naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU v letu 2005

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 15.06.2007 Zadnja sprememba 03.06.2016
Emisije toplogrednih plinov (TGP), ki spreminjajo podnebje, so se med letoma 2004 in 2005 glede na letno poročilo Evropske skupnosti o evidencah toplogrednih plinov, ki ga je pripravila Evropska agencija za okolje (EEA) v Kopenhagnu, zmanjšale.

„Letno poročilo Evropske skupnosti o evidencah toplogrednih plinov v letih 1990-2005 in poročilo o evidencah 2007“ je bilo predloženo sekretariatu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) kot uradno poročilo Evropske skupnosti. Evropska agencija za okolje (EEA) je maja 2007 izdala glavna, uvodna sporočila o poročilu zaradi javnega in političnega interesa na področju podnebnih sprememb. Končna različica tega poročila je bila predložena UNFCCC 27. maja 2007.

Ključne točke končnega poročila so:

  • EU-15: Emisije TGP so se med letoma 2004 in 2005 zmanjšale za 0,8 % (za 35,2 milijona ton CO2) – pretežno zaradi zmanjšanja emisij CO2 za 0,7 % (za 26 milijonov ton);
  • EU-15: Emisije TGP so se v letu 2005 zmanjšale za 2,0 % v primerjavi z osnovnim letom1 po Kjotskem protokolu;
  • EU-15: Emisije TGP so se med letoma 1990 in 2005 zmanjšale za 1,5 %;
  • EU-27: Emisije TGP so se med letoma 2004 in 2005 zmanjšale za 0,7 % (za 37,9 milijona ton CO2);
  • EU-15: Emisije TGP so se v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 zmanjšale za 7,9 %.

V katerih državah EU-15 je bilo največje zmanjšanje emisij TGP?

V absolutnih vrednostih so k zmanjšanju v EU-15 največ prispevale Nemčija, Finska in Nizozemska (glejte tabelo v razdelku Sporočilo urednikom). Zmanjšanje emisij CO2 je prispevalo k splošnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v teh državah.

  • V Nemčiji so se emisije zmanjšale za 2,3 % oz. za 23,5 milijona ton CO2: prehod iz premoga na plin pri proizvodnji javne elektrike in toplote je bil eden glavnih razlogov za zmanjšanje emisij. Poleg tega so se bistveno zmanjšale emisije iz cestnega prevoza ter gospodinjstev in storitev.
  • Na Finskem so se emisije zmanjšale za 14,6 % oz. za 11,9 milijona ton CO2: emisije so se zmanjšale predvsem zaradi bistveno manjše porabe fosilnih goriv pri proizvodnji javne elektrike in toplote predvsem zaradi uvoza elektrike. Še zlasti se je zmanjšala poraba premoga.
  • Na Nizozemskem so se emisije zmanjšale za 2,9 % oz. za 6,3 milijona ton CO2: za proizvodnjo javne elektrike in toplote je bilo porabljenih manj fosilnih goriv. Gospodinjski in storitveni sektor sta zaradi toplejše zime porabila manj goriva.

Druge države EU-15, v katerih je bilo med letoma 2004 in 2005 opaženo zmanjšanje emisij, so: Belgija, Danska, Francija, Luksemburg, Švedska in Združeno kraljestvo.

Kateri sektorji so najbolj odgovorni za zmanjšanje TGP?

V absolutnih vrednostih so glavni sektorji, ki so prispevali k zmanjšanju emisij v EU-15 med letoma 2004 in 2005, proizvodnja javne elektrike in toplote, gospodinjstva in storitve ter cestni prevoz.

Emisije CO2 iz proizvodnje javne elektrike in toplote so se zmanjšale za 0,9 % (za 9,6 milijona ton), predvsem zaradi zmanjšanja odvisnosti od premoga.

Emisije CO2 iz gospodinjstev in storitev so se zmanjšale za 1,7 % (za 7,0 milijonov ton). O pomembnem zmanjšanju emisij iz gospodinjstev in storitev so poročali v Nemčiji, Združenem kraljestvu in na Nizozemskem. Med glavnimi razlogi za zmanjšanje so bile toplejše podnebne razmere (milejša zima) v primerjavi s preteklim letom.

Emisije CO2 iz cestnega prevoza so se zmanjšale za 0,8 % (za 6 milijonov ton). K temu je bistveno prispevala Nemčija zaradi povečanega števila avtomobilov na dizelsko gorivo, učinkov ekoloških davkov in kupovanja goriva zunaj Nemčije (bencinski turizem).

V katerih državah EU-15 je bilo največje povečanje emisij TGP?

V absolutnih vrednostih so se med letoma 2004 in 2005 emisije toplogrednih plinov najbolj povečale v Španiji (glejte tabelo v razdelku Sporočilo urednikom).

V Španiji je povečanje emisij toplogrednih plinov za 3,6 % ali 15,4 milijona ton CO2 izhajalo pretežno iz proizvodnje javne elektrike in toplote. Razlog je povečanje proizvodnje elektrike v fosilnih termoelektrarnah (za 17 %) in zmanjšanje proizvodnje elektrike v hidroelektrarnah (za 33 %).

