nākamais
iepriekšējais
temati

Press Release

Daudzus Eiropas iedzīvotājus joprojām kaitīgi ietekmē gaisu piesārņojošās vielas

Mainīt valodu
Press Release Publicēts 24.09.2012 Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
Gandrīz trešdaļu Eiropas pilsētu iedzīvotāju kaitīgi ietekmē pārmērīgas gaisā suspendētu cieto daļiņu koncentrācijas. Cietās daļiņas ir viens no vissvarīgākajiem piesārņotājiem cilvēka veselībai nodarītā kaitējuma ziņā, jo tās iekļūst elpošanas trakta jutīgākajās daļās. Pēdējās desmitgadēs ES ir sekmīgi samazinājusi paskābinošo piesārņotāju daudzumu, bet jauns ziņojums, kuru šodien publicēja Eiropas Vides aģentūra (EVA), liecina, ka daudzviet Eiropā nav atrisinātas problēmas ar cieto daļiņu koncentrāciju āra gaisā un ar piezemes ozonu.

Daudzās valstīs gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija joprojām pārsniedz gan tiesību aktos paredzētās, gan ieteicamās robežas, kas noteiktas, lai aizsargātu ES iedzīvotāju veselību. Visvairāk piesārņotajās pilsētās un reģionos gaisa piesārņojums samazina cilvēka mūža ilgumu par aptuveni diviem gadiem

EVA izpilddirektore profesore Žaklīna Makgleida

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Šis ziņojums ir laicīgs atgādinājums par to, cik svarīga ir gaisa kvalitāte Eiropas iedzīvotāju veselībai. Tas izskaidro to, kāpēc es vēlos, lai 2013. gads būtu Gaisa gads, un tāpēc es koncentrēšos uz tiesību aktu stiprināšanu gaisa kvalitātes jomā, lai risinātu šodien konstatētās problēmas."

EVA izpilddirektore profesore Žaklīna Makgleida piebilda: "Pēdējo desmit gadu laikā, pateicoties Eiropas Savienības politikai, ir samazinājušās daudzu piesārņotāju emisijas, taču mēs varam panākt vēl vairāk. Daudzās valstīs gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija joprojām pārsniedz gan tiesību aktos paredzētās, gan ieteicamās robežas, kas noteiktas, lai aizsargātu ES iedzīvotāju veselību. Visvairāk piesārņotajās pilsētās un reģionos gaisa piesārņojums samazina cilvēka mūža ilgumu par aptuveni diviem gadiem."

EVA "Gaisa kvalitāte Eiropā — 2012. gada ziņojums" analizēta gaisu piesārņojošo vielu kaitīgā iedarbība uz iedzīvotājiem un sniegts ieskats par gaisa kvalitāti Eiropā. Ziņojuma mērķis ir atbalstīt reālākas tīra gaisa politikas izstrādi.

Galvenie secinājumi

•  Cietās daļiņas (PM) ir visnopietnākais gaisa piesārņojuma radītais apdraudējums veselībai ES, jo tās izraisa priekšlaicīgu mirstību. Ziņojumā aprēķināts, ka 2010. gadā 21 % pilsētas iedzīvotāju kaitīgi ietekmēja PM10 koncentrācijas, kas pārsniedz visstingrāko  ES dienas robežlielumu, kurš paredzēts, lai aizsargātu veselību. Līdz 30 % pilsētas iedzīvotāju kaitīgi ietekmēja smalkāku cieto daļiņu PM2.5 koncentrācija, kas pārsniedz (mazāk stingros) ES gada robežlielumus. Saskaņā ar PVO atsauces vērtībām, kas ir stingrākas pat par ES tiesību aktos noteiktajām, attiecīgi līdz pat 81 % un 95 % pilsētas iedzīvotāju kaitīgi ietekmēja cieto daļiņu koncentrācija, kas pārsniedz atsauces vērtības, kuras noteiktas cilvēka veselības aizsardzības nolūkā, un tas akcentē vajadzību pēc iespējas drīzāk vēlreiz pārskatīt tiesību aktus par gaisu. 

