naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Postaja evropski promet bolj zelen? Deloma.

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 19.04.2010 Zadnja sprememba 03.06.2016
Topics:
Medtem ko tehnološki napredek omogoča proizvodnjo čistejših vozil, vse več potnikov in blaga potuje na daljše razdalje ter tako izničuje dosežke zaradi večje učinkovitosti. Evropska agencije za okolje (EEA) v novem poročilu na podlagi analiz dolgoročnih gibanj poziva k jasni viziji za določitev evropskega prevoznega sistema do leta 2050 in usklajenim politikam za njeno doseganje.

Ob svoji desetletnici agencija EEA v poročilu TERM na podlagi 40 kazalnikov, ki so pomembni za politiko, predstavlja pregled vpliva prometa na okolje. Ugotovitve v poročilu za obdobje 1997–2007 kažejo mešano sliko z nekaj izboljšavami pri onesnaževalih zraka in resno zaskrbljenostjo zaradi nenehnega naraščanja emisij toplogrednih plinov zaradi prometa.

„V zadnjih desetih letih smo se osredotočili na ukrepe za izboljšanje mobilnosti, ob istočasnmem  zmanjsevanjem  emisij v prometu, kljub   gospodarske rasti. Danes vidimo, da so nam obsežne naložbe v prometno infrastrukturo omogočile daljša potovanja za zadovoljevanje dnevnih potreb, vendar pa niso skrajšale časa, ko smo izpostavljeni hrupu, zastojem in onesnaženemu zraku,“ pravi profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica EEA. „V prihodnosti se bomo morali osredotočiti ne le na način prevoza, temveč tudi navzroke, zaradi katerih se ljudje odločajo za potovanje, saj je mobilnost, ne nazadnje, neločljivo povezana s kakovostjo življenja.“

Promet, vključno z mednarodnim letalskim in pomorskim prometom, prispeva približno četrtino vseh emisij toplogrednih plinov v EU. Drugače kot v nekaterih drugih sektorjih, vpliv prometa na okolje ostaja še naprej močno povezan z gospodarsko rastjo.

Gibanja in ugotovitve

  • Tovorni promet se povečuje nekoliko hitreje kot gospodarska rast, pri čemer je bilo v cestnem in zračnem tovornem prometu zabeleženo največje povečanje v EU-27 (43 % za cestni promet oziroma 35 za zračni promet % v letih od 1997 do 2007). Delež železniškega prometa in prometa po celinskih plovnih poteh v skupnem obsegu tovornega prometa se je v istem obdobju zmanjšal.
  • Zaradi trenutne upočasnitve gospodarske rasti, se je zmanjšal obseg prometa, vendar je njegovo vnovično povečanje mogoče pričakovati takoj, ko se bo gospodarska rast spet začela povečevati.
  • Potniški promet se še naprej povečuje, vendar počasneje od gospodarske rasti. Letalski promet v EU ostaja najhitreje rastoče področje z 48-odstotno rastjo v letih od 1997 do 2007. Potovanja z avtomobilom ostajajo prevladujoč način prevoza, saj predstavljajo 72 % vseh kilometrov, ki jih opravijo potniki v EU-27.
  • Emisije toplogrednih plinov iz prometa (brez mednarodnega letalskega in pomorskega prometa) so se v državah EEA v obdobju 1990–2007 povečale za 28 % in trenutno obsegajo približno 19% vseh emisij.
  • Cestni promet je bil leta 2007, kljub nedavnemu zmanjšanju emisij onesnaževal zraka, največji onesnaževalec z dušikovimi oksidi in je prispeval drugi največji delež onesnaževal, ki tvorijo trdne delce.
  • Med 32 državami EEA sta samo Nemčija in Švedska na dobri poti, da za leto 2010 dosežeta zadane okvirne cilje v zvezi z uporabo biogoriv.
  • Cestni promet ostaja daleč največji vir izpostavljenosti hrupu, ki ga povzroča promet. Število ljudi, ki so izpostavljeni nevarnim stopnjam hrupa, zlasti ponoči, naj bi se  povečalo, razen če ne bodo vzpostavljene učinkovite politike  v zvezi s hrupom , ki se bodo tudi v celoti izvajale.

Opombe za urednika

Ozadje poročila

Poročilo EEA „Na poti k prevoznemu sistemu z nizkimi emisijami ogljika je letna publikacija, ki nastaja na podlagi mehanizma poročanja o prometu in okolju (Transport and Environment Reporting Mechanism, TERM) agencije EEA, ki spremlja napredovanje in uspešnost poskusov integracije prometnih in okoljskih strategij.

Poročila TERM se objavljajo od leta 2000 in ponujajo pomemben vpogled, ki lahko pomaga pri pripravi politik EU. Cilj poročila je zajeti vse države članice EEA.

O Evropski agenciji za okolje (EEA)

Evropska agencija za okolje ima sedež v Köbenhavnu. Njen cilj je pomagati pri doseganju vidnih in merljivih izboljšav v okolju v Evropi tako, da oblikovalcem politike in javnosti ponuja pravočasne, ciljno usmerjene, ustrezne in zanesljive informacije.

Države članice EEA: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija in Združeno kraljestvo.

 

Kontaktni podatki

Za vprašanja novinarjev:

ga. Gülçin Karadeniz,

tiskovna predstavnica

Telefon: +45 3336 7172

Mobilni telefon: +45 2368 3653 

gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

 

ga. Iben Stanhardt

tiskovna predstavnica

Telefon: +45 3336 7168

Mobilni telefon: +45 2336 1381

Iben.stanhardt@eea.europa.eu

Permalinks

Topics

Topics:
Akcije dokumenta