nākamais
iepriekšējais
temati

Press Release

Vai Eiropas transports kļūst videi draudzīgāks? Daļēji.

Mainīt valodu
Press Release Publicēts 19.04.2010 Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
Topics:
Lai gan tehnoloģiskā progresa rezultātā tiek ražoti mazāk piesārņojoši transportlīdzekļi, arvien vairāk un vairāk pasažieru un preces ceļo lielākus attālumus, tādejādi izlīdzinot efektivitātes ieguvumus. Pamatojoties uz ilgtermiņa attīstības tendencēm, Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunajā ziņojumā aicināts noteikt skaidru redzējumu, kas plānotu Eiropas transporta sistēmu līdz 2050. gadam un saskaņotus pasākumus, lai to sasniegtu.

EVA TERM ziņojums tā desmit gadu pastāvēšanas gadadienā sniedz pārskatu par transporta ietekmi uz vidi, balstītu uz 40 politikai nozīmīgiem rādītājiem. Ziņojuma secinājumi par laika periodu no 1997. līdz 2007. gadam sniedz dažādotu kopainu, kas norāda uz dažiem uzlabojumiem attiecībā uz gaisa piesārņotājiem un nopietnām bažām attiecībā uz pastāvīgi pieaugošo transporta radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju.

”Pēdējo desmit gadu laikā mēs īpašu uzmanību esam veltījuši pasākumiem, kas uzlabo mobilitāti, tajā pat laikā no ekonomikas izaugsmes atsaistot transporta radīto emisiju. Šodien mēs redzam, ka plašās investīcijas transporta infrastruktūrā dod mums iespēju ceļot tālu, lai apmierinātu mūsu ikdienas vajadzības, bet tās nav samazinājušas laiku, kurā mēs esam pakļauti troksnim, satiksmes sastrēgumiem un gaisa piesārņojumam,” norādīja profesore Jacqueline McGlade, EVA izpilddirektore. ”Nākotnē mums jāpievēršas ne tikai transporta veidam, bet arī iemesliem, kādēļ cilvēki ceļo, jo kopumā mobilitāte ir nesaraujami saistīta ar mūsu dzīves kvalitāti.”

Transports, tai skaitā starptautiskā aviācija un jūras transports, rada ceturto daļu no ES kopējā siltumnīcefekta gāzu piesārņojuma. Pretēji dažām nozarēm, transporta ietekme uz vidi turpina būt cieši saistīta ar ekonomikas izaugsmi.

Tendences un secinājumi

  • Kravu transportam ir tendence augt nedaudz ātrāk nekā ekonomikai, saskaņā ar reģistrētiem datiem lielākais pieaugums 27 ES dalībvalstīs ir autotransporta un gaisa transporta kravu pārvadājumiem (43 % un 35 %, attiecīgi no 1997. līdz 2007.gadam). Dzelzceļa un iekšzemes ūdens kravu pārvadājumu daļa kopējā kravu pārvadājumu apjomā šajā laikā samazinājās.
  • Pašreizējā ekonomikas lejupslīde ir samazinājusi transporta apjomus, bet ir sagaidāms, ka tas atgūs iepriekšējo izaugsmi tiklīdz ekonomika atkal sāks pieaugt.
  • Pasažieru transports turpināja pieaugt, bet lēnākā tempā nekā ekonomika. Gaisa ceļojumi ES saglabājas kā visātrāk augošā joma ar 48 % pieaugumu no 1997. līdz 2007. gadam. Ceļojumi ar automašīnām ir saglabājušies kā dominējošais transporta veids, kas veido 72 % no pasažieru nobrauktajiem kilometriem 27 ES dalībvalstīs.
  • EVA dalībvalstīs transporta radītā siltumnīcefekta gāzu emisija (izņemot starptautisko gaisa transportu un jūras transportu) ir pieaugusi līdz 28 % no 1990. līdz 2007. gadam un šobrīd veido apmēram 19 % no kopējās emisijas.
  • Par spīti nesenajam gaisu piesārņojošo vielu emisijas samazinājumam, sauszemes transports bija lielākais slāpekļa oksīdu radītājs un otrs lielākais piesārņotājs, kas rada sīko daļiņu piesārņojumu 2007.gadā.
  • 32 EEA valstu vidū tikai Vācija un Zviedrija ir ceļā, lai sasniegtu to 2010. gada orientējošos mērķus biodegvielas izmantošanā.
  • Sauszemes transports turpina būt lielākais transporta trokšņa radītājs. Ir sagaidāms, ka cilvēku skaits, kas pakļauti kaitīgajam trokšņu līmenim, jo īpaši naktīs, pieaugs, ja netiks izstrādātas un pilnībā ieviestas efektīvas trokšņu novēršanas politikas.

 

Piezīmes redaktoram

Informācija par ziņojumu

Ziņojums “Iedibinot pašpietiekamu transporta sistēmu” ir ikgadēja EVA Transporta un vides ziņošanas mehānisma (TERM) publikācija, kas novērtē transporta un vides stratēģiju integrēšanas mēģinājumu efektivitāti un panākto progresu.

TERM ziņojumus publicē kopš 2000. gada, sniedzot būtisku informāciju, kas var sekmēt ES politikas izstrādi. Ziņojumā paredzēts aptvert visas EVA dalībvalstis.

Par Eiropas Vides aģentūru (EVA)

EVA atrodas Kopenhāgenā. Aģentūras mērķis ir sasniegt nozīmīgu un reāli izmērojamu Eiropas apkārtējās vides uzlabošanos, sniedzot politikas veidotājiem un sabiedrībai aktuālu, mērķtiecīgu, saistošu un uzticamu informāciju. .

EVA dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īslande, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Kontaktinformācija

Uzziņas mediju pārstāvjiem:

Gülçin Karadeniz, Preses sekretāre

Tālrunis: +45 3336 7172
Mobilais tālr.: +45 2368 3653 

gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

 

Iben Stanhardt, Preses sekretāre

Tālrunis: +45 3336 7168
Mobilais tālr.: +45 2336 1381

Iben.stanhardt@eea.europa.eu

Permalinks

Topics

Topics:
Dokumentu darbības