Druge države EU-15, v katerih je bilo med letoma 2004 in 2005 opaženo povečanje emisij, so: Avstrija, Grčija, Irska, Italija in Portugalska.

EEA-pregledovalnik podatkov o TGP

EEA-pregledovalnik podatkov o TGP je interaktivno orodje, ki omogoča enostaven spletni dostop do glavnih podatkov, ki jih vsebuje poročilo ES o evidencah toplogrednih plinih. Pregledovalnik podatkov o TGP omogoča uporabniku ogled in analizo trendov emisij v glavnih sektorjih in njihovih podsektorjih. Prav tako olajša primerjavo emisij med izbranimi državami in sektorji. Poleg tega omogoča tudi izdelavo grafik in prenos ključnih ocen emisij.

EEA-pregledovalnik podatkov o TGP

Sporočilo urednikom:

Kaj je letno poročilo o evidencah TGP?

To poročilo je uradno poročilo EU za UNFCCC o skupnih domačih emisijah toplogrednih plinov za obdobje 1990-2005. V tej zvezi izraz „domač“ označuje emisije na območju EU. Vsebuje informacije o emisijah TGP za EU-15 in EU-27. Prav tako temeljito razloži postopek ugotavljanja in kakovostnega pregleda emisij EU.

EEA je zadolžena, da vsako leto izdela in objavi to poročilo z uporabo informacij, ki so jih predložile nacionalne vlade v skladu z mehanizmom ES za spremljanje TGP.

Kako se informacije iz poročila ujemajo z načrtom EU za trgovanje z emisijami?

V letu 2005 je načrt EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) obsegal približno 47 % skupnih emisij CO2 in približno 39 % skupnih emisij toplogrednih plinov v EU-15. Načrt EU ETS je obsegal približno 49 % skupnih emisij CO2 in 41 % skupnih emisij toplogrednih plinov v EU-25. V splošnem so v tem poročilu države članice EU uporabile informacije EU ETS kot osnovo za izračun skupnih emisij CO2 za energetski in industrijsko procesni sektor. Vendar nedvoumna določitev velikosti prispevka EU ETS k skupnim emisijam CO2 na sektorski in podsektorski ravni za EU-15 ali EU-25 še ni na voljo.

Kakšen je pomen tega poročila v povezavi s Kjotskim protokolom?

Skupni cilj EU-15 po Kjotskem protokolu je zmanjšati skupne emisije toplogrednih plinov za 8 % v primerjavi z osnovnim letom. EU-27 nima skupnega Kjotskega cilja. Uradno poročanje o emisijah z namenom skladnosti s Kjotskim protokolom ne bo potekalo pred letom 2010 – če bo izdelano poročilo o emisijah za leto 2008. Dotlej bo to poročilo najustreznejši in najnatančnejši vir informacij o emisijah toplogrednih plinov za EU. Uporablja se lahko za spremljanje uspešnosti EU pri zmanjševanju domačih emisij toplogrednih plinov (npr. emisij na svojem območju) z namenom doseganja Kjotskih ciljev. Podpisnice Kjotskega protokola smejo uporabljati ponore ogljika in tako imenovane „fleksibilne mehanizme“ za nadaljnje zmanjšanje emisij toplogrednih plinov zunaj njihovih nacionalnih območij – poleg zmanjšanja na lastnem območju. Zato je domač ukrep osnovna metoda za doseganje Kjotskih ciljev. To poročilo o evidencah predlaga zmanjšanje domačih emisij TGP za približno 2,0 % v primerjavi z osnovnim letom po Kjotskem protokolu.

Tabela 1: Emisije toplogrednih plinov v vrednostih CO2 (brez ponorov ogljika) in cilji Kjotskega protokola za obdobje 2008–2012

Table 1 SL

(1) Za EU-15 je osnovno leto za CO2, CH4 in N2O 1990; za fluorirane pline je 12 držav članic za osnovno leto izbralo leto 1995, medtem ko so Avstrija, Francija in Italija izbrale leto 1990. Ker je evidenca EU-15 vsota evidenc držav članic, so ocene emisij flouriranih plinov za osnovno leto EU-15 vsota emisij 12 držav članic v letu 1995 ter emisij Avstrije, Francije in Italije v letu 1990. Emisije EU-15 v osnovnem letu vključujejo tudi emisije iz krčenja gozdov na Nizozemskem, Portugalskem in v Združenem kraljestvu („Uvodno poročilo Evropske skupnosti po Kjotskem protokolu“ (The European Community's initial report under the Kyoto Protocol (EEA, 2006))).

(2) Malta ni predložila ocen emisij TGP za leto 2005, zato so podatki v tej tabeli podani po načelu zapolnjevanja praznin (glejte poglavje 1.8.2.).

(3) EU-27 nima skupnega cilja Kjotskega protokola.

Opomba: Malta in Ciper nimata individualnih Kjotskih ciljev.

Kaj je EU-27?

EU-27: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.

Kaj je EU-15?

EU-15: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.

Povezave:

Če si želite ogledati celotno poročilo, glejte: poročilo

Za najpogostejša vprašanja (FAQ) o poročilu o evidencah TGP glejte: FAQ

Za dostop do podatkov o TGP glejte: EEA-pregledovalnik podatkov o TGP:

Permalinks

Akcije dokumenta