ďalej
späť
body

Press Release

Stáva sa doprava v Európe ekologickejšou? Čiastočne.

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 19. 04. 2010 Posledná zmena 03. 06. 2016
Topics:
Hoci technologický pokrok umožňuje vyrábať ekologickejšie vozidlá, čoraz viac cestujúcich a tovaru absolvuje väčšie vzdialenosti, a tým vyvažuje zvýšenú hospodárnosť. Na základe analýzy dlhodobých trendov sa v novej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) požaduje jasná vízia definujúca dopravný systém Európy do roku 2050, ako aj konzistentné politiky na jej dosiahnutie.

Pri príležitosti svojho desiateho výročia sa v správe TERM agentúry EEA uvádza prehľad o vplyve dopravy na životné prostredie, zostavený na základe analýzy 40 relevantných ukazovateľov. Závery správy za obdobie 1997 – 2007 poskytujú zmiešaný obraz prezentujúci isté zlepšenie v prípade látok znečisťujúcich ovzdušie na jednej strane a vážne obavy týkajúce sa pretrvávajúceho rastu emisií skleníkových plynov v doprave na strane druhej.

„V poslednom desaťročí sme sa sústredili na opatrenia zamerané na zlepšenie mobility a súčasné odčlenenie rastu emisií z dopravy od hospodárskeho rastu. Dnes vidíme, že rozsiahle investície do dopravnej infraštruktúry nám umožňujú cestovať ďalej, aby sme uspokojili svoje denné potreby, ale nevedú k skráteniu času, počas ktorého sme vystavení hluku, dopravným zápcham a znečisteniu ovzdušia,“ povedala profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná riaditeľka agentúry EEA. „V budúcnosti sa budeme musieť zamerať nielen na spôsob dopravy, ale aj na dôvody, pre ktoré sa ľudia rozhodujú cestovať, pretože mobilita je skutočne neoddeliteľne spojená s kvalitou nášho života.“

Doprava vrátane medzinárodnej leteckej a námornej dopravy sa podieľa asi na štvrtine celkových emisií skleníkových plynov v EÚ. Na rozdiel od niektorých odvetví je vplyv dopravy na životné prostredie naďalej úzko spojený s hospodárskym rastom.

Trendy a závery

  • Nákladná doprava má tendenciu rásť o niečo rýchlejšie než hospodárstvo, pričom cestná a letecká nákladná doprava zaznamenáva najväčšie nárasty v EÚ-27 (v rokoch 1997 – 2007 cestná doprava 43 % a letecká doprava 35 %). Podiel železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy v celkovom objeme nákladnej dopravy v tomto období klesol.
  • Súčasný hospodársky útlm spôsobil zníženie objemu dopravy, ale očakáva sa, že rast dopravy sa obnoví, akonáhle hospodárstvo začne opäť rásť.
  • Osobná doprava naďalej rastie, ale pomalším tempom než hospodárstvo. Letecká doprava v EÚ bola v rokoch 1997 až 2007 naďalej oblasťou najrýchlejšieho rastu. Dominantným spôsobom dopravy zostala automobilová doprava predstavujúca 72 % všetkých osobokilometrov v EÚ-27.
  • V členských krajinách EEA vzrástli emisie skleníkových plynov z dopravy (bez medzinárodnej leteckej a námornej dopravy) o 28 % v období rokov 1990 až 2007 a momentálne tak predstavujú 19 % celkových emisií.
  • Napriek nedávnemu zníženiu emisií látok znečisťujúcich ovzdušie bola v roku 2007 cestná doprava najväčším producentom oxidov dusíka a druhým najväčším prispievateľom k znečisťujúcim látkam tvoriacim tuhé častice.
  • Spomedzi 32 členských krajín EEA len Nemecko a Švédsko smerujú k splneniu svojich indikatívnych cieľov týkajúcich sa používania biopalív v roku 2010.
  • Cestná premávka zostáva nesporne najväčším zdrojom dopravného hluku. Predpokladá sa, že počet ľudí vystavených poškodzujúcim hladinám hluku, najmä v noci, sa bude zvyšovať, pokiaľ nebudú vypracované a v plnom rozsahu realizované účinné politiky týkajúce sa ochrany pred hlukom.

Poznámky pre vydavateľa

Základné informácie o správe

Správa EEA „Smerom k hospodárnemu dopravnému systému“ je výročná publikácia mechanizmu agentúry EEA na predkladanie správ o doprave a životnom prostredí (TERM), ktorým sa sleduje vývoj a efektívnosť snáh o integráciu dopravných a environmentálnych stratégií.

Správy TERM sa uverejňujú od roku 2000 a ponúkajú dôležité informácie, ktoré môžu pomôcť pri vypracovaní politík EÚ. Cieľom správy je obsiahnuť všetky členské krajiny EEA.

O Európskej environmentálnej agentúre (EEA)

EEA má sídlo v Kodani. Cieľom agentúry je pomáhať pri dosahovaní podstatných a merateľných zlepšení životného prostredia v Európe prostredníctvom poskytovania včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií politickým aktérom a verejnosti.

Členské krajiny EEA: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko.

Kontaktné informácie

Pre otázky médií:

 

Gülçin Karadeniz

tlačová referentka

Tel.: +45 3336 7172

Mobil: +45 2368 3653 

gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

 

Iben Stanhardt

tlačová referentka

Tel.: +45 3336 7168
Mobil: +45 2336 1381

Iben.stanhardt@eea.europa.eu

Permalinks

Topics

Topics:
Akcie dokumentu