nästa
föregående
poster

Press Release

Många EU-invånare utsätts fortfarande för skadliga luftföroreningar

Ändra språk
Press Release Publicerad 2012-09-24 Senast ändrad 2016-06-03
Photo: © glamismac
Nästan en tredjedel av EU:s stadsbefolkning utsätts för koncentrationer av luftburna partiklar som överskrider gränsvärdena. Partiklar hör till de viktigaste föroreningarna om man går efter vilken skada de gör på människors hälsa om de tränger in i de känsliga delarna av vårt andningssystem. Under de senaste årtiondena har EU gjort framsteg med att minska sådana luftföroreningar som leder till försurning, men en ny rapport som i dag lades fram av Europeiska miljöbyrån visar att man på många håll i Europa fortfarande har problem med för höga partikelkoncentrationer i utomhusluften och med marknära ozon.

I många länder ligger koncentrationerna av luftföroreningar fortfarande över de lagliga och rekommenderade gränsvärden som fastställts för att skydda vår befolknings hälsa. det är ett faktum att luftföroreningar förkortar vår genomsnittliga livslängd med cirka två år i de mest förorenade städerna och regionerna.

Jacqueline McGlade, Europeiska miljöbyråns VD

Denna rapport kommer i rättan stund som en påminnelse om hur viktig luftkvaliteten är för vår allmänhet. Därför vill jag att 2013 ska vara ett luftkvalitetsår, och jag kommer att satsa på att skärpa våra luftkvalitetslagar och ta itu med de problem som identifierats i dag, sade miljökommissionär Janez Potočnik.

EU har strävat efter att minska utsläppen av många föroreningar under det senaste årtiondet, men mycket återstår att göra. I många länder ligger koncentrationerna av luftföroreningar fortfarande över de lagliga och rekommenderade gränsvärden som fastställts för att skydda vår befolknings hälsa. det är ett faktum att luftföroreningar förkortar vår genomsnittliga livslängd med cirka två år i de mest förorenade städerna och regionerna, sade Professor Jacqueline McGlade, Europeiska miljöbyråns VD.

I Europeiska miljöbyråns rapport från i år om luftkvaliteten i EU, Air quality in Europe — 2012 report, redogörs det för allmänhetens exponering för luftföroreningar och för luftkvaliteten runt om i EU. Rapporten ska ligga till grund för utvecklingen av verkningsfullare strategier för ren luft.

Viktiga resultat

  • Partiklar är den luftförorening som medför de allvarligaste hälsoriskerna i EU och leder till förtida död. I rapporten uppskattas det att 21 % av stadsbefolkningen under 2010 utsattes för koncentrationer av partiklar (PM10) som låg över de strängaste dagliga EU-gränsvärdena, som är avsedda att skydda vår hälsa. Upp till 30 % av stadsbefolkningen utsattes för koncentrationer av finare partiklar (PM2,5) över de (mindre stränga) årliga EU-gränsvärdena. Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) referensvärden, som är ännu strängare än EU-värdena, utsätts upp till 81 % respektive 95 % av stadsbefolkningen för partikelkoncentrationer som överskrider de gränsvärden som ska skydda vår hälsa. Det visar hur viktigt och brådskande den kommande översynen av vår luftkvalitetslagstiftning är.
  • Ozon (O3) kan leda till problem med luftvägarna och förtida död. OI städerna är koncentrationerna ofta mycket höga. 97 % av EU:s stadsbefolkning utsattes för ozonkoncentrationer över WHO:s referensvärden under 2010. 17 % utsattes för koncentrationer över EU:s riktmärke för ozon. Under 2009 drabbades 22 % av all jordbruksmark i EU av skadliga ozonkoncentrationer, vilket ledde till förluster i jordbruksproduktionen.
  • Kvävedioxid (NO2) är en viktig orsak till eutrofiering (explosionsartad tillväxt av växter och alger i vatten) och försurning, och bidar dessutom till uppkomsten av partiklar och ozon. Under 2010 utsattes 7 % av EU:s stadsbefolkning för kvävedioxidnivåer över EU:s gränsvärden. De nationella utsläppen av kväveoxider överstiger i många länder fortfarande ofta gränsvärdena i EU:s lagstiftning och FN-avtalen.
  • Bens(a)pyren är cancerframkallande. En betydande del av EU:s stadsbefolkning (20-29 % mellan 2008 och 2010) utsattes för koncentrationer som överskrider EU:s målvärde, som måste uppnås till 2013. De ökande utsläppen av bens(a)pyren i EU på senare år ger därför anledning till oro.
  • Svaveldioxid (SO2) är en succéhistoria: utsläppen har minskat kraftigt på senare år tack vare att EU-lagstiftningen infört krav på reningsteknik och minskade svavelhalter i bränslen. 2010 var första gången som EU:s stadsbefolkning inte utsattes för svaveldioxidhalter över EU:s gränsvärden.
  • Koncentrationerna av kolmonoxid, bensen och tungmetaller (arsenik, kadmium, nickel, bly) i utomhusluften är normalt sett låga, lokala och tillfälliga, med få överskridanden av gräns- och målvärdena i EU:s lagstiftning.

Nästa steg

På senare år har Europeiska miljöbyrån offentliggjort årliga uppgifter om luftföroreningar och överskridanden av utsläppsgränser. Senare i år kommer Europeiska miljöbyrån att lägga fram en tillbakablickande analys av huruvida hälso- och miljömålen i direktivet om nationella utsläppstak har uppnåtts för 2010.

Europeiska kommissionen håller på att förbereda en översyn av EU:s luftkvalitetslagstiftning, i samråd med berörda parter, och kommer särskilt att satsa på luftkvalitetsstrategier under 2013.

Bakgrund

Dålig luftkvalitet kan leda till hjärtsjukdomar, andningsbesvär, lungcancer, andningsbesvär och andra sjukdomar. Visa föroreningar kan leda till eutrofiering, minskad avkastning från jordbruksmark, minskad skogstillväxt och påverka klimatet. Utsläppen av många föroreningar har minskat på senare år, med bättre luftkvalitet som följd i vissa områden. Men utsläppsminskningarna har inte alltid lett till motsvarande minskningar av koncentrationerna av föroreningar i luften. De kvarstående luftkvalitetsproblemen kräver ytterligare satsningar för att minska utsläppen av flera föroreningar.

Ytterligare upplysningar

Permalinks

Geographic coverage

Topics