следващ
предишен
елементи

Press Release

През 2005 г. емисиите на парникови газове в ЕС намаляват

Смяна на език
Press Release Публикуван 10-08-2007 Последна промяна 03-06-2016
Според годишния доклад за инвентаризация на емисиите на парниковите газове (ПГ) в Европейската общност, изготвен от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в Копенхаген, емисиите на предизвикващи изменения в климата ПГ са намалели за периода 2004–2005 г.

Докладът „Годишна инвентаризация на емисиите на парниковите газове в Европейската общност за периода 1990–2005 г. и годишен доклад за инвентаризация за 2007 г.” беше представен в секретариата на Рамковата конвенция на Обединените нации за изменението на климата (РКОНИК) като официален документ на Европейската общност. Поради големия обществен и политически интерес към въпроса за изменението на климата EAОС публикува предварително основните послания на доклада през май 2007 г. Окончателният вариант на този доклад беше представен в РКОНИК на 27 май 2007 г.

Ключовите акценти на окончателния доклад са:

  • Страните от ЕС-15: за периода 2004–2005 г. емисиите на ПГ са намалели с 0,8% (35,2 милиона тона в еквивалент на CO2). Това се дължи предимно на намаляването на емисиите на CO2 с 0,7% (26 милиона тона).
  • Страните от ЕС-15: в сравнение с базовата година[1] по протокола от Киото през 2005 г. емисиите на ПГ са намалели с 2,0%.
  • Страните от ЕС-15: за периода 1990–2005 г. емисиите на ПГ са намалели с 1,5%.
  • Страните от ЕС-27: за периода 2004–2005 г. емисиите на ПГ са намалели с 0,7% (37,9 милиона тона в еквивалент на CO2)
  • Страните от ЕС-27: в сравнение с равнищата от 1990 г. емисиите на ПГ са намалели със 7,9%.

Кои от страните от ЕС-15 отбелязват най-голямо намаление на емисиите на ПГ?

В абсолютно изражение, Германия, Финландия и Нидерландия имат най-голям принос за намалението в страните от ЕС-15 (вж. таблицата в бележките към редактора). Двигател на цялостното намаление на емисиите на парникови газове в тези страни е намаляването на емисиите на CO2.

  • Германия е намалила емисиите си с 2,3% или 23,5 милиона тона в еквивалент на CO2. Една от главните причини за намаляването на емисиите е преминаването от въглища към природен газ при производството на електрическа и топлоенергия за обществени нужди. Освен това, значително са намалели и емисиите от шосейния транспорт и от домакинствата и услугите.
  • Финландия е намалила емисиите си с 14,6% или 11,9 милиона тона в еквивалент на CO2. Намаляването на емисиите се дължи предимно на значителното намаление на употребата на изкопаеми горива при производството на електрическа и топлоенергия за обществени нужди благодарение главно на вноса на електроенергия. Особено е намалена употребата на въглища.
  • Нидерландия е намалила емисиите си с 2,9% или 6,3 милиона тона в еквивалент на CO2 – при производството на електрическа и топлоенергия за обществени нужди са използвани по-малко изкопаеми горива. Домакинствата и секторът на услугите са използвали по-малко горива поради по-топлата зима.

Други страни от ЕС-15, които са намалили емисиите си за периода между 2004 и 2005 г., са: Белгия, Дания, Франция, Люксембург, Швеция и Обединеното кралство.


[1] По протокола от Киото базовата година за повечето парникови газове е 1990 г. за страните от ЕС-15, но почти всички държави-членки прилагат 1995 г. като базова година за флуорирани газове или F-газове.

Кои са секторите, на които главно се дължи намалението на емисиите на ПГ?

В абсолютно изражение главните сектори, които допринасят за намалението на емисиите за периода 2004–2005 г. в страните от ЕС-15, са производството на електрическа и топлоенергия за обществени нужди, домакинствата и услугите, както и шосейният транспорт.

Емисиите на CO2 от производството на електрическа и топлоенергия за обществени нужди са намалели с 0,9% (-9,6 милиона тона) главно поради намаляването на зависимостта от въглищата.

Емисиите на CO2 от домакинствата и услугите са намалели с 1,7% (7,0 милиона тона). Съществено намаляване на емисиите от домакинствата и услугите се отчита в Германия, Обединеното кралство и Нидерландия. Една обща причина за намаляването им са по-топлите климатични условия спрямо предходната година (меката зима).

Емисиите на CO2 от шосейния транспорт са намалели с 0,8% (6 милиона тона). Това се дължи предимно на Германия поради увеличения брой автомобили на дизелово гориво, ефектът от еко таксата и закупуването на гориво от други страни (бензинов туризъм).

Кои от страните от ЕС-15 отбелязват най-голямо увеличение на емисиите на ПГ?

В абсолютно изражение за периода 2004–2005 г. най-голямо увеличение на емисиите на парникови газове има Испания (вж. таблицата в бележките към редактора).

В Испания увеличението на емисиите на парникови газове с 3,6% или 15,4 милиона тона еквивалент на CO2 се дължи предимно на производството на електрическа и топлоенергия за обществени нужди. Причина за това е увеличеното производство на електрическа енергия от ТЕЦ, работещи с изкопаеми горива (17%), и намаленото производство на електрическа енергия от ВЕЦ (-33%).

