kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

2005 metais Europos Sąjungoje sumažėjo išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2007-08-10 Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Europos Bendrijų kasmetinės šiltnamio dujų išmetimų (GHG) apžvalginės ataskaitos, parengtos Europos aplinkos agentūros (EAA) Kopenhagoje, duomenimis, 2004 m.–2005 m. sumažėjo į atmosferą išmetamų, klimato pokyčius sukeliančių, šiltnamio dujų kiekis.

Ataskaita „Kasmetinė Europos Bendrijų į atmosferą išmestų šiltnamio dujų apžvalga 1990–2005 m. ir 2007 m. apžvalginė ataskaita“ buvo pateikta Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) sekretoriatui kaip oficialus Europos Bendrijų dokumentas. Europos aplinkos agentūra, sulaukusi didelio visuomenės ir politikų susidomėjimo klimato kaitos klausimais, 2007 m. gegužės mėn. paskelbė pagrindines preliminarias ataskaitos išvadas. Galutinis šios ataskaitos variantas pateiktas JTBKKK 2007 m. gegužės 27 dieną.

Pagrindinės ataskaitos išvados yra šios:

  • ES-15: 2004–2005 m. į atmosferą išmestas šiltnamio dujų kiekis sumažėjo 0,8 proc. (35,2 mln. tonų CO2 ekvivalentais). Didžiausią įtaką tam turėjo 0,7 proc. (26 mln. tonų) sumažėjęs į atmosferą išmestų CO2 dujų kiekis.
  • ES-15: 2005 m. lyginant su baziniais metais[1] pagal Kioto protokolą, išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis sumažėjo 2 proc.
  • ES-15: 1990–2005 m. išmestas į atmosferą, klimato pokyčius sukeliančių šiltnamio dujų kiekis sumažėjo 1,5 proc.
  • ES-27: 2004–2005 m. išmestas į atmosferą, klimato pokyčius sukeliančių šiltnamio dujų kiekis sumažėjo 0,7 proc. (37,9 mln. tonų CO2 ekvivalentais).
  • ES-27: Lyginant su 1990 m., išmestas į atmosferą, klimato pokyčius sukeliančių šiltnamio dujų kiekis sumažėjo 7,9 proc.

Kuriose iš 15 ES šalių išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis sumažėjo daugiausiai?

Vertinant absoliučiais dydžiais, iš 15 ES šalių, Vokietija, Suomija ir Olandija labiausiai prisidėjo prie į atmosferą išmetamų šiltnamio dujų kiekio mažinimo (žr. pastabose redaktoriui pateiktą lentelę). Sumažėjus išmetamų į atmosferą CO2 dujų kiekiui, sumažėjo ir bendras išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis šiose šalyse.

  • Vokietijoje išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis sumažėjo 2,3 proc. arba 23,5 mln. tonų CO2 evivalentais: sumažėjimą labiauiai nulėmė tai, kad gaminant elektros energiją ir šilumą, vietoje anglies buvo pradėtos naudoti dujos. Įtakos turėjo ir sumažėję išmestų į atmosferą šiltnamio dujų kiekiai iš kelių transporto, namų ūkių bei paslaugų sektorių.
  • Suomijoje išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis sumažėjo 14,6 proc. arba 11,9 mln. tonų CO2 ekvivalentais: sumažėjimą labiausiai lėmė tai, kad importavus elektros energiją, buvo gerokai mažiau sunaudota elektros ir šilumos gamybai naudojamo iškastinio kuro. Itin sumažėjo anglies naudojimas.
  • Olandijoje išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis sumažėjo 2,9 proc. arba 6,3 mln. tonų CO2 ekvivalentais: elektros energijai ir šilumai gaminti buvo sunaudota mažiau iškastinio kuro. Kadangi žiema buvo šiltesnė, namų ūkio ir paslaugų sektoriuose taip pat sunaudota mažiau kuro.

Kitos iš 15 ES šalių, kuriose 2004-2005 m. sumažėjo išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis, yra: Belgija, Danija, Prancūzija, Liuksemburgas, Švedija ir Jungtinė Karalystė.


[1] Pagal Kioto protokolą, ES-15 šalims baziniai metai daugelio šiltnamio efektą sukeliančių dujų atžvilgiu yra 1990 metai, tačiau beveik visos valstybės narės fluorintų dujų arba „F-dujų“ atžvilgiu baziniais metais laiko 1995 m.

Kurie sektoriai daugiausiai turėjo įtakos sumažėjusiam, išmestų į atmosferą šiltnamio dujų kiekiui?

