neste
forrige
elementer

Press Release

Mange europeere fortsatt eksponert for skadelig luftforurensning

Endre språk
Press Release Publisert 25.09.2012 Sist endret 03.06.2016
Photo: © glamismac
Topics:
Nesten en tredel av Europas byboere eksponeres for høye konsentrasjoner av svevestøv. Svevestøv er et av de forurensende stoffene som forårsaker størst skade på menneskers helse ettersom det trenger inn i følsomme deler av luftveiene. EU har i de siste tiårene gjort framskritt når det gjelder å redusere luftforurensningen som forårsaker forsuring, men en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble offentliggjort i dag, viser at mange deler av Europa opplever vedvarende problemer med konsentrasjoner av svevestøv og bakkenær ozon i uteluften.

I mange land ligger konsentrasjonene av forurensingen fortsatt over de tillatte og anbefalte grensene som er fastsatt for å beskytte helsen til Europas borgere. Luftforurensing reduserer faktisk den forventede levealderen med to år i de mest forurensede byene og regionene.

Jacqueline McGlade, Miljøbyråets direktør

Miljøkommisær Janez Potočnik uttalte: -Denne rapporten er en betimelig påminnelse om hvor viktig luftkvalitet er for borgernes helse. Derfor ønsker jeg at 2013 skal bli luftens år, og det er grunnen til jeg ønsker å fokusere på å styrke regelverket for luftkvalitet slik at vi kan takle problemene vi har identifisert i dag.

Miljøbyråets direktør professor Jacqueline McGlade, uttalte: -EUs politikk har bidratt til å redusere utslippene av mange forurensende stoffer de siste tiårene, men vi kan gjøre mer. I mange land ligger konsentrasjonene av forurensingen fortsatt over de tillatte og anbefalte grensene som er fastsatt for å beskytte helsen til Europas borgere. Luftforurensing reduserer faktisk den forventede levealderen med to år i de mest forurensede byene og regionene.

Miljøbyråets rapport "Luftkvaliteten i Europa — 2012" undersøker borgernes eksponering for luftforurensing og viser et tidsbilde av luftkvaliteten i Europa. Rapporten er ment å understøtte utarbeidelsen av en mer effektiv politikk for ren luft.

Viktige funn

  • Svevestøv utgjør den største helsefaren fra luftforurensing og fører til for tidlig død. Rapporten anslår at 21 % av befolkningen i 2010 ble eksponert for svevestøvkonsentrasjoner (PM10) som lå over EUs strengeste grenseverdier for daglig eksponering, som er fastsatt for å beskytte menneskers helse. Inntil 30 % av bybefolkningen ble eksponert for konsentrasjoner av finere svevestøv (PM2.5) som lå over EUs mindre strenge grenseverdier for årlig eksponering. I henhold til WHOs referanseverdier, som er enda strengere enn de som er fastsatt i EU regelverk, ble henholdsvis 81 % og 95 % av byboerne eksponert for konsentrasjoner som oversteg referanseverdiene som er fastsatt for å beskytte menneskers helse, noe som understreker hvor mye det haster med å revidere regelverket for luftkvalitet.
  • Ozon (O3) kan forårsake luftveisproblemer og for tidlig død. Eksponeringen i byene er svært høy – 97 % av EUs bybefolkning ble i 2010 eksponert for O3-konsentrasjoner over WHOs referanseverdier. 17 % ble eksponert for konsentrasjoner over EUs målverdi for O3. I 2009 ble 22 % av den dyrkbare jorden i Europa eksponert for skadelige konsentrasjoner av O3, noe som medførte tap i landbruksnæringen.
  • Nitrogendioksid (NO2) er en viktig årsak til eutrofiering (overdreven plante- og algevekst i vann) og forsuring, og bidrar også til dannelsen av svevestøv og O3. I 2010 ble 7 % av europeere bosatt i byer eksponert for NO2-nivåer over EUs grenseverdier. I mange europeiske land ligger de nasjonale utslippene av nitrogenoksider fortsatt over utslippstaket som er fastsatt i EUs regelverk og i FN-avtaler.
  • Benzo-a-pyren (BaP) er et kreftframkallende stoff. En betydelig andel av bybefolkningen i EU (20–29 % fra 2008 til 2010) ble eksponert for konsentrasjoner som oversteg EUs målverdi, som må oppnås innen 2013. Økningen i BaP-utslippene i Europa de senere årene er derfor bekymringsfull.
  • Svoveldioksid (SO2) er en stor suksessfaktor: utslippene er betydelig redusert de seneste årene takket være EUs regelverk som krever bruk av renseteknologi og lavere svovelinnhold i brennstoff. 2010 var det første året EUs bybefolkning ikke ble eksponert for SO2-konsentrasjoner over EUs grenseverdi.
  • Konsentrasjonene av karbonmonoksid, benzen og tungmetaller (arsenikk, kadmium, nikkel, bly) i uteluften er generelt lave og forekommer lokalt og sporadisk i EU. De overstiger sjelden grense- og målverdiene fastsatt i EUs regelverk.

Neste trinn

De seneste årene har Miljøbyrået årlig offentliggjort informasjon om utslipp av luftforurensende stoffer og overskridelser av utslippstak i henhold til EUs direktiv om nasjonale utslippstak. Miljøbyrået vil senere i år offentliggjøre en retrospektiv analyse av hvorvidt helse- og miljømålene i dette direktivet er oppfylt for 2010.

Europakommisjonen forbereder en gjennomgang av EUs regelverk for luft i samråd med interessenter og vil legge særlig vekt på luftforurensingspolitikken i 2013.

Bakgrunn

Dårlig luftkvalitet kan forårsake hjertesykdom, luftveisproblemer, lungekreft, pustevansker og andre sykdommer. Noen forurensende stoffer kan føre til eutrofiering, reduserte avlinger i landbruket og redusert skogvekst og virke inn på klimaet. Utslippene av flere forurensende stoffer har gått ned de senere årene og ført til forbedret luftkvalitet i enkelte områder. Det har imidlertid ikke alltid ført til en tilsvarende reduksjon i konsentrasjonen av forurensende stoffer i atmosfæren. De vedvarende problemene med luftkvaliteten krever ytterligere innsats for å redusere utslippene av flere forurensende stoffer.

For mer informasjon

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics: