следващ
предишен
елементи

Адаптиране към изменението на климата

Европа е най-бързо затоплящият се континент и рисковете, свързани с климата, застрашават нейната енергийна и продоволствена сигурност, екосистемите, инфраструктурата, водните ресурси, финансовата стабилност и здравето на хората. Според публикуваната днес оценка на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) много от тези рискове вече са достигнали критично ниво и биха могли да се превърнат в катастрофални, ако не се предприемат спешни и решителни действия.

Безпрецедентните горещи вълни, каквито се наблюдават тази година, са най-голямата пряка заплаха за здравето на населението на Европа, свързана с климата. Горещите вълни вече са причина за множество смъртни случаи и заболявания. Тази тежест ще се увеличи, ако не се предприемат повече мерки за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата. Според публикуван днес доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) плановете за действие при високи температури, озеленяването на градските райони, по-доброто проектиране на сградите и регулирането на работното време могат да допринесат за по-добра защита на най-уязвимите групи в обществото.

Публикуван: 29-10-2023

В няколко оценки на ЕАОС се очертава много ясно връзката между околната среда и благосъстоянието. Въпреки напредъка през последните десетилетия, замърсяването и другите екологични рискове продължават да вредят на здравето на хората в Европа, докато подобряването на състоянието на околната среда и смекчаването на изменението на климата могат да донесат както преки, така и косвени ползи за всички в Европа.

Преглед на каталог

категории: climate change adaptation
Действия към документ