Vertinant absoliučiais dydžiais, labiausiai išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis 2004–2005 m. 15 ES šalių sumažėjo elektros energijos ir šilumos gamybos, namų ūkių, paslaugų bei kelių transporto sektoriuose.

Gaminant elektros energiją ir šilumą išmetamų CO2 dujų kiekis sumažėjo 0,9 proc. (-9.6 mln. tonų) – daugiausia dėl to, kad mažėjo anglies naudojimas.

Namų ūkių ir paslaugų sektoriuose CO2 dujų kiekis sumažėjo 1,7 proc. (7,0 mln. tonų). Namų ūkių ir paslaugų sektoriaus išmetamų teršalų kiekis ypač sumažėjo Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Olandijoje. Viena bendra šio mažėjimo priežastis – šiltesnės negu ankstesniais metais oro sąlygos (švelnesnė žiema).

Kelių transporto išmestas į atmosferą CO2 dujų kiekis sumažėjo 0,8 proc. (6 mln. tonų). Didžiausias nuopelnas – Vokietijai. Išmetamo į atmosferą CO2 dujų kiekio sumažėjimą lėmė išaugęs dyzelinu varomų automobilių skaičius, ekologinio mokesčio poveikis ir degalų pirkimas ne Vokietijoje (degalų turizmas).

Kuriose iš 15 ES šalių išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis, labiausiai padidėjo?

Vertinant absoliučiais dydžiais, išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis 2004–2005 m. labiausiai padidėjo Ispanijoje (žr. pastabose redaktoriui pateiktą lentelę).

Ispanijoje pagrindinė išmestų į atmosferą šiltnamio dujų kiekio padidėjimo 3,6 proc., arba 15,4 mln. tonų CO2 ekvivalentais priežastis – elektros energijos ir šilumos gamyba. Padidėjimą lėmė tai, kad daugiau elektros energijos gaminama iškastinį kurą naudojančiose elektrinėse (17 proc.), o elektros gamyba hidroelektrinėse sumažėjo (-33 proc.).

Kitos iš 15 ES šalių, kuriose 2004–2005 m. išaugo išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis yra: Austrija, Graikija, Airija, Italija ir Portugalija.

EAA išmestų į atmosferą šiltnamio dujų kiekių duomenų peržiūra

EAA klimato pokytį sukeliančių, į atmosferą išmestų šiltnamio dujų kiekių duomenų peržiūra yra interaktyvi priemonė, leidžianti susipažinti su pagrindiniais internete pateiktais EB šiltnamio dujų apžvalginės ataskaitos duomenimis, .Išmestų į atmosferą šiltnamio dujų kiekių duomenų peržiūra, vartotojui leidžia susipažinti su išmetimų tendencijomis pagrindiniuose sektoriuose ir subsektoriuose ir leidžia jas išanalizuoti. Taip pat ši priemonė leidžia palyginti pasirinktų šalių ar sektorių išmestus į atmosferą šiltnamio dujų kiekius. Be to, išmestų į atmosferą šiltnamio dujų kiekių duomenų peržiūra sudaro galimybę parengti grafikus ir parsisiųsti svarbiausių išmetimų skaičiavimus.

EAA išmestų į atmosferą šiltnamio dujų kiekiųduomenų peržiūra

Pastabos redaktoriui:

Kas yra kasmetinė į atmosferą išmestų šiltnamio dujų apžvalginė ataskaita?

Ši ataskaita yra oficialus ES JTBKKK teikiamas dokumentas dėl bendro išmesto į atmosferą šiltnamio dujų kiekio 1990-2005 m. ES šalyse. Šiame kontekste „išmetimai ES šalyse“ reiškia išmetimus ES teritorijoje. Ataskaitoje pateikiama informacija apie klimato pokyčius sukeliančių šiltnamio dujų išmetimus 15 ES šalių ir 27 ES šalyse. Joje taip pat nuodugniai paaiškinami procesai, kuriems vykstant išmetamos į atmosferą šiltnamio dujos ES šalyse ir kaip tikrinama kokybė.

EAA yra atsakinga už kasmetinį šios ataskaitos rengimą ir paskelbimą, naudojantis valstybių vyriausybių teikiama informacija, vadovaujantis EB klimato kaitą sukeliančių šiltnamio dujų stebėsenos mechanizmu.

Kaip ataskaitoje pateikta informacija priderinta prie ES dujų išmetimo leidimų prekybos sistemos?

