næste
forrige
emner

Press Release

EU's drivhusgasemissioner falder i 2005

Skift sprog
Press Release Udgivet 13/06 2007 Sidst ændret 03/06 2016
Fra 2004 til 2005 faldt emissionerne af klimaændrende drivhusgasser. Dette fremgår af Det Europæiske Fællesskabs årlige drivhusgasopgørelse, der udarbejdes af Det Europæiske Miljø-agentur (EEA) i København.

Denne opgørelse, "Annual European Community Greenhouse gas inventory 1990-2005 and inventory report 2007" er forelagt for sekretariatet for FN’s rammekonvention om klimaændrin-ger (UNFCCC) som officiel indberetning fra EU. De foreløbige hovedbudskaber i opgørelsen blev af EEA frigivet i maj 2007 på grund af den offentlige og politiske interesse i klimaændrings-spørgsmålet. Den endelige udgave af opgørelsen blev forelagt UNFCCC den 27. maj 2007.

Hovedpunkterne i den endelige opgørelse er følgende:

  • EU-15: Drivhusgasemissionerne faldt med 0,8 % (35,2 millioner tons CO2-ækvivalenter) fra 2004 til 2005 – hovedsagelig på grund af et fald i CO2-emissionerne på 0,7 % (26 millioner tons).
  • EU-15: Drivhusgasemissionerne faldt med 2,0 % i 2005 i forhold til basisåret[1] i henhold til Kyoto-protokollen.
  • EU-15: Drivhusgasemissionerne faldt med 1,5 % fra 1990 til 2005
  • EU-27: Drivhusgasemissionerne faldt med 0,7 % (37,9 millioner tons CO2-ækvivalenter) fra 2004 til 2005
  • EU-27: Drivhusgasemissionerne faldt med 7,9 % i forhold til 1990-niveauet

[1] For størstedelen af drivhusgasserne i Kyoto-protokollen anvendes 1990 som basisår i EU-15, men næsten alle medlemslande anvender 1995 som basisår for fluorholdige gasser ("F-gasser").

I hvilke lande i EU-15 sås de største fald i drivhusgasemissionerne?

I EU-15 var det Tyskland, Finland og Nederlandene, der i absolutte mængder bidrog mest til reduktionen (se tabellen under afsnittet ”bemærkninger til redaktøren”). Det var faldet i CO2-emissionerne fra disse lande, der bevirkede det samlede fald i drivhusgasemissionerne.

  • Tyskland reducerede emissionerne med 2,3 % eller 23,5 millioner tons CO2-ækvivalenter. Omlægning fra kul til gas i den offentlige el- og varmeproduktion var en af hovedårsagerne til faldet i emissionerne. Derudover skete der et betydeligt fald i emissionerne fra vejtransporten, husholdningerne og servicesektoren.
  • Finland reducerede emissionerne med 14,6 % eller 11,9 millioner tons CO2-ækvivalenter. Den mindskede emission skyldes navnlig et betydeligt fald i brugen af fossilt brændsel i den offentlige el- og varmeproduktion, hovedsagelig som følge af im-port af elektricitet. Især kulforbruget faldt.
  • Nederlandene reducerede emissionerne med 2,9 % eller 6,3 millioner tons CO2-ækvivalenter. Forbruget af fossilt brændsel blev mindsket i den offentlige el- og varme-produktion. En varmere vinter medførte lavere brændselsforbrug i husholdningerne og servicesektoren

De øvrige EU-15-lande, hvor emissionerne faldt fra 2004 til 2005, er Belgien, Danmark, Frank-rig, Luxembourg, Sverige og Det Forenede Kongerige.

I hvilke sektorer mindskedes navnlig drivhusgasemissionerne?

I absolutte mængder er det hovedsagelig den offentlige el- og varmeproduktion, husholdninger-ne, servicesektoren og vejtransporten, der har bidraget til at mindske emissionerne i EU-15 fra 2004 til 2005.

CO2-emissionerne fra den offentlige el- og varmeproduktion faldt med 0,9 % (-9,6 millioner tons), hovedsagelig som følge af omlægning fra kul.

CO2-emissionerne fra husholdningerne og servicesektoren faldt med 1,7 % (7,0 millioner tons). Det skete et betydeligt fald i emissionerne fra husholdningerne og servicesektoren i Tyskland, Det Forenede Kongerige og Nederlandene. En generel årsag til dette fald var det varmere vejr (med en mild vinter) sammenlignet med det foregående år.

CO2-emissionerne fra vejtransporten faldt med 0,8 % (6 millioner tons), hvilket hovedsagelig skyldes Tysklands indsats. Årsagen er det øgede andel af dieseldrevne biler, virkningerne af miljøafgiften og køb af brændstof uden for Tyskland (brændstofturisme).

I hvilke lande i EU-15 forekom de største stigninger i drivhusgasemissionerne?

I absolutte mængder var det Spanien, der tegnede sig for den største stigning i emissionerne af drivhusgasser fra 2004 til 2005 (se tabellen under afsnittet ”bemærkninger til redaktøren”).

Stigningen i drivhusgasemissionerne i Spanien var på 3,6 % eller 15,4 millioner tons CO2-ækvivalenter. Den skyldtes hovedsagelig den offentlige el- og varmeproduktion, hvor der var sket en stigning i elproduktionen fra fossilt brændsel på 17 % og et samtidigt fald på 33 % fra vandkraft.

