volgende
vorige
items

Press Release

Wordt het vervoer in Europa groener? Gedeeltelijk.

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 19-04-2010 Laatst gewijzigd 03-06-2016
Topics:
Terwijl de technologische vooruitgang tot schonere voertuigen leidt, worden steeds meer passagiers en goederen over steeds grotere afstanden vervoerd, waardoor de behaalde efficiencyvoordelen weer teniet gaan. Op basis van een analyse van langetermijntrends roept een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap op tot een duidelijke visie op het Europese vervoerssysteem in 2050 en een consistent beleid om dit systeem te realiseren.

In het tiende TERM-rapport van het Europees Milieuagentschap wordt op basis van een analyse van veertig beleidsindicatoren een overzicht gegeven van de impact van het vervoer op het milieu. De bevindingen van het rapport over de periode 1997–2007 laten een gemengd beeld zien, met enkele verbeteringen op het gebied van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en ernstige zorgen over de aanhoudende toename van broeikasgasemissies in het vervoer.

“In de afgelopen tien jaar hebben we ons geconcentreerd op maatregelen om de mobiliteit te verbeteren en de broeikasgasemissies van het vervoer los te koppelen van de economische groei. Vandaag kunnen we zien dat we door de uitgebreide investeringen in vervoersinfrastructuur verder kunnen reizen om onze dagelijkse behoeften te bevredigen, maar dat dit niet heeft geleid tot een afname van de tijd die we zijn blootgesteld aan lawaai, congestie en luchtvervuiling,” zegt professor Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap. “In de toekomst zullen we ons niet alleen op de vervoerswijze moeten richten, maar ook op de redenen waarom mensen reizen, omdat mobiliteit uiteindelijk onlosmakelijk is verbonden met de kwaliteit van het bestaan.”

Vervoer, waaronder het internationale lucht- en zeevervoer, is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU. In tegenstelling tot wat voor een aantal andere sectoren geldt, blijft de impact van het vervoer op het milieu nauw gekoppeld aan de economische groei.

Trends en bevindingen

  • Het vrachtvervoer neemt over het algemeen iets sneller toe dan de economie, waarbij het vervoer over de weg en het luchtvervoer in de EU-27 de grootste groeipercentages laten zien (respectievelijk + 43% en +35% tussen 1997 en 2007). Het aandeel van het vervoer per spoor en de binnenvaart in het totale vrachtvolume is in dezelfde periode afgenomen.
  • Door de huidige economische vertraging zijn de volumes gedaald, maar verwacht wordt dat de vervoerssector weer gaat groeien zodra de economie weer aantrekt.
  • Het reizigersvervoer bleef groeien, maar in een langzamer tempo dan de economie. Het luchtvervoer binnen de EU bleef met een stijging van 48% tussen 1997 en 2007 de snelst groeiende vervoerswijze. Reizen per auto blijft de dominante vorm van vervoer en is goed voor 72% van alle reizigerskilometers in de EU-27.
  • In de lidstaten van het EEA namen de broeikasgasemissies in de vervoerssector (met uitzondering van het internationale lucht- en zeevervoer) tussen 1990 en 2007 met 28% toe, waardoor deze sector nu verantwoordelijk is voor circa 19% van de totale uitstoot.
  • Ondanks recente verminderingen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zorgde het wegvervoer in 2007 voor de grootste uitstoot van stikstofoxiden en was verantwoordelijk voor de op één na grootste uitstoot van luchtverontreinigende fijnstof.
  • Van de 32 lidstaten van het EEA liggen alleen Duitsland en Zweden op koers om hun indicatieve doelstellingen voor het gebruik van biobrandstoffen te halen.
  • Het wegvervoer blijft verreweg de grootste bron van verkeerslawaai. Het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan schadelijke geluidsniveaus, met name ‘s nachts, zal naar verwachting toenemen zolang er geen effectief beleid tegen geluidshinder wordt ontwikkeld en volledig ten uitvoer wordt gelegd.

Noten voor de uitgever

Achtergrond van het rapport

Het EEA-rapport ‘Towards a resource-efficient transport system’ (Naar een  efficiënter vervoerssysteem in termen van grondstof-verbruik’) is de jaarlijkse publicatie van TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism), het transport- en milieurapportagemechanisme van het EEA, dat de vorderingen en de doeltreffendheid volgt van initiatieven om vervoers- en milieubeleid te integreren.

De TERM-rapporten verschijnen sinds 2000 en bieden belangrijke inzichten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van EU-beleid. Het streven is dat de rapporten alle lidstaten van het EEA bestrijken.

Over het Europees Milieuagentschap (EEA)

Het EEA is gevestigd in Kopenhagen. Het Agentschap heeft tot doel bij te dragen aan een aanzienlijke en meetbare verbetering van het milieu in Europa door beleidsmakers en het publiek tijdige, gerichte, relevante en betrouwbare informatie te verschaffen.

EEA-lidstaten: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Contactinformatie

Voor media-inlichtingen:

Mevr. Gülçin Karadeniz,

Persvoorlichtster

Telefoon: +45 3336 7172

Mobiel: +45 2368 3653

gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

 

Mevr. Iben Stanhardt

Persvoorlichtster

Telefoon: +45 3336 7168
Mobiel: +45 2336 1381

Iben.stanhardt@eea.europa.eu

Permalinks

Topics

Topics:
Documentacties