další
předchozí
položky

Press Release

Sucho a nadměrné užívání vody v Evropě

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 04.03.2009 Poslední změna 08.05.2017
Veškeré zboží a služby, které využíváme, od golfových hřišť po knihy, od olivového oleje až po očkování, vyžadují společně s mnoha z našich každodenních činností životně důležitý zdroj: vodu. Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) potvrzuje, že v mnoha částech Evropy je voda užívána neudržitelným způsobem, a poskytuje doporučení ohledně nového přístupu k nakládání s vodními zdroji.

Pokud jde o vodu, žijeme si nad poměry. Krátkodobým řešením nedostatku vody je nárůst odběrů vody z našich povrchových a podzemních zdrojů. Nadměrné užívání vody však není udržitelné. Má závažný dopad na kvalitu a množství zbývající vody, jakož i na ekosystémy, které na ní závisejí. Musíme snížit poptávku, minimalizovat množství odebírané vody a zvýšit efektivnost jejího užívání.

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka EEA

Zpráva agentury EEA „Water resources across Europe – confronting water scarcity and drought“ (Zdroje vody v Evropě – boj s nedostatkem vody a suchem) zdůrazňuje, že zatímco jižní Evropa i nadále zažívá velké problémy způsobené nedostatkem vody, zvyšuje se nedostatek vody i v některých oblastech severní Evropy. Kromě toho lze očekávat, že změna klimatu bude způsobovat nárůst závažnosti a četnosti období sucha v budoucnosti, přičemž se zejména v letních měsících bude zvyšovat nedostatek vody.

„Pokud jde o vodu, žijeme si nad poměry. Krátkodobým řešením nedostatku vody je nárůst odběrů vody z našich povrchových a podzemních zdrojů. Nadměrné užívání vody však není udržitelné. Má závažný dopad na kvalitu a množství zbývající vody, jakož i na ekosystémy, které na ní závisejí,“ uvedla profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka EEA. „Musíme snížit poptávku, minimalizovat množství odebírané vody a zvýšit efektivnost jejího užívání.“

Klíčová zjištění a doporučení

Změna vodohospodářství zaměřeného na zvyšování nabídky na vodohospodářství soustředící se na minimalizaci poptávky po vodě musí být spojena s celou řadou různých politik a postupů:

  • Ve všech odvětvích, včetně zemědělství, by měla být cena vody stanovena podle odebraného množství.
  • Vlády by měly ve větší míře zavádět plány řízení sucha a měly by se soustředit spíše na předcházení rizik než na řešení krizí.
  • Oblasti trpící nedostatkem vody by se měly vyvarovat pěstování bioenergetických plodin náročných na vodu.
  • Kombinace výběru plodin a metod zavlažování může výrazně zlepšit efektivnost užívání zemědělské vody, pokud ji podpoří vzdělávací programy pro zemědělce. Vnitrostátní fondy a fondy EU, včetně společné zemědělské politiky Evropské unie, mohou hrát důležitou roli při propagaci účinného a udržitelného užívání vody v zemědělství.
  • Pro realizaci udržitelného užívání vody jsou zásadní opatření ke zvýšení informovanosti veřejnosti, jako je ekoznačka, ekocertifikace či vzdělávací programy ve školách.
  • Je nutné řešit úniky vody ve veřejných vodovodních sítích. V některých částech Evropy překračují ztráty vody v důsledku úniků 40 procent celkových dodávek.
  • V některých částech Evropy je rozšířen nezákonný odběr vody, často pro zemědělské účely. Pro vyřešení tohoto problému by měl být zaveden vhodný dohled a systém pokut či trestů.
  • Úřady by měly vytvářet stimuly pro větší užívání alternativních dodávek vody, jako jsou vyčištěné odpadní vody, odpadní voda z domácností a zachycená dešťová voda, s cílem napomoci snižování nedostatku vody.

Přehledné informace o užívání vody v Evropě

V celé Evropě se 44 % odebrané vody používá na výrobu energie, 24 % v zemědělství, 21 % na veřejné dodávky vody a 11 % v průmyslu. Tyto údaje však neodrážejí značné rozdíly v užívání vody jednotlivými odvětvími na kontinentu. Například v jižní Evropě spotřebuje 60 % celkově odebrané vody zemědělství, přičemž v některých oblastech to je až 80 %.

81 % celkově odebrané sladké vody v celé Evropě pochází z povrchových vod, jako jsou jezera a řeky, které jsou převládajícím zdrojem vody pro průmysl, energetiku a zemědělství. Veřejné dodávky vody naopak většinou závisejí na podzemních vodách, jelikož tyto vody jsou obecně kvalitnější. Téměř veškerá voda použitá při výrobě energie se vrací do vodních toků, to však ve většině případů neplatí pro vodu odebranou pro zemědělské účely.

Rychle se rozvíjející alternativou pro konvenční zdroje vody, zejména pak v evropských regionech trpících nedostatkem vody, se stává odsolování. Při posuzování celkového dopadu odsolování na životní prostředí je však zapotřebí brát v úvahu jeho vysokou energetickou náročnost a produkci soli.

Poznámky pro vydavatele

Zpráva je k dispozici na adrese http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe

Tisku bude zpráva představena na 5. světovém vodním fóru v Istanbulu v Turecku:http://worldwaterforum5.org/

O Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA)

EEA sídlí v Kodani. Cílem agentury je napomáhat dosažení podstatného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě prostřednictvím poskytování včasných, cílených, relevantních a spolehlivých informací politickým činitelům i veřejnosti.

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba pro média:

paní Gülçin Karadeniz

tisková mluvčí

gulcin.karadeniz at eea.europa.eu

Mobilní telefon: +45 23 68 36 53

Příbuzné položky

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů