ďalej
späť
body

Press Release

Emisie skleníkových plynov EÚ v roku 2005 klesli

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 15. 06. 2007 Posledná zmena 03. 06. 2016
Množstvo emisií skleníkových plynov (SP), ktoré spôsobujú klimatické zmeny, sa v rozmedzí rokov 2004 a 2005 znížilo, uvádza sa vo výročnej inventarizačnej správe Európskeho spoločenstva o emisiách SP, ktorú vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v Kodani.

Správa „Annual European Community Greenhouse gas inventory 1990-2005 and inventory report 2007“ (Výročná inventarizačná správa Európskeho spoločenstva o emisiách skleníkových plynov v rokoch 1990 - 2005 a inventarizačná správa za rok 2007) bola predložená sekretariátu Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) ako oficiálny dokument Európskeho spoločenstva. Vzhľadom na verejný a politický záujem o problematiku klimatických zmien EEA uverejnila hlavné predbežné informácie v máji 2007. Konečné znenie tejto správy bolo predložené UNFCCC 27. mája 2007.

Hlavné body záverečnej správy:

  • EÚ-15: Emisie SP sa znížili o 0,8 % (35,2 milióna ton ekvivalentov CO2) v rozmedzí rokov 2004 a 2005 – hlavne v dôsledku zníženia emisií CO2 o 0,7 % (26 miliónov ton).
  • EÚ-15: Emisie SP sa znížili v roku 2005 o 2,0 % v porovnaní s východiskovým rokom podľa Kjótskeho protokolu.
  • EÚ-15: Emisie SP sa znížili v rozmedzí rokov 1990 a 2005 o 1,5 %.
  • EÚ-27: Emisie SP sa znížili v rozmedzí rokov 2004 a 2005 o 0,7 % (37,9 milióna ton ekvivalentov CO2)
  • EÚ-27: Emisie SP sa znížili o 7,9 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

[1] Východiskovým rokom pre väčšinu skleníkových plynov podľa Kjótskeho protokolu je rok 1990 pre EÚ-15, ale takmer všetky členské štáty používajú rok 1995 ako východiskový rok pre fluórované alebo „F-plyny“

Ktoré krajiny EÚ-15 vykazujú najväčšie zníženie emisií SP?

V absolútnom vyjadrení najviac prispeli k zníženiu za EÚ-15 Nemecko, Fínsko a Holandsko (pozri tabuľku v časti Poznámky pre redaktorov). V týchto krajinách malo na celkovom znížení emisií SP najväčší podiel zníženie emisií CO2.

  • Nemecko znížilo emisie o 2,3 % alebo o 23,5 milióna ton ekvivalentov CO2: jedným z hlavných dôvodov poklesu emisií bol prechod od uhlia na plyn vo výrobe elektriny pre verejné rozvodné siete a výrobe tepla. Okrem toho sa výrazne znížili emisie z cestnej dopravy a domácností a služieb.
  • Fínsko znížilo emisie o 14,6 % alebo o 11,9 milióna ton ekvivalentov CO2: zníženie emisií sa dosiahlo najmä vďaka výraznému zníženiu používania fosílnych palív na výrobu elektriny pre verejné rozvodné siete a výrobu tepla predovšetkým v dôsledku dovozu elektrickej energie. Najmä sa znížilo používanie uhlia.
  • Holandsko znížilo emisie o 2,9 % alebo o 6,3 milióna ton ekvivalentov CO2: na výrobu elektriny pre verejné rozvodné siete a výrobu tepla sa použilo menej fosílnych palív. Sektor domácností a služieb spotreboval menej palív vďaka teplejšej zime.

K ďalším krajinám EÚ-15, ktoré zaznamenali zníženie emisií v rozmedzí rokov 2004 a 2005 patria: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Luxembursko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

Ktoré sektory majú najväčšiu zásluhu na znížení SP?

V absolútnom vyjadrení hlavnými sektormi, ktoré prispeli k zníženiu emisií v EÚ-15 v rozmedzí rokov 2004 a 2005, boli výroba elektriny pre verejné rozvodné siete a výroba tepla, domácnosti a služby a cestná doprava.

Emisie CO2 z výroby elektriny pre verejné rozvodné siete a výrobu tepla klesli o 0,9 % (-9,6 milióna ton) hlavne v dôsledku zníženia závislosti na uhlí.

Emisie CO2 z domácností a služieb klesli o 1,7 % (7,0 milióna ton). Významné zníženie emisií z domácností a služieb oznámilo Nemecko, Spojené kráľovstvo a Holandsko. K všeobecným príčinám zníženia patria teplejšie poveternostné podmienky (miernejšia zima) v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Emisie CO2 z cestnej dopravy klesli o 0,8 % (6 miliónov ton). Tento pokles sa pripisuje hlavne Nemecku a nastal v dôsledku nárastu počtu automobilov s naftovými motormi, účinkov ekologickej dane a nákupu paliva za hranicami Nemecka (palivová turistika).

Ktoré krajiny EÚ-15 vykazujú najväčší nárast emisií SP?

V absolútnom vyjadrení bol nárast emisií SP v rozmedzí rokov 2004 a 2005 najväčší v Španielsku (pozri tabuľku v časti poznámky pre redaktorov).

V Španielsku najviac prispela k zvýšeniu emisií skleníkových plynov o 3,6 % alebo o 15,4 milióna ton ekvivalentov CO2 výroba elektriny pre verejné rozvodné siete a výroba tepla, pretože vzrástla výroba elektrickej energie z tepelných elektrární využívajúcich fosílne palivá (17 %) a znížila sa výroba elektrickej energie vo vodných elektrárňach (-33 %).