Други страни от ЕС-15, които отчитат увеличение на емисиите за периода между 2004 и 2005 г., са: Австрия, Гърция, Ирландия, Италия и Португалия.

Инструмент на ЕАОС за достъп до данните за ПГ

Инструментът на ЕАОС за достъп до данните за ПГ е интерактивно средство за улеснение на интернет достъпа до основните данни, съдържащи се в доклада за инвентаризация на парниковите газове в ЕО. Той позволява на потребителите да разглеждат и анализират тенденциите при емисиите в основните сектори и техните подсектори. Освен това, инструментът улеснява сравнението между емисиите в избрани страни и сектори. Като допълнение, той позволява съставянето на графики и изтеглянето по електронен път на ключови прогнози за емисиите.

EEA GHG Data Viewer

Бележки за редактора:

Какво представлява годишният доклад за инвентаризация на емисиите на парникови газове?

Този доклад е официалният документ, който ЕС внася в РКОНИК, за общите вътрешни емисии на парникови газове за периода 1990–2005 г. В този контекст „вътрешни" означава емисии от територията на ЕС. Докладът съдържа информация за емисиите на ПГ в страните от ЕС-15 и в страните от ЕС-27. Освен това, в него задълбочено се разяснява процеса на формиране на данните за емисиите в ЕС и на проверката за тяхното качество.

ЕАОС отговаря за ежегодното съставяне и публикуване на този доклад, като ползва информацията, която й предоставят националните правителства в рамките на механизма за мониторинг на ПГ в ЕО.

Как информацията от доклада се вписва в схемата на ЕС за търговия с емисии?

През 2005 г. схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) обхващаше приблизително 47% от всички емисии на CO2 и приблизително 39% от всички емисии на парникови газове в страните от ЕС-15. В страните от ЕС-25 СТЕ обхващаше приблизително 49% от всички емисии на CO2 и 41% от всички емисии на парникови газове. Като цяло, информацията за СТЕ на ЕС се използва от държавите-членки като един от източниците на данни за изчисляване на общите емисии на CO2 за секторите на енергетиката и промишлените технологии в този доклад. Въпреки това, все още не разполагаме с ясно количествено измерение за дела на СТЕ на ЕС от общите емисии на CO2 на секторно и подсекторно равнище в страните от ЕС-15 и в страните от ЕС-25.

Какво е значението на този доклад в контекста на протокола от Киото?

Страните от ЕС-15 имат обща цел съгласно протокола от Киото – да намалят общите емисии на парникови газове с 8% спрямо базовата година. Страните от ЕС-27 нямат обща планова цел съгласно протокола от Киото. Официалното отчитане на емисиите за целите на спазването на задълженията от Киото няма да започне преди 2010 г., когато ще се отчитат емисиите за 2008 г. Междувременно, този доклад е най-подходящият и точен източник на информация за емисиите на парникови газове в ЕС. Той може да се използва за проследяване на изпълнението на целите по отношение на намаляването на вътрешните емисии на парникови газове в ЕС (т.е. емисиите на територията на ЕС) за постигане на плановите цели от Киото. Страните по протокола от Киото могат да използват въглеродни уловители, както и така наречените „гъвкави механизми” за допълнително намаляване на емисиите на парникови газове извън пределите на техните национални територии – като допълнение към намаляването на вътрешните емисии. Следователно, вътрешните мерки са основният начин за постигане на целите от Киото. Този доклад сочи, че вътрешните емисии на ПГ са намалели с приблизително 2,0% спрямо базовата година, определена в протокола от Киото.

Таблица 1: Емисии на парникови газове в еквивалент на CO2 (с изключение на въглеродните уловители) и целите на протокола от Киото за 2008–2012 г.

Table 1 BG

(1) За страните от ЕС-15 базовата година за CO2, CH4 и N2O е 1990 г.; за флуорираните газове 12 държави-членки са избрали за базова година 1995 г., а Австрия, Франция и Италия са избрали 1990 г.. Тъй като инвентаризацията на страните членки от ЕС-15 обобщава докладите на държавите-членки, стойностите за емисиите на флуорирани газове спрямо базовата година за страните от ЕС-15 представляват сумарното количество на емисиите спрямо 1995 г. за 12 държави-членки и спрямо 1990 г. за Австрия, Франция и Италия. Емисиите спрямо базовата година за страните от ЕС-15 включват също и емисии от обезлесяване за Нидерландия, Португалия и Обединеното кралство („Първоначалният отчет на Европейската общност по Киото протокола” (EАОС, 2006 г.)).

(2) Малта не е предоставила стойности за емисиите на ПГ за 2005 г. и поради това данните от настоящата таблица се базират на метода за запълване на празноти в данните (виж глава 1.8.2.).

(3) Страните от ЕС-27 нямат определена обща цел по протокола от Киото.

Забележка: За Малта и Кипър няма определени индивидуални цели в протокола от Киото.

Кои са страните от ЕС-27?

Страни от ЕС-27: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство.

Кои са страните от ЕС-15?

Страни от ЕС-15: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания, Швеция, Обединеното кралство

Линкове:

За разглеждане на целия доклад, вижте: доклад

За най-често задаваните въпроси относно доклада за инвентаризация на ПГ, вижте: FAQ

За достъп до данните за ПГ, вижте: инструмента на EAОС за достъп до тези данни GHG data viewer

Permalinks

Действия към документ