nästa
föregående
poster

Press Release

Torka och överutnyttjande av vattenresurserna i Europa

Ändra språk
Press Release Publicerad 2009-03-05 Senast ändrad 2017-05-08
Från golfbanor till böcker, från olivolja till vaccinationer – alla varor och tjänster som vi använder och många av de saker vi gör varje dag kräver en livsviktig resurs: vatten. I en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) bekräftas att vattenanvändningen är ohållbar på många håll i Europa. I rapporten lämnar miljöbyrån rekommendationer om en ny strategi för förvaltning av vattenresurserna.

Vi lever över våra vattentillgångar. Den kortsiktiga lösningen på vattenbristen har varit att öka uttagen från våra yt- och grundvattentillgångar ännu mer. Överutnyttjande är inte hållbart. Det har en stark påverkan, både när det gäller kvaliteten och mängden av de återstående vattenresurserna och inverkar även på de ekosystem som är beroende av dessa vattenresurser. Vi måste minska efterfrågan, minimera vårt vattenuttag och öka effektiviteten i vattenanvändningen.

EEA:s verkställande direktör professor Jacqueline McGlade

I miljöbyråns nya rapport ”Water resources across Europe – confronting water scarcity and drought (Vattenresurser i Europa – att ta itu med problemen med vattenbrist och torka) betonas att vattenbristen fortfarande är störst i södra Europa, men att problem med tillgång till tillräckliga mängder vatten av god kvalitet för att täcka samhällets behov (s.k. vattenstress) börjar uppstå även i delar av norra Europa. Dessutom kommer torkperioderna att bli allvarligare och öka i förekomst i framtiden till följd av klimatförändringarna, vilket i sin tur förvärrar vattenstressen – särskilt under sommarmånaderna.

”Vi lever över våra vattentillgångar. Den kortsiktiga lösningen på vattenbristen har varit att öka uttagen från våra yt- och grundvattentillgångar ännu mer. Överutnyttjande är inte hållbart. Det har en stark påverkan, både när det gäller kvaliteten och mängden av de återstående vattenresurserna och inverkar även på de ekosystem som är beroende av dessa vattenresurser”, förklarar EEA:s verkställande direktör professor Jacqueline McGlade. ”Vi måste minska efterfrågan, minimera vårt vattenuttag och öka effektiviteten i vattenanvändningen.”

Viktiga resultat och rekommendationer

Det krävs en rad politiska åtgärder och metoder för att förändra inriktningen för vattenförvaltningen, från att öka tillgången till att minska efterfrågan:

  • Vattnet bör prissättas efter utnyttjade volymer inom alla sektorer, inklusive jordbruket.
  • De statliga myndigheterna bör genomföra sina planer för hantering i större omfattning och inrikta sig på riskhantering snarare än på krishantering.
  • Vattenintensiva bioenergigrödor bör undvikas i områden med vattenbrist.
  • En kombination av val av grödor och bevattningsmetoder kan bidra avsevärt till att förbättra vatteneffektiviteten inom jordbruket om detta förstärks med insatser för att tillhandahålla rådgivning till jordbrukarna. Nationella medel och EU-medel, däribland sådana som ingår i EU:s gemensamma jordbrukspolitik, kan fylla en viktig funktion för att främja en effektiv och hållbar vattenanvändning inom jordbruket.
  • Informationsåtgärder för att öka allmänhetens kunskap, som miljömärkning, miljöcertifiering och utbildningsprogram i skolor, är mycket viktiga för att nå en hållbar vattenanvändning.
  • Problemen med läckor i offentliga vattenförsörjningssystem måste åtgärdas. På vissa håll i Europa kan vattenförlusten på grund av läckage överstiga 40 procent av den totala försörjningen.
  • Olagligt uttag av vatten, ofta för användning inom jordbruket, är vanligt förekommande i vissa delar av Europa. Lämplig övervakning och ett system med böter eller påföljder bör inrättas för att komma till rätta med detta problem.
  • Myndigheterna bör skapa incitament för ökad användning av alternativa vattentillgångar, t.ex. renat avloppsvatten, gråvatten och insamlat regnvatten i syfte att minska vattenstressen.

Översikt över vattenanvändningen inom EU

I hela Europa används 44 procent av vattenuttaget för energiproduktion, 24 procent inom jordbruket, 21 procent för offentlig vattenförsörjning och 11 procent inom industrin. Dessa siffror döljer dock avsevärda skillnader i vattenanvändningen per sektor inom EU. I södra Europa står till exempel jordbruket för 60 procent av det sammanlagda vattenuttaget, och kan uppgå till så mycket som 80 procent i vissa områden.

I Europa står ytvatten, som sjöar och floder, för 81 procent av det sammanlagda färskvattenuttaget, och är den dominerande vattenkällan för industri-, energi- och jordbrukssektorerna. För den offentliga vattenförsörjningen används främst grundvatten eftersom det vanligen har en högre kvalitet. Nästan allt vatten som används inom energiproduktionen återgår till en vattenmassa, men så är inte fallet inom jordbruket, där den största delen av de använda vattenresurserna inte återutnyttjas.

Avsaltning har blivit ett allt vanligare alternativ till konventionella vattenkällor, särskilt i regioner med vattenstress inom Europa. Den höga energiförbrukningen och de stora mängder saltlösning som uppstår vid avsaltning måste dock tas med i beräkningen när man utvärderar avsaltningens totala miljöpåverkan.

Upplysningar till redaktören

Rapporten finns på  www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe

Rapporten kommer att presenteras för pressen under femte Världsvattenforumet i Istanbul (Turkiet): http://worldwaterforum5.org/

Om Europeiska miljöbyrån (EEA)

Europeiska miljöbyrån finns i Köpenhamn. Byrån bidrar till att åstadkomma en avsevärd och mätbar förbättring av miljön i Europa genom att förse beslutsfattare och allmänheten med aktuell, målinriktad, relevant och tillförlitlig information.

Kontakt

För medieförfrågningar:

Gülçin Karadeniz

Pressekreterare

gulcin.karadeniz at eea.europa.eu

Mobiltfn +45 23683653

Relaterat innehåll

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder