neste
forrige
elementer

Press Release

Nedgang i utslippene av klimagasser i EU i 2005

Endre språk
Press Release Publisert 13.06.2007 Sist endret 03.06.2016
Topics:
Ifølge den årlige rapporten om klimagasser i Det europeiske fellesskap utarbeidet av Det europeiske miljøbyrå (EEA) i København, var det en nedgang i utslippene av alle klimagasser som bidrar til klimaendringene fra 2004 til 2005.

Rapporten, "Annual European Community Greenhouse gas inventory 1990-2005 and inventory report 2007", ble lagt fram for sekretariatet for De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC) som Det europeiske fellesskaps offisielle bidrag. EEA offentliggjorde de viktigste foreløpige funnene i rapporten i mai 2007 på grunn av den store offentlige og politiske interessen for spørsmålet om klimaendring. Den endelige rapporten ble lagt fram for UNFCCC 27. mai 2007.

Hovedpunktene i den endelige rapporten er:

  • EU-15: Utslippene av klimagasser sank med 0,8 % (35,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter) fra 2004 til 2005 - hovedsaklig på grunn av en nedgang i CO2-utslippene på 0,7 % (26 millioner tonn).
  • EU-15: Utslippene av klimagasser sank med 2,0 % i 2005 i forhold til basisåret[1] i henhold til Kyoto-protokollen.
  • EU-15: Utslippene av klimagasser sank med 1,5 % fra 1990 til 2005.
  • EU-27: Utslippene av klimagasser sank med 0,7 % (37,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter) fra 2004 til 2005.
  • EU-27: Utslippene av klimagasser sank med 7,9 % i forhold til 1990-nivå.

[1] Basisår for de fleste klimagasser er i henhold til Kyoto-protokollen 1990 for EU-15, men nesten alle medlemsstater benytter 1995 som basisår for fluorholdige gasser, såkalte F-gasser.

Hvilke EU-15-land har redusert klimagassutslippene mest?

Av EU-15-landene var det Tyskland, Finland og Nederland som bidro mest til reduksjonen i absolutte tall (se tabell i Merknader til redaktøren). Det var reduksjonen av CO2-utslippene som bidro mest til den totale nedgangen i utslippene av klimagasser i disse landene.

  • Tyskland reduserte utslippene med 2,3 %, dvs. 23,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Overgangen fra kull til gass i kraft- og varmeproduksjon var en av de viktigste årsakene til utslippsreduksjonen. I tillegg sank utslippene fra veitransport og fra husholdningene og tjenesteytende sektor betraktelig.
  • Finland reduserte utslippene med 14,6 %, dvs. 11,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Den viktigste årsaken til utslippsreduksjonen var en betydelig nedgang i bruken av fossilt brensel i kraft- og varmeproduksjon, hovedsakelig på grunn av import av elektrisitet. Reduksjonen i bruken av kull var særlig stor.
  • Nederland reduserte utslippene med 2,9 %, dvs. 6,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det ble brukt mindre fossilt brensel i kraft- og varmeproduksjon. Husholdningene og tjenesteytende sektor brukte mindre brensel på grunn av en varm vinter.

Andre EU-15-land som opplevde en nedgang i utslippene fra 2004 til 2005, var Belgia, Danmark, Frankrike, Luxembourg, Sverige og Storbritannia.

Hvilke sektorer står i hovedsak for klimagasskuttene?

I absolutte tall var det kraft- og varmeproduksjon, husholdningene og tjenesteytende sektor samt veitransport som bidro mest til utslippsreduksjonen fra 2004 til 2005 i EU-15-landene.

CO2-utslippene fra kraft- og varmeproduksjon sank med 0,9 % (-9,6 millioner tonn), hovedsakelig fordi man ikke lenger baserer seg like mye på kull.

CO2-utslippene fra husholdningene og tjenesteytende sektor sank med 1,7 % (7,0 millioner tonn). Store utslippsreduksjoner ble rapportert fra Tyskland, Storbritannia og Nederland. En generell grunn til nedgangen er at været har vært varmere (mildere vintre) enn tidligere år.

CO2-utslippene fra veitransporten sank med 0,8 % (6 millioner tonn). Dette henfører seg hovedsakelig til Tyskland, og reduksjonen skyldes en økning i antallet dieseldrevne biler, effekten av miljøavgiften og kjøp av drivstoff utenfor Tyskland (bensinturisme).

Hvilke EU-15-land har hatt størst økning i klimagassutslippene?

I absolutte tall var det Spania som hadde den største økningen i klimagassutslippene fra 2004 til 2005 (se tabell i Merknader til redaktøren).

I Spania var økningen i klimagassutslippene på 3,6 % eller 15,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter og stammet hovedsakelig fra kraft- og varmeproduksjon. Dette skyldes økt kraftproduksjon i varmekraftverk basert på fossilt brensel (17 %) og redusert kraftproduksjon i vannkraftverk (-33 %).