•  Ozons (O3) var izraisīt elpošanas trakta veselības problēmas un pāragru mirstību. Kaitīgās iedarbības apmēri pilsētās ir ļoti lieli – 2010. gadā 97 % ES pilsētu iedzīvotāju kaitīgi ietekmēja O3 koncentrācija, kas pārsniedza PVO noteiktās atsauces vērtības. 17 % iedzīvotāju kaitīgi ietekmēja koncentrācija, kas pārsniedz attiecībā uz O3 noteikto ES mērķvērtību. 2009. gadā 22 % aramzemes Eiropā ietekmēja kaitējoša O3 koncentrācija, izraisot lauksaimniecības produktivitātes mazināšanos.

•  Slāpekļa dioksīds (NO2) ir galvenais eitrofikācijas (pārmērīga augu un aļģu augšana ūdenī) un paskābināšanās iemesls, un tas arī veicina cieto daļiņu un O3 veidošanos. 2010. gadā 7 % pilsētās dzīvojošo eiropiešu kaitīgi ietekmēja NO2 daudzums, kas pārsniedz ES robežvērtības. Slāpekļa oksīdu emisijas daudzās Eiropas valstīs joprojām pārsniedz maksimāli pieļaujamās emisijas, kas noteiktas ES tiesību aktos un saskaņā ar ANO nolīgumiem.

•  Benzopirēns (BaP) ir kancerogēns. Ievērojamu daļu pilsētu iedzīvotāju ES (20–29 % laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam) kaitīgi ietekmēja koncentrācija, kas pārsniedz ES mērķvērtību, kura jāizpilda līdz 2013. gadam. Tāpēc benzopirēna emisiju pieaugums pēdējos gados Eiropā rada pamatu bažām.

   Attiecībā uz sēra dioksīdu (SO2) ir gūti lieli panākumi: emisijas pēdējos gados ir būtiski samazinājušās, pateicoties ES tiesību aktiem, kas paredz izmantot emisiju attīrīšanas tehnoloģijas un mazāku sēra saturu degvielā. 2010. gads bija pirmais gads, kad ES pilsētas iedzīvotājus neietekmēja SO2 koncentrācijas virs ES robežvērtības.

•  Oglekļa monoksīda, benzola un smago metālu (arsēna, kadmija, niķeļa, svina) koncentrācija āra gaisā ES parasti ir neliela, lokāla un sporādiska, un tikai dažos gadījumos ir pārsniegtas ES tiesību aktos noteiktās robežvērtības un mērķvērtības.

Nākamie soļi

Pēdējos gados EVA ir publicējusi gada informāciju par gaisu piesārņojošo vielu emisijām un par pārsniegtām maksimāli pieļaujamām emisijām, kas noteiktas Direktīvā par valstīm noteiktajām maksimāli pieļaujamām emisijām (NEC direktīva). Šogad vēlāk EVA publicēs retrospektīvu analīzi par to, vai ir ievēroti NEC direktīvas veselības un vides mērķi 2010. gadam.

Eiropas Komisija, apspriežoties ar ieinteresētajām personām, gatavojas pārskatīt ES tiesību aktus par gaisu un 2013. gadā īpašu uzsvaru liks uz gaisa piesārņojuma politiku.

Pamatinformācija

Slikta gaisa kvalitāte var izraisīt sirds slimības, elpošanas problēmas, plaušu vēzi, apgrūtinātu elpošanu un citas slimības. Daži piesārņotāji var izraisīt eitrofikāciju, samazināt lauksaimniecības kultūru ražību, samazināt meža augšanu un ietekmēt klimatu. Vairāku piesārņojošu vielu emisijas pēdējos gados ir samazinājušās, līdz ar to dažos reģionos gaisa kvalitāte ir uzlabojusies. Tomēr rezultātā ne vienmēr attiecīgi ir samazinājusies atmosfēras piesārņotāju koncentrācija. Ieilgušo gaisa kvalitātes problēmu risināšanai ir vajadzīgi turpmāki centieni, lai mazinātu vairāku piesārņotāju emisijas.

Plašāka informācija:

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Dokumentu darbības