ďalej
späť
body

Press Release

Mnohí Európania sú naďalej vystavení škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 24. 09. 2012 Posledná zmena 03. 06. 2016
Photo: © glamismac
Takmer tretina obyvateľov európskych miest je vystavená nadmerným koncentráciám tuhých častíc (PM) v ovzduší. Tuhé častice patria z hľadiska škodlivosti pre ľudské zdravie k najzávažnejším látkam znečisťujúcim životné prostredie, pretože prenikajú do citlivých častí dýchacej sústavy. EÚ dosiahla v uplynulých desaťročiach pokrok pri znižovaní úrovne látok, ktoré spôsobujú acidifikáciu ovzdušia. Z novej správy, ktorú dnes uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), však vyplýva, že v mnohých európskych regiónoch pretrvávajú problémy s koncentráciou PM v ovzduší a prízemným ozónom.

V mnohých krajinách sú koncentrácie týchto látok ešte stále nad právnymi a odporúčanými limitmi, ktoré sa stanovili s cieľom chrániť zdravie európskych občanov. Znečistené ovzdušie vskutku skracuje dĺžku ľudského života – v najznečistenejších mestách a regiónoch približne o dva roky.

Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Táto správa nám v príhodný čas pripomína, aká dôležitá je kvalita vzduchu pre zdravie našich občanov.“ Preto by som chcel, aby sme rok 2013 vyhlásili za „rok ovzdušia“, a preto sa zameriam na sprísnenie našich právnych predpisov o kvalite vzduchu, aby sme sa mohli pustiť do riešenia problémov, ktoré správa identifikovala.“

Profesorka Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA, dodala: „Vďaka politike Európskej únie sa v uplynulom desaťročí podarilo znížiť emisie mnohých látok znečisťujúcich ovzdušie, ale môžeme dosiahnuť viac. V mnohých krajinách sú koncentrácie týchto látok ešte stále nad právnymi a odporúčanými limitmi, ktoré sa stanovili s cieľom chrániť zdravie európskych občanov. Znečistené ovzdušie vskutku skracuje dĺžku ľudského života – v najznečistenejších mestách a regiónoch približne o dva roky."

EEA vo svojej správe „Kvalita vzduchu v Európe – správa za rok 2012“ preskúmala účinky vystavenia látkam znečisťujúcim ovzdušie na občanov a zachytila momentálny stav kvality ovzdušia v Európe. Účelom správy je podporiť vypracovanie účinnejších politík zameraných na čistotu ovzdušia.

Kľúčové zistenia

  • Tuhé častice (PM) predstavujú najvážnejšie zdravotné riziko spojené so znečistením ovzdušia v EÚ, ktoré môže viesť k predčasným úmrtiam. V správe sa odhaduje, že v roku 2010 bolo celkovo 21 % obyvateľov miest vystavených vyššej koncentrácii PM než sú najprísnejšie - denné - limity v EÚ stanovené v záujme ochrany zdravia. Do 30 % obyvateľov miest bolo vystavených jemnejším časticiam PM2,5, ktorých koncentrácia prekračovala (menej prísne) ročné limity EÚ. Podľa referenčných hodnôt Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré sú ešte prísnejšie než limity v právnych predpisoch EÚ, bolo 81 % resp. 95 % obyvateľov miest vystavených koncentráciám PM, ktoré prekračovali referenčné hodnoty stanovené s cieľom ochrany ľudského zdravia. Tieto údaje zdôrazňujú naliehavosť plánovanej revízie právnych predpisov o ovzduší.
  • Ozón (O3) môže spôsobovať respiračné problémy a mať za následok predčasné úmrtia. V roku 2010 bolo až 97 % obyvateľov miest v EÚ, teda veľmi vysoké percento, vystavených koncentráciám O3, ktoré presahovali referenčné hodnoty WHO. 17 % obyvateľov bolo vystavených koncentráciám presahujúcim cieľovú hodnotu EÚ pre O3. V roku 2009 bolo 22 % ornej pôdy v Európe vystavených škodlivým koncentráciám O3, ktoré viedli k stratám v poľnohospodárskom sektore.
  • Oxid dusičitý (NO2) je hlavnou príčinou eutrofizácie (nadmerného rastu rastlín a rias vo vodách) a acidifikácie, a prispieva aj k tvorbe PM a O3. V roku 2010 bolo 7 % Európanov obývajúcich mestá vystavených úrovni NO2, ktorá presahovala hraničné hodnoty EÚ. Vnútroštátne emisie oxidov dusíka v mnohých európskych krajinách sú naďalej nad úrovňou stropov stanovených v právnych predpisoch EÚ a v dohodách Spojených národov.
  • Benzo(a)pyrén (BaP) je karcinogén. Podstatná časť mestskej populácie v EÚ (20 – 29 % v období 2008 až 2010) bola vystavená koncentráciám presahujúcim cieľové hodnoty v EÚ, ktoré sa musia dosiahnuť do roku 2013. Nárast emisií BaP v Európe v uplynulých rokoch je preto znepokojujúci.
  • Pri oxide siričitom (SO2) sa zaznamenal veľký úspech: jeho emisie sa v uplynulých rokoch výrazne znížili vďaka právnym predpisom EÚ, v ktorých sa vyžaduje používanie technológií na filtráciu výfukových plynov a nižší obsah síry v palivách. Rok 2010 bol prvým rokom, keď mestskí obyvatelia EÚ neboli vystavení hladinám SO2, ktoré by prekračovali limity EÚ.
  • Koncentrácie oxidu uhoľnatého, benzénu a ťažkých kovov (arzén, kadmium, nikel, olovo) v ovzduší sú v EÚ vo všeobecnosti nízke, lokálne a sporadické, len ojedinele sa vyskytujú prípady presiahnutia limitov a cieľových hodnôt stanovených v právnych predpisoch EÚ.

Ďalšie kroky

EEA v uplynulých rokoch každoročne uverejňovala informácie o emisiách znečisťujúcich životné prostredie a o emisiách presahujúcich stropy stanovené v smernici o národných emisných stropoch (NEC). Koncom tohto roka uverejní retrospektívnu analýzu toho, či sa podarilo dosiahnuť ciele v oblasti zdravia a životného prostredia vytýčené v smernici NEC.

Európska komisia pripravuje preskúmanie legislatívy EÚ týkajúcej sa ovzdušia spoločne so zainteresovanými stranami a osobitný dôraz bude pritom v roku 2013 klásť na politiky boja proti znečisteniu ovzdušia.

Súvislosti

Zlá kvalita vzduchu môže spôsobovať srdcové ochorenia, respiračné problémy, rakovinu pľúc, ťažkosti s dýchaním a iné ochorenia. Niektoré látky znečisťujúce prostredie môžu mať za následok eutrofikáciu, znížené poľnohospodárske výnosy, spomalený rast lesov a rovnako aj vplyv na klímu. Emisie viacerých látok znečisťujúcich prostredie sa v uplynulých rokoch podarilo znížiť, v dôsledku čoho sa v určitých oblastiach zaznamenalo zlepšenie kvality vzduchu. Nie vo všetkých prípadoch sa však zaznamenal aj zodpovedajúci pokles koncentrácie látok znečisťujúcich atmosféru. Pretrvávajúce problémy s kvalitou vzduchu si vyžadujú ďalšie úsilie pri redukovaní emisií viacerých látok znečisťujúcich prostredie.

Viac informácií nájdete na stránkach

 

Permalinks

Geographic coverage