следващ
предишен
елементи

Press Release

Суша и прекомерна употреба на вода в Европа

Смяна на език
Press Release Публикуван 04-03-2009 Последна промяна 08-05-2017
От игрищата за голф до книгите, от маслиновото масло до ваксинациите, всички стоки и услуги, които потребяваме, както и много от дейностите, които извършваме всеки ден, предполагат наличието на един жизнено важен ресурс: водата. Нов доклад, изготвен от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), потвърждава, че в много части на Европа водата се употребява по неустойчив начин, и дава препоръки за възприемане на нов подход към управлението на водните ресурси.

Що се отнася до водата, ние живеем над възможностите си. Досега проблемът с недостига на вода се решава краткосрочно чрез добив на все по-големи количества вода от нашите повърхностни и подпочвени ресурси. Прекомерният добив на вода не е устойчив. Той има сериозно отражение върху количеството и качеството на оставащите водни ресурси, както и върху екосистемите, които зависят от тях. Трябва да съкратим търсенето, да намалим добива на вода и да повишим ефективността на нейната употреба.

Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС

Докладът на ЕАОС „Водните ресурси в Европа — борба с недостига на вода и сушата“ подчертава, че докато Южна Европа продължава да изпитва най-сериозните проблеми, свързани с недостига на вода, в части от Северна Европа също е налице нарастващо напрежение по отношение на водните ресурси. Освен това, в резултат на изменението на климата, в бъдеще честотата и мащабите на засушаванията ще нараснат, което ще засили напрежението по отношение на водните ресурси, особено през летните месеци.

„Що се отнася до водата, ние живеем над възможностите си. Досега проблемът с недостига на вода се решава краткосрочно чрез добив на все по-големи количества вода от нашите повърхностни и подпочвени ресурси. Прекомерният добив на вода не е устойчив. Той има сериозно отражение върху количеството и качеството на оставащите водни ресурси, както и върху екосистемите, които зависят от тях“, казва проф. Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС. „Трябва да съкратим търсенето, да намалим добива на вода и да повишим ефективността на нейната употреба.“

Основни констатации и препоръки

Усилията за преориентиране на дейностите за управление от увеличаване на предлагането към намаляване на търсенето, трябва да включват различни политики и практики:

  • цените на водата във всички сектори, включително в селското стопанство, трябва да се определят съобразно използваните обеми;
  • правителствата трябва да въведат в действие в по-широки мащаби планове за преодоляване на засушаването и да пренасочат усилията си от управление на кризи към управление на рисковете;
  • отглеждането на селскостопански култури за производство на биоенергия,  изискващи голям разход на вода, следва да се избягва в областите, където е налице недостиг на вода;
  • ефективността на използването на вода в селското стопанство може да се увеличи значително чрез съчетано прилагане на селекция на земеделски култури и подходящи методи за напояване, ако тези мерки са съпътствани от програми за консултиране на земеделските производители. Съществена роля за насърчаването на ефективна и устойчива употреба на вода в селското стопанство могат да изиграят националните и европейските фондове, включително Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
  • мерките за повишаване на осведомеността на обществеността, като екомаркировка, екологично сертифициране, провеждане на образователни програми в училищата имат решаващо значение за постигане на устойчива употреба на водата;
  • трябва да се предприемат мерки във връзка със загубите в публичните водоснабдителни системи. В някои части на Европа загубите на вода поради течове могат да надхвърлят 40 % от общия обем на доставяната вода;
  • незаконното водочерпене, в много случаи с цел употреба в селското стопанство, е широко разпространено в някои райони в Европа. За преодоляване на този проблем следва да се извършва подходящо наблюдение и да се въведе система за налагане на санкции;
  • компетентните органи следва да въведат стимули за повишаване употребата на вода от алтернативни източници, като пречистени отпадъчни води, „сива вода“ и събрана дъждовна вода, с цел да се подпомогнат усилията за намаляване на напрежението по отношение на водните ресурси.

Преглед на употребата на вода в Европа

Като цяло, 44 % от добиваната в Европа вода се използва за производство на енергия, 24 % се използва в селското стопанство, 21 % — за публично водоснабдяване и 11 % — в промишлеността. Тези данни, обаче, прикриват значителни несъответствия в разпределението на употребата на вода между отделните сектори в различни части на Европа. В Южна Европа, например, на селското стопанство се падат 60 % от общото количество добита вода, като в някои области този показател достига 80 %.

В цяла Европа повърхностните води, като реки и езера, са източник на 81 % от общия обем на добитата сладка вода и са основен източник на водата, която се използва в промишлеността, енергетиката и селското стопанство. От друга страна, публично водоснабдяване използва предимно подземни води поради тяхното като правило по-високо качество. Почти цялата вода, използвана за производство на енергия, се връща обратно във водни басейни, докато почти цялата вода, която се добива за селското стопанство, не се връща.

Бързо нараства прилагането на технологии за обезсоляване на вода като алтернатива на традиционните водоизточници, особено в европейските региони, където е налице напрежение по отношение на водните ресурси. Когато се оценява цялостното въздействие на обезсоляването върху околната среда, обаче, трябва да се отчита високата енергоемкост на този процес и получения в резултат солен разтвор.

Бележки към редактора: 

Докладът е достъпен на следния адрес: http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe

Докладът ще бъде представен пред медиите в рамките на петия Световен форум за водата в Истанбул, Турция: http://worldwaterforum5.org/

Информация за Европейската агенция за околна среда (ЕАОС)

Седалището на ЕАОС е в Копенхаген. Агенцията има за цел да спомага за постигането на значително и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа, като предоставя на политиците и на обществеността навременна, целенасочена, полезна и надеждна информация.

Информация за контакти: 

За медийни запитвания:

Г-жа Gülçin Karadeniz,

Служител за връзки с медиите

gulcin.karadeniz at eea.europa.eu

Мобилен телефон: +45 23 68 36 53

Сродно съдържание

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