næste
forrige
emner

Press Release

Mange europæere udsættes stadig for sundhedsskadelige luftforurenende stoffer

Skift sprog
Press Release Udgivet 24/09 2012 Sidst ændret 03/06 2016
Photo: © glamismac
Næsten en tredjedel af indbyggerne i Europas storbyer udsættes for uforholdsmæssigt store koncentrationer af luftbårne partikler. Disse partikler udgør en af de alvorligste sundhedsskadelige forureningskilder, da de trænger ind i følsomme dele af åndedrætssystemet. Det er i de seneste årtier lykkedes EU at reducere mængden af luftforurenende stoffer, der forårsager forsuring, men en rapport udsendt af Det Europæiske Miljøagentur i dag viser, at der i mange dele af Europa er konstante problemer med udendørskoncentrationerne af partikler og ozon ved jordoverfladen.

I mange lande overstiger koncentrationerne af luftforurenende stoffer stadig de lovfæstede og anbefalede grænser, der tjener til at beskytte borgernes sundhed. Ja, faktisk indebærer luftforureningen, at den forventede levetid reduceres med omkring to år i de mest forurenede storbyer og områder.

Jacqueline McGlade, Miljøagenturets direktør

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Denne rapport minder os igen om, hvor vigtig luftkvaliteten er for borgernes sundhed. Netop derfor ønsker jeg at gøre 2013 til "luftkvalitetsår", og jeg vil fokusere på at forbedre vores luftkvalitetslovgivning for at tackle de problemer, vi har identificeret."

Professor Jacqueline McGlade, der er Miljøagenturets direktør, siger: EU har den sidste halve snes år ført en politik, der har medvirket til at reducere emissionen af mange forurenende stoffer, men vi kan gøre endnu mere. I mange lande overstiger koncentrationerne af luftforurenende stoffer stadig de lovfæstede og anbefalede grænser, der tjener til at beskytte borgernes sundhed. Ja, faktisk indebærer luftforureningen, at den forventede levetid reduceres med omkring to år i de mest forurenede storbyer og områder."

I Miljøagenturets rapport fra 2012 om luftkvaliteten i Europa ser man nærmere på borgernes eksponering over for luftforurenende stoffer, og den giver et øjebliksbillede af luftkvaliteten i Europa. Rapporten skal ses som et hjælpemiddel til udformning af mere effektive "ren luft-politikker".

Hovedresultater

  • Partikler(PM) er den mest sundhedsskadelige form for luftforurening i EU og kan føre til for tidlig død. I rapporten skønnes det, at 21 % af byboerne i 2010 blev udsat for koncentrationer af PM10, der lå over EU's strengeste daglige grænseværdier, der tjener til at beskytte befolkningens sundhed. Op til 30 % af byboerne blev udsat for koncentrationer af finere partikler (PM2.5), der lå over de (mindre strenge) årlige grænseværdier i EU. I henhold til WHO's referenceniveauer, der er endnu strengere end EU's, blev op til henholdsvis 81 % og 95 % af byboerne udsat for partikelkoncentrationer, der overstiger de referenceværdier, der er indført for at beskytte befolkningens sundhed, så det haster med at få taget lovgivningen om luftkvalitet op til revision. 
  • Ozon (03) kan resultere i luftvejssygdomme og føre til for tidlig død. Eksponeringen i storbyerne er meget høj – 97 % af byboerne i EU blev i 2010 udsat for O3-koncentrationer, der lå over WHO's referenceniveau. 17 % blev udsat for koncentrationer, der lå over EU's målværdi for ozon. I 2009 blev 22 % af Europas landbrugsarealer udsat for skadelige koncentrationer af ozon med deraf følgende tab for landbruget.
  • Nitrogendioxid (NO2) er en af hovedårsagerne til eutrofiering (for stor plante- og algevækst i vandet) og forsuring og bidrager desuden til dannelsen af partikler og ozon. I 2010 blev 7 % af alle europæere i storbyer udsat for NO2-koncentrationer, der lå over EU's grænseværdier. Emissionen af nitrogenoxider i mange europæiske lande ligger stadig over det emissionsloft, der er fastsat i EU-lovgivningen og i FN-aftalerne.
  • Benzo(a)pyren (BaP) er kræftfremkaldende. En betydelig del af byboerne i EU (20-29 % mellem 2008 og 2010) blev udsat for koncentrationer, der lå over EU's målværdi, der skal overholdes senest i 2013. De stigende BaP-emissioner i Europa de seneste år giver derfor anledning til bekymring.
  • Svovldioxid (SO2) er en stor succeshistorie: Emissionen heraf er faldet væsentligt de seneste år takket være EU-reglerne, der stiller krav om brug af såkaldt emissionsscrubbingteknologi og et lavere svovlindhold i brændstof. 2010 var det første år, hvor EU's byboere ikke blev udsat for koncentrationer af svovldioxid, der lå over EU's grænseværdi.
  • Koncentrationerne af carbonmonoxid, benzen og tungmetaller (arsenik, cadmium, nikkel, bly) i udeluften er generelt lave, lokale og sporadiske i EU med få overskridelser af EU's grænse- og målværdier.

Næste skridt

De seneste år har Miljøagenturet udsendt årlig information om emissionen af luftforurenende stoffer og overskridelser af de emissionslofter, der er fastsat i direktivet om nationale emissionslofter. Senere på året udsender Miljøagenturet en retrospektiv analyse af, om direktivets mål på sundheds- og miljøområdet blev nået i 2010.

Europa-Kommissionen er i færd med at forberede en review af EU's lovgivning om luftkvalitet i samråd med de forskellige interessenter, og der lægges i den forbindelse særlig vægt på den politik, der skal føres i 2013 til bekæmpelse af luftforurening.

Baggrund

Dårlig luftkvalitet kan forårsage hjertesygdomme, luftvejsproblemer, lungekræft og andre sygdomme. Nogle forurenende stoffer kan føre til eutrofiering, mindre høstudbytte og mindre skovvækst og kan påvirke klimaet. Emissionen af adskillige forurenende stoffer er faldet de seneste år, og det har medført en forbedring af luftkvaliteten i nogle områder. Men det har ikke altid resulteret i et tilsvarende fald i koncentrationen af luftforurenende stoffer i atmosfæren. De vedholdende luftkvalitetsproblemer kræver, at der gøres en yderligere indsats for at begrænse emissionen af adskillige forurenende stoffer.

Yderligere oplysninger

Permalinks

Geographic coverage

Topics