nästa
föregående
poster

Press Release

Har Europas transportsektor blivit miljövänligare? Delvis.

Ändra språk
Press Release Publicerad 2010-04-20 Senast ändrad 2016-06-03
Topics:
Den tekniska utvecklingen ger oss renare fordon, men samtidigt transporteras allt fler passagerare och varor allt längre sträckor. Därmed motverkas effektivitetsvinsterna. I en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA), som grundas på en analys av långsiktiga trender, ställs krav på en tydlig vision och kraftfulla åtgärder för Europas transportsystem fram till år 2050.

TERM-rapporten ger en översikt över hur Europas transporter påverkar miljön. Årets rapport är den tionde i ordningen och bygger på en analys av 40 olika ”policy-relevanta” indikatorer. I rapportens slutsatser för perioden 1997–2007 ges en blandad bild: samtidigt som det skett vissa förbättringar i fråga om luftföroreningar finns det en stark oro för den stadiga ökningen av transporternas utsläpp av växthusgaser.

”Under de senaste tio åren har vi inriktat oss på åtgärder för att förbättra rörligheten, samtidigt som vi har frikopplat transportsektorns utsläpp från ekonomisk tillväxt. I dag gör de omfattande investeringarna i transportinfrastruktur att vi kan resa längre sträckor för att tillgodose våra dagliga behov. Samtidigt har de inte minskat den tid som vi utsätts för buller, trängsel och luftföroreningar”, säger professor Jacqueline McGlade, miljöbyråns verkställande direktör. ”I framtiden måste vi inrikta oss inte bara på transportsättet, utan också på anledningarna till att människor väljer att resa. Till syvende och sist är rörlighet oskiljaktigt förbunden med vår livskvalitet .”

Transportsektorn – inklusive internationell luftfart och sjöfart – står för runt en fjärdedel av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. Till skillnad från andra sektorer är transportsektorns påverkan på miljön fortfarande nära sammankopplad med ekonomisk tillväxt.

Trender och slutsatser

  • Godstransporterna ökar i regel i något snabbare takt än ekonomin. Godstransporter på landsväg och i luften svarar för den största ökningen inom EU:s 27 medlemsstater (43 procent respektive 35 procent mellan 1997 och 2007). Andelen gods på järnvägar och inre vattenvägar i förhållande till den totala fraktvolymen minskade under samma period.
  • Den nuvarande avmattningen i ekonomin har minskat transportvolymerna, men de förväntas öka igen så snart ekonomin tar fart.
  • Passagerartransporterna ökar, men i långsammare takt än ekonomin. Med en ökning på 48 procent mellan 1997 och 2007 var flygresor inom EU fortfarande det område som ökade snabbast. Bilresor var fortfarande det dominerande transportsättet och svarade för 72 procent av alla passagerarkilometer inom EU-27.
  • I miljöbyråns medlemsländer ökade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn (utsläppen från internationell luftfart och sjöfart är ej inräknade) med 28 procent mellan 1990 och 2007 och de utgör i dag runt 19 procent av de totala utsläppen.
  • Trots att utsläppen av luftföroreningar minskat under den senaste tiden var vägtransporterna den största utsläppskällan av kväveoxid och den näst största källan till partikelemissioner under 2007.
  • Av miljöbyråns 32 medlemsländer är det endast Tyskland och Sverige som är på god väg att nå sina inriktningsmål för användning av biobränsle till 2010.
  • Vägtrafiken är fortfarande den allra största källan till trafikbuller. Antalet människor som utsätts för skadliga bullernivåer, i synnerhet nattetid, förväntas öka om inte effektiva bulleråtgärder utvecklas och genomförs fullt ut.

Information till redaktionen

Bakgrund till rapporten

Rapporten ”Towards a resource-efficient transport system” (Mot ett resurseffektivt transportsystem) är en årlig publikation från miljöbyråns transport- och miljörapporteringsmekanism (TERM). TERM övervakar framsteg och effektivitet i arbetet med att integrera strategier för transport och miljö.  

TERM-rapporterna har publicerats sedan år 2000, analysen är avsedd att fungera som ett stöd vid utformningen av EU:s politik. Rapporten har målet att omfatta alla miljöbyråns medlemsländer.

Om Europeiska miljöbyrån

Europeiska miljöbyrån har sitt kontor i Köpenhamn. Byrån strävar efter att bidra till att miljön i Europa förbättras avsevärt och på ett mätbart sätt. Detta ska uppnås genom att byrån förser beslutsfattarna och allmänheten med aktuell, målgruppsanpassad, relevant och tillförlitlig information.

Miljöbyråns medlemsländer: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien.

Kontaktuppgifter

Frågor från media besvaras av

 

Gülçin Karadeniz,

Pressansvarig

Tfn: +45 33367172

Mobil: +45 23683653 

gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

 

Iben Stanhardt

Pressansvarig

Tfn: +45 33367168
Mobil: +45 23361381

Iben.stanhardt@eea.europa.eu

Permalinks

Topics

Topics:
Dokumentåtgärder