Andre EU-15-land som opplevde en økning i utslippene fra 2004 til 2005, var Østerrike, Hellas, Irland, Italia og Portugal.

EEAs Data Viewer for klimagasser

EEAs Data Viewer for klimagasser er et interaktivt verktøy som gir tilgang via internett til de viktigste dataene i EFs klimagassrapport. Med dette verktøyet kan brukeren se og analysere utslippstrendene i de viktigste sektorene og delsektorene. Det gir også mulighet for sammenligning av utvalgte land og sektorer. I tillegg er det ved hjelp av Data Viewer-verktøyet mulig å generere grafer og laste ned viktige utslippsestimater.

EEA GHG Data Viewer

Merknader til redaktøren

Hva er den årlige klimagassrapporten?

Rapporten er EUs offisielle bidrag til UNFCCC om samlet innenlandsk klimagassutslipp i perioden 1990-2005. Innenlandsk betyr i denne sammenhengen utslipp fra EUs territorium. Rapporten inneholder informasjon om klimagassutslippene fra EU-15 og EU-27. Den gir også en grundig forklaring på hvordan dataene er utregnet og kvaliteten på dem er kontrollert.

EEA har ansvaret for å utarbeide og publisere rapporten hvert år og benytter informasjon som er innrapportert av nasjonale myndigheter i henhold til Fellesskapets overvåkningsmekanisme for utslipp av klimagasser.

Hvordan passer informasjonen i rapporten inn i EUs ordning for handel med utslippskvoter?

I 2005 omfattet EUs kvotehandelsordning (EU Emission Trading Scheme - EU ETS) ca. 47 % av de totale CO2-utslippene og ca. 39 % av de totale klimagassutslippene i EU-15. Kvotehandelsordningen omfattet ca. 49 % av de totale CO2-utslippene og 41 % av de totale klimagassutslippene i EU-25. Generelt har opplysninger fra EU ETS blitt brukt av medlemsstatene som grunnlag for beregningene av de totale CO2-utslippene i energi- og prosessindustrisektorene i denne rapporten. En eksplisitt kvantifisering av EU ETS’ bidrag til de totale CO2-utslippene på sektor- og delsektornivå er imidlertid ennå ikke tilgjengelig for EU-15 eller EU-25.

Hvor viktig er denne rapporten med tanke på Kyoto-protokollen?

EU-15 har ifølge Kyoto-protokollen et felles mål om å redusere de totale utslippene av klimagasser med 8 % i forhold til basisåret. EU-27 har ikke noe felles Kyoto-mål. Den offisielle rapporteringen av utslipp med sikte på å overholde Kyoto-protokollen starter ikke før i 2010, da utslippene for 2008 vil bli rapportert. I mellomtiden er denne rapporten den mest relevante og nøyaktige informasjonskilden om klimagassutslipp i EU. Den kan brukes til å spore hvordan EU ligger an når det gjelder å redusere innenlandske klimagassutslipp (dvs. utslippene fra EUs territorium) i forhold til oppfyllelsen av Kyoto-målene. De statene som har ratifisert Kyoto-protokollen kan benytte karbonlagring i tillegg til såkalte "fleksible mekanismer" for ytterligere å redusere utslippene av klimagasser utenfor eget territorium, som et supplement til innenlandsk reduksjon. Innenlandske tiltak er derfor aller viktigst for å nå Kyoto-målene. Ifølge denne rapporten har innenlandske utslipp av klimagasser gått ned med ca. 2,0 % i forhold til basisåret i Kyoto-protokollen.

Tabell 1: Klimagassutslipp i CO2-ekvivalenter (ekskl. karbonlagre) og Kyoto-protokollens mål for 2008-2012

Table 1

(1) For EU-15 er basisåret for CO2, CH4 og N2O 1990, for fluorholdige gasser har 12 medlemsstater valgt 1995 som basisår, mens Østerrike, Frankrike og Italia har valgt 1990. Ettersom utslippene for EU-15 er summen av medlemsstatenes utslipp, er estimert utslipp av fluorholdige gasser i EU-15 i basisåret lik summen av utslippene i 1995 i 12 medlemsstater og utslippene i 1990 for Østerrike, Frankrike og Italia. Utslippene i EU-15 i basisåret omfatter også utslipp som skyldes avskoging i Nederland, Portugal og Storbritannia ("The European Community's initial report under the Kyoto Protocol" (EEA, 2006)).

(2) Malta har ikke rapportert klimagassutslippsestimater for 2005. Opplysningene i denne tabellen er derfor utledet (se kap. 1.8.2).

(3) EU-27 har ikke et felles Kyoto-mål.

Merk: Malta og Kypros har ikke egne Kyoto-mål.

Hva er EU-27?

EU-27: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige og Storbritannia.

Hva er EU-15?

EU-15: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Storbritannia.

Lenker:

For å se hele rapporten, se: rapport

For ofte stilte spørsmål om rapporten, se: OSS

For tilgang til klimagassdata, se: EEA GHG Data Viewer

Permalinks

Topics

Topics:
Dokumenter handlinger