Desuden steg emissionerne fra 2004 til 2005 i følgende lande i EU-15: Østrig, Grækenland, Irland, Italien og Portugal.

EEA's data viewer for drivhusgasser

EEA's data viewer for drivhusgasser er et interaktivt værktøj, der giver nem webadgang til de vigtigste data i EF-drivhusgasopgørelsen. Med data vieweren kan brugeren se og analysere udviklingen i emissionerne fra hovedsektorerne og de tilhørende undersektorer. Desuden kan emissionerne sammenlignes for udvalgte lande og sektorer. Data vieweren har endvidere facili-teter til at tegne grafik og til at downloade de vigtigste beregnede tal for emissionerne.

EEA's data viewer for drivhusgasser

Bemærkninger til redaktøren:

Hvad er den årlige opgørelse over drivhusgasser?

Opgørelsen er EU’s officielle indberetning til UNFCCC over de samlede indenlandske emissio-ner af drivhusgasser i perioden 1990-2005. Med indenlandske menes her emissioner fra EU's område. Opgørelsen indeholder oplysninger om emissioner af drivhusgasser for EU-15 og EU-27. Den redegør desuden udførligt for, hvordan tallene for emissionerne i EU beregnes og kvali-tetskontrolleres.

EEA udarbejder og udgiver denne årlige opgørelse på grundlag af oplysninger, der indberettes af de nationale myndigheder gennem EU's overvågningsmekanisme for drivhusgasser.

Hvordan hænger oplysningerne i opgørelsen sammen med EU's handelsordning for emissioner?

I EU-15 omfattede EU's emissionshandelsordning i 2005 ca. 47 % af de samlede CO2-emissioner og ca. 39 % af de samlede emissioner af drivhusgasser. I EU-25 omfattede ordnin-gen ca. 49 % af de samlede CO2-emissioner og 41 % af de samlede drivhusgasemissioner. Medlemslandene har i det væsentlige anvendt oplysninger fra ordningen som input til beregning af de samlede CO2-emissioner til energifremstilling og industrielle processer i opgørelsen. End-nu foreligger der dog ikke en konkret kvantitativ opgørelse for EU-15 eller EU-25 af EU-emissionshandelsordningens bidrag til de samlede CO2-emissioner for sektorer og delsektorer.

Hvilken betydning har opgørelsen i forbindelse med Kyoto-protokollen?

I henhold til Kyoto-protokollen har EU-15 som fælles målsætning at mindske de samlede driv-husgasemissioner med 8 % i forhold til basisåret. EU-27 har ikke en fælles Kyoto-målsætning. Den officielle indberetning af emissioner i henhold til Kyoto-protokollen begynder først i 2010 – hvor emissionerne for 2008 indberettes. I mellemtiden er opgørelsen den mest relevante og nøjagtige kilde til oplysninger om EU’s drivhusgasemissioner. Den kan anvendes til at følge udviklingen i EU’s resultater med hensyn til mindskelse af de indenlandske emissioner (dvs. emissioner inden for EU's grænser) af drivhusgasser for at opfylde Kyoto-målene. Parterne i Kyoto-protokollen har ret til at udnytte kulstofdræn og de såkaldte "fleksible mekanismer" til yderligere at mindske drivhusgasemissionerne uden for deres nationale område - som et sup-plement til den indenlandske reduktion. Indenlandske tiltag er således det primære middel til opfyldelse af Kyoto-målene. Opgørelsen viser, at de indenlandske drivhusgasemissioner faldt med ca. 2,0 % i forhold til basisåret under Kyoto-protokollen.

Tabel 1: Emissionerne af drivhusgasser i CO2-ækvivalenter (bortset fra kulstofdræn) og målene i Kyoto-protokollen for 2008-12

table-1-da

(1) I EU-15 anvendes 1990 som basisår for CO2, CH4 og N2O. For de fluorholdige gasser har 12 med-lemsstater valgt 1995 som basisår, hvorimod Østrig, Frankrig og Italien har valgt 1990. Da opgørel-sen for EU-15 er summen af opgørelserne fra hver medlemsstat, er de skønnede værdier af emissio-ner i EU-15 af fluorholdige gasser for basisåret summen af 1995-emissionerne for 12 medlemsstater og 1990-emissionerne for Østrig, Frankrig og Italien. Emissionerne fra EU-15 for basisåret indbefat-ter også emissioner fra skovfældning for Nederlandene, Portugal og Det Forenede Kongerige ("The European Community's initial report under the Kyoto Protocol", EEA, 2006).

(2) Malta indberettede ikke sine drivhusgasemissioner for 2005, hvorfor data i denne tabel er fremkom-met ved interpolation (se kapitel 1.8.2.).

(3) EU-27 har ingen fælles Kyoto-målsætning

Bemærkning: Malta og Cypern har ikke individuelle Kyoto-målsætninger.

Hvad er EU-27?

EU-27: Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tysk-land, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige.

Hvad er EU-15?

EU-15: EU-15: Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige.

Links:

Følg dette link for at se opgørelsen i sin helhed: opgørelse

Følg dette link for at se FAQ'er om drivhusgasopgørelser: FAQ

Følg dette link for at se data om drivhusgasser: EEA's data viewer for drivhusgasser

Permalinks

Handlinger