K ďalším krajinám EÚ-15, ktoré v rozmedzí rokov 2004 a 2005 zaznamenali zvýšenie emisií patria: Rakúsko, Grécko, Írsko, Taliansko a Portugalsko.

Prehliadač údajov EEA o SP

Prehliadač údajov EEA o SP (EEA GHG data viewer) je interaktívny nástroj, ktorý umožňuje jednoduchý prístup cez internet k najdôležitejším údajom nachádzajúcim sa v inventarizačnej správe ES o skleníkových plynoch. Prehliadač umožňuje používateľovi prezerať a analyzovať trendy emisií v hlavných sektoroch a ich podsektoroch. Uľahčuje aj porovnanie emisií vybraných krajín a sektorov. Okrem toho je pomocou neho možné vytvárať grafy a sťahovať odhady najdôležitejších emisií.

Prehliadač údajov EEA o SP

Poznámky pre redaktorov:

Čo je to výročná inventarizačná správa SP?

Táto správa je oficiálnym dokumentom EÚ pre UNFCCC o celkových domácich emisiách skleníkových plynov za obdobie 1990 - 2005. Domácimi sa v tomto zmysle rozumejú emisie pochádzajúce z územia EÚ. Obsahuje informácie o emisiách SP vzťahujúce sa na EÚ-15 a EÚ-27. Podrobne vysvetľuje aj postup odvodzovania emisií EÚ a kontrolu kvality.

EEA je zodpovedná za každoročné vypracovanie a uverejnenie tejto správy na základe informácií, ktoré národné vlády oznámia v rámci mechanizmu ES pre monitorovanie skleníkových plynov.

Ako informácie v správe zodpovedajú systému EÚ pre obchodovanie s emisiami?

V roku 2005 systém EÚ pre obchodovanie s emisiami (EU ETS) pokrýval v EÚ-15 približne 47 % celkových emisií CO2 a približne 39 % celkových emisií skleníkových plynov a v EÚ-25 približne 49 % celkových emisií CO2 a 41 % celkových emisií skleníkových plynov. Vo všeobecnosti boli informácie EU ETS použité členskými štátmi EÚ ako jeden zo vstupov na výpočet celkových emisií CO2 pre sektor energetiky a priemyselnej výroby v tejto správe. Podrobná kvantifikácia príspevku EU ETS k celkovým emisiám CO2 na úrovni sektorov a podsektorov však pre EÚ-15 alebo EÚ-25 zatiaľ nie je k dispozícii.

Aký význam má táto správa v súvislosti s Kjótskym protokolom?

Spoločným cieľom krajín EÚ-15 je podľa Kjótskeho protokolu zníženie celkových emisií skleníkových plynov o 8 % v porovnaní s východiskovým rokom. EÚ-27 spoločný kjótsky cieľ nemá. Oficiálne poskytovanie údajov o emisiách za účelom kontroly dodržiavania Kjótskeho protokolu sa zaháji až v roku 2010, keď budú hlásené emisie za rok 2008. Dovtedy je táto správa najrelevantnejším a najpresnejším zdrojom informácií o emisiách skleníkových plynov v EÚ. Môže sa používať na sledovanie situácie v EÚ, do akej miery znižovanie emisií domácich skleníkových plynov (t. j. emisií na území EÚ) smeruje k dosiahnutiu kjótskych cieľov. Zmluvné strany Kjótskeho protokolu môžu využívať záchyty uhlíka, ako aj tzv. „flexibilné mechanizmy“ na ďalšie znižovanie emisií skleníkových plynov mimo svojich národných území - ako doplnok k domácim zníženiam. Na dosiahnutie kjótskych cieľov sú teda domáce opatrenia najdôležitejšou metódou. V tejto inventarizačnej správe sa uvádza, že domáce emisie SP sa znížili približne o 2,0 % v porovnaní s východiskovým rokom podľa Kjótskeho protokolu.

Tabuľka 1: Emisie skleníkových plynov v ekvivalentoch CO2 (okrem záchytov uhlíka) a ciele Kjótskeho protokolu na roky 2008 – 2012

Table 1 SK

(1) Pre EÚ-15 je rok 1990 východiskovým rokom pre CO2, CH4 a N2O; pre fluórované plyny si 12 členských štátov vybralo rok 1995 za východiskový rok, zatiaľ čo Rakúsko, Francúzsko a Taliansko si vybrali rok 1990. Keďže inventár EÚ-15 je súčtom inventárov členských štátov, odhady emisií fluórovaných plynov EÚ-15 vo východiskovom roku sú súčtom emisií roku 1995 pre 12 členských štátov a emisií roku 1990 pre Rakúsko, Francúzsko a Taliansko. Emisie EÚ-15 vo východiskovom roku zahŕňajú aj emisie z odlesňovania za Holandsko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo („European Community's initial report under the Kyoto Protocol“ (Úvodná správa Európskeho spoločenstva podľa Kjótskeho protokolu) (EEA, 2006)).

(2) Malta neposkytla odhady SP za rok 2005, preto boli údaje poskytnuté v tejto tabuľke získané interpoláciou (pozri kapitolu 1.8.2.).

(3) EÚ-27 nemá spoločný kjótsky cieľ.

Poznámka: Malta a Cyprus nemajú individuálne kjótske ciele.

Čo je EÚ-27?

EÚ-27: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo).

Čo je EÚ-15?

EÚ-15: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Odkazy:

Úplné znenie správy: správa

Často kladené otázky týkajúce sa inventarizačnej správy o emisiách SP: FAQ

Prístup k údajom o emisiách SP: prehliadač údajov EEA o SP:

Permalinks

Akcie dokumentu