järgmine
eelmine
punktid

Press Release

Kas Euroopa transport muutub rohelisemaks? Osaliselt.

Muutke keelt
Press Release Avaldatud 2010-04-19 Viimati muudetud 2016-06-03
Topics:
Ajal, mil tänu tehnoloogia arengule toodetakse üha keskkonnasõbralikumaid sõidukeid, kasvab pikki vahemaid läbivate reisijate ja kaupade hulk pidevalt, muutes uute autode tõhususest tuleneva kasu olematuks. Pikaajaliste arengusuundade analüüsil põhinev Euroopa Keskkonnaagentuuri uus aruanne kutsub üles seadma selgeid eesmärke, määratledes Euroopa transpordisüsteemi arengu aastani 2050 ning järjepideva poliitika selle saavutamiseks.

Oma kümnendal avaldamisaastal annab Euroopa Keskkonnagentuuri TERM-aruanne ülevaate transpordi mõjust keskkonnale, toetudes neljakümne poliitika kujundamiseks vajaliku näitaja analüüsile. Ajavahemikku 1997–2007 käsitleva aruande järeldused on vastuolulised – teatavat paranemist on märgata õhusaasteainete osas, samas kui tõsist muret teeb pidevalt kasvav transpordisektori kasvuhoonegaaside heide.

„Viimased kümme aastat oleme keskendunud liikuvuse parandamise meetmetele, jättes tähelepanuta transpordist tulenevate heidete seose majanduskasvuga. Täna peame tõdema, et transpordi infrastruktuuri tehtud tohutud investeeringud võimaldavad meil pikemaid igapäevaseid reise, kuid pole suutnud vähendada aega, mille jooksul puutume kokku müra, õhusaaste ja liiklusummikutega,” ütles Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevdirektor professor Jacqueline McGlade. „Tulevikus peame keskenduma mitte ainult transpordiviisidele, vaid ka põhjustele, miks inimesed reisivad, sest kokkuvõttes on liikuvus lahutamatult seotud meie elukvaliteediga.”

Umbes veerand ELis õhku paisatavatest kasvuhoonegaasidest pärineb transpordist, sealhulgas rahvusvahelisest lennu- ja meretranspordist. Erinevalt mõnest teisest sektorist on transpordi mõju keskkonnale jätkuvalt seotud majanduskasvuga.

Suundumused ja järeldused

  • Kaupade transport kasvas veidi kiiremini kui majandus, kusjuures autokaubavedu ja lastilennud kasvasid ELi 27 liikmesriigis kõige kiiremini (ajavahemikul 1997–2007 vastavalt 43% ja 35%). Samal perioodil vähenes raudtee- ja siseveevedude osakaal.
  • Majanduslanguse tõttu on hetkel transpordimahud kahanenud, kuid kasv jätkub niipea, kui majandus taas elavnema hakkab.
  • Reisijatevedu kasvas, kuid aeglasemalt kui majandus. Õhutransport oli ELis kõige kiiremini arenev valdkond, kasvades ajavahemikul 1997–2007 48%. Peamisteks transpordivahenditeks olid endiselt autod, moodustades ELi 27 liikmesriigis 72% reisijakilomeetrite koguarvust.
  • Ajavahemikul 1997-2007 kasvasid EEA riikides transpordisektori tekitatud kasvuhoonegaaside heited (välja arvatud rahvusvaheline lennu- ja meretransport) 28%, moodustades nüüd koguheitest 19%.
  • Hoolimata viimasel ajal toimunud õhusaaste vähenemisest, oli autotransport 2007. aastal õhku paisatavate lämmastikoksiidide tekitajate hulgas esimesel kohal ning tahkeid osakesi moodustavate saasteainete tekitajate seas teisel kohal.
  • EEA 32 liikmesriigi seas on vaid Saksamaa ja Rootsi õigel teel täitmaks biokütuse kasutamisega seotud soovituslikke eesmärke 2010. aastaks.
  • Maanteeliiklus jääb endiselt ülekaalukalt suurimaks transpordimüra allikaks, millega inimesed kokku puutuvad. Kui tõhusaid müra ohjeldavaid poliitikaid välja ei töötata ja täielikult ei rakendata, kasvab tervist kahjustavate müratasemetega, eriti öise müraga, kokku puutuvate inimeste arv.

Märkused toimetajale

Aruande taust

Aruanne „Towards a resource-efficient transport system” („Ressursisäästliku transpordi suunas”) on Euroopa Keskkonnaagentuuri transpordi- ja keskkonnaalase aruandlussüsteemi (TERM) aastaväljaanne, milles jälgitakse transpordi- ja keskkonnastrateegiate ühendamise edusamme ja tulemuslikkust.

TERM- aruandeid avaldatakse alates 2000. aastast ning need annavad olulist teavet, mis aitab välja töötada ELi tegevussuundi. Aruanne hõlmab kõiki Euroopa Keskkonnaagentuuri liikmesriike.

Euroopa Keskkonnaagentuurist

Euroopa Keskkonnaagentuur asub Kopenhaagenis. Agentuuri eesmärk on, poliitikakujundajatele ja avalikkusele õigeaegset, eesmärgistatud, asjakohast ja usaldusväärset teavet andes, aidata saavutada Euroopa keskkonna oluline ja mõõdetav paranemine, .

Euroopa Keskkonnaagentuuri liikmesriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.

Kontaktandmed

Ajakirjanikel palume võtta ühendust järgmiste isikutega:

 

Gülçin Karadeniz, pressiametnik

Telefon: +45 3336 7172
Mobiiltelefon: +45 2368 3653 

gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

 

Iben Stanhardt pressiametnik

Telefon: +45 3336 7168
Mobiiltelefon: +45 2336 1381

Iben.stanhardt@eea.europa.eu

Permalinks

Topics

Topics:
Tegevused dokumentidega