neste
forrige
elementer

Press Release

Mange europeere fortsatt eksponert for skadelig luftforurensning

Endre språk
Press Release Publisert 25.09.2012 Sist endret 03.06.2016
Photo: © glamismac
Nesten en tredel av Europas byboere eksponeres for høye konsentrasjoner av svevestøv. Svevestøv er et av de forurensende stoffene som forårsaker størst skade på menneskers helse ettersom det trenger inn i følsomme deler av luftveiene. EU har i de siste tiårene gjort framskritt når det gjelder å redusere luftforurensningen som forårsaker forsuring, men en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble offentliggjort i dag, viser at mange deler av Europa opplever vedvarende problemer med konsentrasjoner av svevestøv og bakkenær ozon i uteluften.

I mange land ligger konsentrasjonene av forurensingen fortsatt over de tillatte og anbefalte grensene som er fastsatt for å beskytte helsen til Europas borgere. Luftforurensing reduserer faktisk den forventede levealderen med to år i de mest forurensede byene og regionene.

Jacqueline McGlade, Miljøbyråets direktør

Miljøkommisær Janez Potočnik uttalte: -Denne rapporten er en betimelig påminnelse om hvor viktig luftkvalitet er for borgernes helse. Derfor ønsker jeg at 2013 skal bli luftens år, og det er grunnen til jeg ønsker å fokusere på å styrke regelverket for luftkvalitet slik at vi kan takle problemene vi har identifisert i dag.

Miljøbyråets direktør professor Jacqueline McGlade, uttalte: -EUs politikk har bidratt til å redusere utslippene av mange forurensende stoffer de siste tiårene, men vi kan gjøre mer. I mange land ligger konsentrasjonene av forurensingen fortsatt over de tillatte og anbefalte grensene som er fastsatt for å beskytte helsen til Europas borgere. Luftforurensing reduserer faktisk den forventede levealderen med to år i de mest forurensede byene og regionene.

Miljøbyråets rapport "Luftkvaliteten i Europa — 2012" undersøker borgernes eksponering for luftforurensing og viser et tidsbilde av luftkvaliteten i Europa. Rapporten er ment å understøtte utarbeidelsen av en mer effektiv politikk for ren luft.

Viktige funn

  • Svevestøv utgjør den største helsefaren fra luftforurensing og fører til for tidlig død. Rapporten anslår at 21 % av befolkningen i 2010 ble eksponert for svevestøvkonsentrasjoner (PM10) som lå over EUs strengeste grenseverdier for daglig eksponering, som er fastsatt for å beskytte menneskers helse. Inntil 30 % av bybefolkningen ble eksponert for konsentrasjoner av finere svevestøv (PM2.5) som lå over EUs mindre strenge grenseverdier for årlig eksponering. I henhold til WHOs referanseverdier, som er enda strengere enn de som er fastsatt i EU regelverk, ble henholdsvis 81 % og 95 % av byboerne eksponert for konsentrasjoner som oversteg referanseverdiene som er fastsatt for å beskytte menneskers helse, noe som understreker hvor mye det haster med å revidere regelverket for luftkvalitet.
  • Ozon (O3) kan forårsake luftveisproblemer og for tidlig død. Eksponeringen i byene er svært høy – 97 % av EUs bybefolkning ble i 2010 eksponert for O3-konsentrasjoner over WHOs referanseverdier. 17 % ble eksponert for konsentrasjoner over EUs målverdi for O3. I 2009 ble 22 % av den dyrkbare jorden i Europa eksponert for skadelige konsentrasjoner av O3, noe som medførte tap i landbruksnæringen.
  • Nitrogendioksid (NO2) er en viktig årsak til eutrofiering (overdreven plante- og algevekst i vann) og forsuring, og bidrar også til dannelsen av svevestøv og O3. I 2010 ble 7 % av europeere bosatt i byer eksponert for NO2-nivåer over EUs grenseverdier. I mange europeiske land ligger de nasjonale utslippene av nitrogenoksider fortsatt over utslippstaket som er fastsatt i EUs regelverk og i FN-avtaler.
  • Benzo-a-pyren (BaP) er et kreftframkallende stoff. En betydelig andel av bybefolkningen i EU (20–29 % fra 2008 til 2010) ble eksponert for konsentrasjoner som oversteg EUs målverdi, som må oppnås innen 2013. Økningen i BaP-utslippene i Europa de senere årene er derfor bekymringsfull.
  • Svoveldioksid (SO2) er en stor suksessfaktor: utslippene er betydelig redusert de seneste årene takket være EUs regelverk som krever bruk av renseteknologi og lavere svovelinnhold i brennstoff. 2010 var det første året EUs bybefolkning ikke ble eksponert for SO2-konsentrasjoner over EUs grenseverdi.
  • Konsentrasjonene av karbonmonoksid, benzen og tungmetaller (arsenikk, kadmium, nikkel, bly) i uteluften er generelt lave og forekommer lokalt og sporadisk i EU. De overstiger sjelden grense- og målverdiene fastsatt i EUs regelverk.

Neste trinn

De seneste årene har Miljøbyrået årlig offentliggjort informasjon om utslipp av luftforurensende stoffer og overskridelser av utslippstak i henhold til EUs direktiv om nasjonale utslippstak. Miljøbyrået vil senere i år offentliggjøre en retrospektiv analyse av hvorvidt helse- og miljømålene i dette direktivet er oppfylt for 2010.

Europakommisjonen forbereder en gjennomgang av EUs regelverk for luft i samråd med interessenter og vil legge særlig vekt på luftforurensingspolitikken i 2013.

Bakgrunn

Dårlig luftkvalitet kan forårsake hjertesykdom, luftveisproblemer, lungekreft, pustevansker og andre sykdommer. Noen forurensende stoffer kan føre til eutrofiering, reduserte avlinger i landbruket og redusert skogvekst og virke inn på klimaet. Utslippene av flere forurensende stoffer har gått ned de senere årene og ført til forbedret luftkvalitet i enkelte områder. Det har imidlertid ikke alltid ført til en tilsvarende reduksjon i konsentrasjonen av forurensende stoffer i atmosfæren. De vedvarende problemene med luftkvaliteten krever ytterligere innsats for å redusere utslippene av flere forurensende stoffer.

For mer informasjon

Permalinks

Geographic coverage