2005 m. ES šiltnamio dujų išmetimų leidimų prekybos sistema (ES ŠESD ILPS) reglamentavo maždaug 47 proc. visų CO2 dujų išmetimų ir maždaug 39 proc. visų šiltnamio dujų išmetimų 15 ES šalių. ES ŠESD ILPS reglamentavo maždaug 49 proc. visų CO2 dujų išmetimų ir 41 proc. visų šiltnamio dujų išmetimų 25 ES šalyse. Paprastai ES valstybės narės naudoja ES ŠESD ILPS informaciją apskaičiuodamos šiai ataskaitai teikiamą informaciją apie bendrą į atmosferą išmestų CO2 dujų kiekį energetikos ir pramonės procesų sektoriuose. Tačiau kol kas negalima tiksliai įvertinti skaičiais ES ŠESD ILPS indėlio apskaičiuojant visą į atmosferą išmestų CO2 dujų kiekį sektorių ir subsektorių lygmeniu 15 ES šalių ar 25 ES šalyse.

Kokia yra šios ataskaitos reikšmė Kioto protokolo kontekste?

Pagal Kioto protokolą 15 ES šalių yra užsibrėžusios bendrą tikslą – lyginant su baziniais metais, 8 proc. sumažinti išmetamų į atmosferą šiltnamio dujų kiekį, . 27 ES šalys nesiekia bendro Kioto tikslo. Pagal Kioto protokolą, oficiali ataskaita dėl išmetimų, bus teikiama tik nuo 2010 m., kai bus teikiamos ataskaitos apie išmetimus 2008 m.. Kol kas ši ataskaita yra pats patikimiausias ir tiksliausias informacijos šaltinis apie išmestą į atmosferą šiltnamio dujų kiekį ES šalyse,. Ji gali būti naudinga stebint ES veiklą, kuria, įgyvendinant Kioto tikslus , siekiama sumažinti išmetamų į atmosferą šiltnamio dujų kiekį (t.y., išmetimus ES teritorijoje). Kioto protokolą pasirašiusios šalys, siekdamos dar labiau sumažinti išmetamų į atmosferą šiltnamio dujų kiekį ne tik šalies teritorijoje, bet ir už teritorijos ribų, gali naudotis anglies telkiniais ir vadinamaisiais „lankstumo mechanizmais“. Taigi, veiksmai šalies viduje yra pagrindinė priemonė, padedanti siekti Kioto tikslų. Šios apžvalginės ataskaitos duomenimis, išmestų į atmosferą šiltnamio dujų kiekis, palyginus su baziniais metais pagal Kioto protokolą, sumažėjo maždaug 2 procentais.

1 lentelė: Išmestas į atmosferą šiltnamio dujų kiekis CO2 ekvivalentais (išskyrus anglies telkinius) ir 2008–2012 m. Kioto protokolo tikslai

Table 1 LT

(1) 15 ES šalių CO2, CH4 ir N2O dujų atveju baziniai metai yra 1990 m.; fluorintų dujų atveju 12 valstybių narių baziniais metais pasirinko 1995 m., o Austrija, Italija ir Prancūzija – 1990 m. Kadangi bendras 15 ES šalių išmetimų kiekis yra valstybių narių išmestų kiekių suma, 15 ES šalių baziniai metai fluorintų dujų atveju yra 1995 m. 12 valstybių narių išmetimai ir 1990 m. Austrijos, Italijos bei Prancūzijos išmetimų suma. Į 15 ES šalių bazinių metų išmetimų kiekį taip pat įtraukti išmetimai, kurių priežastis – miško iškirtimas Jungtinėje Karalystėje, Olandijoje ir Portugalijoje („Europos Bendrijos pradinė ataskaita pagal Kioto protokolą“ (EAA, 2006 m.)).

(2) Malta nepateikė 2005 m. išmesto į atmosferą šiltnamio dujų kiekio paskaičiavimų, todėl šioje lentelėje duomenys pateikti vadovaujantis „tuščių vietų užpildymo“ principu (žr. 1.8.2. skyrių).

(3) 27 ES šalys neturi užsibrėžto bendro Kioto protokolo tikslo.

Pastaba: Malta ir Kipras neturi atskirų Kioto tikslų.

Kas yra 27 ES šalys?

ES-27: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.

Kas yra 15 ES šalių?

ES-15: Airija, Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija.

Nuorodos:

Visą ataskaitą rasite: ataskaita

Dažniausiai užduodamus klausimus apie išmesto į atmosferą šiltnamio dujų kiekio apžvalginę ataskaitą rasite: DUK

Duomenis apie išmestą į atmosferą šiltnamio dujų kiekį rasite: EAA išmesto į atmosferą šiltnamio dujų kiekio duomenų peržiūra:

Permalinks

Dokumento veiksmai