007. Bilen var det dominerende transportmiddelet og sto for 72 % av alle passasjerkilometre i EU-27.

  • EEA-landene hadde en vekst i utslippene av klimagasser fra transport (internasjonal luftfart og skipsfart ikke inkludert) på 28 % i perioden 1990–2007 og står nå for ca. 19 % av alle utslipp.

  • Til tross for en reduksjon i den senere tid er veitransporten hovedansvarlig for utslippene av NOx og på 2. plass når det gjelder dannelsen av svevestøv i 2007.

  • Av alle de 32 landene som er medlemmer i EEA, er det bare Tyskland og Sverige som er i rute i forhold til sine veiledende mål for 2010 for bruk av biodrivstoff.

  • Veitrafikken er fortsatt den langt største bidragsyteren til transportstøy. Antallet mennesker som utsettes for skadelige støynivåer, spesielt om natten, forventes å øke om ikke en effektiv støypolitikk utformes og gjennomføres.

Merknader til redaktøren

Bakgrunn for rapporten

Det europeiske miljøbyrås rapport ”Towards a resource-efficient transport system” er en årlig utgivelse fra Miljøbyråets Rapporteringsmekanisme for transport og miljø (TERM), som kartlegger framdriften for og effektene av arbeidet med å integrere strategiene på transport- og miljøområdet.

TERM-rapportene er blitt utgitt siden 2000 og gir viktige innblikk som kan bidra til utviklingen av EUs politikk. Rapporten tar sikte på å dekke alle Miljøbyråets medlemsland,

Om Det europeiske miljøbyrå (EEA)

Miljøbyrået har sine kontorer i København. Det har som mål å bidra til å oppnå betydelig og målbar forbedring av Europas miljø ved å levere aktuell, målrettet, relevant og pålitelig informasjon til politiske beslutningstakere og allmennheten.

Det europeiske miljøbyrås medlemsland: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia og Storbritannia.

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser:

 

Gülçin Karadeniz,

Informasjonsmedarbeider

Tlf.: +45 3336 7172

Mobil: +45 2368 3653 

gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

 

Iben Stanhardt

Informasjonsmedarbeider

Tlf.: +45 3336 7168
Mobil: +45 2336 1381

Iben.stanhardt@eea.europa.eu

Permalinks

Topics

Topics:
Dokumenter handlinger