neste
forrige
elementer

Press Release

Tørke og overforbruk av vann i Europa

Endre språk
Press Release Publisert 05.03.2009 Sist endret 08.05.2017
Fra golfbaner til bøker, olivenolje til ferier – alle de varene og tjenestene vi er avhengige av, i tillegg til mange av våre daglige aktiviteter, krever en livsviktig ressurs: vann. En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrå (EEA) bekrefter at vannforbruket i mange deler av Europa ikke er bærekraftig, og anbefaler en ny tilnærming til forvaltningen av vannressursene.

Vi lever over evne når det gjelder vann. Den kortsiktige løsningen på vannmangelen har vært å hente ut enda større vannmengder fra overflate- og grunnvannsforekomster. Overbeskatning er ikke en bærekraftig løsning. Det har store konsekvenser for kvaliteten og mengden på det gjenværende vannet og for økosystemene som er avhengige av det. Vi må kutte ned på forbruket, redusere mengden vann vi henter ut til et minimum, og bruke vannet mer effektivt.

Professor Jacqueline McGlade, EEAs administrerende direktør

EEA-rapporten "Water resources across Europe – confronting water scarcity and drought" setter fokus på at Sør-Europa fortsetter å oppleve størst problemer med vannmangel, mens vannstresset også øker i Nord-Europa. I tillegg kommer klimaendringene til å føre til at tørkeperiodene blir alvorligere og vil forekomme oftere, noe som vil øke vannstresset ytterligere, særlig i sommermånedene.

- Vi lever over evne når det gjelder vann. Den kortsiktige løsningen på vannmangelen har vært å hente ut enda større vannmengder fra overflate- og grunnvannsforekomster. Overbeskatning er ikke en bærekraftig løsning. Det har store konsekvenser for kvaliteten og mengden på det gjenværende vannet og for økosystemene som er avhengige av det, sier professor Jacqueline McGlade, EEAs administrerende direktør. - Vi må kutte ned på forbruket, redusere mengden vann vi henter ut til et minimum, og bruke vannet mer effektivt.

Viktige funn og anbefalinger

Å flytte forvaltningsfokuset fra økt forsyning til redusert etterspørsel forutsetter innsats på forskjellige politiske og praktiske plan:

  • I alle sektorer, også landbruket, må vann prises i forhold til mengdene som brukes.
  • Myndighetene bør i større grad gjennomføre planer for håndtering av tørke og fokusere på risiko snarere enn på krisehåndtering.
  • Vannintensive bioenergiavlinger bør unngås i områder med lite vann.
  • En kombinasjon av valg av avlinger og ulike vanningsmetoder kan øke vanneffektiviteten i landbruket betydelig hvis det samtidig gjennomføres egne rådgivningsprogrammer for gårdbrukere. Nasjonale og europeiske midler som Den europeiske unions Felles landbrukspolitikk kan spille en viktig rolle når det gjelder å fremme et effektivt og bærekraftig vannforbruk i landbruket.
  • Tiltak som tar sikte på å bevisstgjøre befolkningen, som miljømerking, miljøsertifisering og opplæringsprogrammer i skolen, er avgjørende for å få til et bærekraftig vannforbruk.
  • Lekkasjer i offentlige vannforsyninger må tas hånd om. I deler av Europa kan vanntapet fra lekkasjer overstige 40 % av den samlede forsyningen.
  • Illegale uttak av vann, ofte for landbruksformål, er utbredt i visse deler av Europa. Hensiktsmessig overvåking og et system med bøter eller straff bør innføres for å gjøre noe med dette.
  • Myndighetene bør skape insentiver for økt bruk av alternative vannforsyninger, som behandlet avløpsvann, gråvann og oppsamlet regnvann, for å redusere vannstress.

Oversikt over Europas vannforbruk

I Europa som helhet går 44 % av vannuttaket til energiproduksjon, 24 % til landbruksformål, 21 % til offentlig vannforsyning og 11 % til industriformål. Disse tallene skjuler imidlertid betydelige forskjeller i vannforbruk etter sektor. I Sør-Europa står landbruket for eksempel for 60 % av det samlede vannuttaket, og i visse områder hele 80 %.

Overflatevann, som innsjøer og elver, utgjør 81 % av Europas samlede ferskvannsressurser og er de viktigste vannkildene for industri-, energi, og landbruksformål. Derimot baserer offentlige vannforsyninger seg mest på grunnvann fordi det generelt er av høyere kvalitet. Nesten alt vann som brukes i energiproduksjon, returneres til en vannforekomst, mens vannuttak til landbruksformål ikke gjør det.

Avsalting blir stadig oftere brukt som alternativ til tradisjonelle vannkilder, særlig i vannstressede regioner i Europa. Det høye energibehovet og de saltholdige biproduktene må imidlertid også tas med i vurderingen av konsekvensene på miljøet av avsalting.

Merknader til redaktøren

Rapporten er tilgjengelig på  http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe

Rapporten skal presenteres for pressen på det femte World Water Forum i Istanbul i Tyrkia: http://worldwaterforum5.org/

Om Det europeiske miljøbyrå (EEA)

Miljøbyrået har sine kontorer i København. Det bidrar til å oppnå betydelig og målbar forbedring av Europas miljø ved å levere aktuell, målrettet, relevant og pålitelig informasjon til politiske beslutningstakere og allmennheten.

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser:

Gülçin Karadeniz,

Informasjonsmedarbeider

gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

mobil +45 23 68 36 53

Relatert innhold

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger