ďalej
späť
body

Press Release

Nákladná doprava verzus náklady na zdravie

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 07. 03. 2013 Posledná zmena 03. 06. 2016
Photo: © Highways Agency
Cestné poplatky pre ťažké nákladné vozidlá by mali reálne vyjadrovať dopady na zdravie obyvateľstva spôsobené znečistením ovzdušia dopravou v rôznych európskych krajinách. Z analýzy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vyplýva, že poplatky v niektorých krajinách by mali byť oveľa vyššie v porovnaní s ostatnými.

Celkove v Európe znečistenie ovzdušia spôsobuje približne 3 milióny dní práceneschopnosti a zapríčiňuje 350 000 predčasných úmrtí, čo má pochopiteľne veľký vplyv aj na ekonomiku jednotlivých štátov. Podľa autorov správy Road user charges for heavy goods vehicles (HGV) znečistenie ovzdušia nákladnými autami stojí členské štáty EEA ročne 43 až 44 miliárd €, čo je takmer polovica nákladov spojených so znečistením ovzdušia z dopravy celkovo.

Smernica Eurovignette z roku 2011 predpisuje členským štátom EÚ ako by mali zapracovať náklady na zdravie obyvateľov zapríčinené znečistením ovzdušia do systému diaľničných a cestných poplatkov. Takto získané príjmy by mali byť následne investované do rozvoja udržateľnej dopravy. Avšak prijatie takéhoto druhu poplatkov zostáva na rozhodnutí jednotlivých krajín.

Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA, k tejto téme povedala: ,,Ekonomiky európskych štátov sa spoliehajú na prepravu tovaru na dlhé vzdialenosti. Sú tu však aj skryté náklady, ktoré sa prejavia neskôr zhoršením zdravotného stavu obyvateľstva. Týmto sú ohrození najmä tí, ktorí žijú v susedstve hlavných dopravných tepien. Začlenením týchto nákladov do ceny tovarov môžeme podporiť zdravšie ekologickejšie spôsoby dopravy a čistejšie technológie.“

Aj keď znečistenie ovzdušia v Európe pokleslo, sú tu stále problematické regióny, za ktorých znečistením môžu byť práve ťažké nákladné vozidlá. Nafta, ktorú používa väčšina nákladných áut a kamiónov, znečisťuje ovzdušie na kilometer viac ako napríklad benzín. Nákladné autá a kamióny sú zodpovedné až za 40 – 50 % emisií oxidu dusíka (NOx) z cestnej dopravy v členských štátoch EEA. Spolu s jemnými časticami (PM2.5) môžu spôsobiť vážne respiračné a kardiovaskulárne ochorenia. Podľa správy Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny sú výfukové plyny z dieselových motorov karcinogénne.

Rovnaké znečisťujúce látky, rôzne zdravotné náklady

Správa konštatuje, že v niektorých krajinách sú náklady za znečistenie ovzdušia z ťažkých nákladných vozidiel 16-násobne vyššie ako v iných. Priemerné náklady zo znečistenia ovzdušia vozidiel zaradených do emisnej triedy Euro III (12 - 14 ton) sú najvyššie vo Švajčiarsku, viac ako 0,12 €/km. Luxembursku, Nemecku, Rumunsku, Taliansku a Rakúsku (okolo 0.08€/km). Náklady na Slovensku sa pohybujú okolo 0,7 €/km. Ak však rovnaký kamión jazdí napr. na Cypre, Malte a vo Fínsku spôsobí škodu len vo výške približne pol centu na kilometer.
V rámci jednotlivých štátov trpia znečistením niektoré regióny viac ako ostatné, napríklad Zürich, Bukurešť, Miláno, Ruhr Valley alebo Barcelona. Tieto metropoly majú v porovnaní s inými európskymi veľkomestami oveľa vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť spojenú so znečistením ovzdušia. Dôvodom rozdielov je, že v husto obývaných regiónoch, vnútrozemí a horských oblastiach sa znečistenie nerozptýli tak rýchlo ako na otvorených priestranstvách.

Novšie nákladné autá spôsobujú menej znečistenia a teda znižujú sa aj náklady. Napríklad používanie nákladných áut v emisnej triede Euro IV, ktoré nemajú viac ako šesť rokov, alebo trojročných áut z emisnej triedy Euro V zníži náklady o 40 až 60 %. Správa EEA predpokladá, že spoplatňovanie externých nákladov za znečisťovanie by motivovalo prepravné spoločnosti k používaniu nových a čistejších technológií.

Použité údaje

Autori správy sa snažili zachytiť zložitosť zemepisných vplyvov na znečistenie ovzdušia v celej Európe. V správe sa uvádzajú priemerné náklady na znečistenie v 30 krajinách a 108 mestách a to na príklade 66 rôznych triedach vozidiel, pričom pri každom type auta sú náklady vypočítané na tri rôzne cesty (prímestské, medzimestské a diaľnice). Ako z kalkulácií vyplýva, výšku nákladov ovplyvňuje typ používaného cestného dopravného prostriedku – náklady sa pohybujú v rozmedzí od takmer nulových nákladov až po 0,30 €/km pre kamión starší viac ako 20 rokov.
Cieľom správy je pomôcť členských štátom EÚ rozhodnúť sa pre individuálnu schému ako a či vôbec budú spoplatňovať cesty, keďže do konca októbra sú povinné nahlásiť Komisii svoje rozhodnutie.

Vysoké náklady súvisiace so znečistením ovzdušia nadväzujú na analýzu EEA z roku 2011, v ktorej sa uvádza, že znečistenia ovzdušia z veľkých priemyselných parkov viedlo v roku 2009 k poškodeniu zdravia, dokonca až k úmrtiam, a k rôznym ekonomickým stratám, a to až vo výške 102 až 169 miliárd € . Správa bude v priebehu niekoľkých mesiacov aktualizovaná o nové údaje.

Copyright © Enviroportal 2013 (www.enviroportal.sk)

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Akcie dokumentu