seuraava
edellinen
kohdat

Press Release

EU:n kasvihuonekaasupäästöt vähenivät vuonna 2005

Vaihda kieli
Press Release Julkaistu 12.06.2007 Viimeksi muokattu 03.06.2016
Ilmastoa muuttavat kasvihuonekaasupäästöt vähenivät vuosina 2004-2005. Tämä ilmenee Kööpenhaminassa sijaitsevan Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) laatimasta Euroopan yhteisöjen vuotuisesta kartoitusraportista.

Raportti "Annual European Community Greenhouse gas inventory 1990-2005 and inventory report 2007" (Euroopan yhteisöjen vuotuinen kasvihuonekaasupäästökartoitus vuosilta 1990-2005 ja vuoden 2007 kartoitusraportti) toimitettiin ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) sihteeristölle Euroopan yhteisöjen virallisena asiakirjana. Ilmastonmuutokseen kohdistuvan yleisen ja poliittisen mielenkiinnon vuoksi EEA julkisti raportin keskeiset ja alustavat tulokset toukokuussa 2007. Raportin lopullinen versio toimitettiin UNFCCC:lle 27. toukokuuta 2007.

Lopullisen raportin keskeinen sisältö on seuraava:

  • EU-15: vuosina 2004-2005 kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 0,8 prosenttia (35,2 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia) lähinnä siksi, että hiilidioksidipäästöt vähenivät 0,7 prosenttia (26 miljoonaa tonnia).
  • EU-15: vuonna 2005 kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 2,0 prosenttia Kioton pöytäkirjan vertailuvuoteen verrattuna. [1]
  • EU-15: vuosina 1990-2005 kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 1,5 prosenttia
  • EU-27: vuosina 2004-2005 kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 0,7 prosenttia (37,9 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia)
  • EU-27: vuoden 1990 tasoon verrattuna kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 7,9 prosenttia.

[1] EU-15-maiden useimpien kasvihuonekaasupäästöjen vertailuvuosi on Kioton pöytäkirjan mukaan vuosi 1990, mutta fluorattujen kaasujen vertailuvuotena lähes kaikki jäsenvaltiot pitävät vuotta 1995.


Missä EU-15-maissa kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet eniten?

Absoluuttisesti laskettuna päästöt ovat vähentyneet eniten Saksassa, Suomessa ja Alankomaissa (ks. taulukko kappaleessa Lisätietoja toimittajalle). Hiilidioksidipäästöjen vähenemisen ansiosta kaikki kasvihuonekaasupäästöt vähentyivät näissä maissa.

  • Saksassa päästöt vähenivät 2,3 prosenttia eli 23,5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia: päästöjen vähenemisen syynä oli ennen kaikkea julkisen sähkön ja lämmön tuotannossa tapahtunut siirtyminen hiilestä kaasun käyttöön. Lisäksi tieliikenteen, kotitalouksien ja palveluiden päästöt vähenivät huomattavasti.
  • Suomessa päästöt vähenivät 14,6 prosenttia eli 11,9 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia: päästöjen vähenemisen syynä oli ennen kaikkea fossiilisten polttoaineiden merkittävä vähentyminen julkisen sähkön ja lämmön tuotannossa, mikä oli pääasiassa sähköntuonnin ansiota. Erityisesti hiilen käyttö väheni.
  • Alankomaissa päästöt vähenivät 2,9 prosenttia eli 6,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, koska fossiilisten polttoaineiden käyttöä julkisen sähkön ja lämmön tuotannossa vähennettiin. Kotitalous- ja palvelusektori käyttivät aiempaa vähemmän polttoöljyä lämpimän talven vuoksi.

Muista EU-15-maista päästöt vähenivät vuosina 2004-2005 Belgiassa, Luxemburgissa, Ranskassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Mitkä sektorit vähensivät eniten kasvihuonekaasupäästöjä?

Päästöt vähenivät EU-15-maissa vuosina 2004-2005 absoluuttisesti eniten seuraavilla sektoreilla: julkinen sähkön ja lämmön tuotanto, kotitaloudet ja palvelut sekä tieliikenne.

Julkisen sähkön ja lämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt vähenivät 0,9 prosenttia (9,6 miljoonaa tonnia) lähinnä hiiliriippuvuuden vähentymisen ansiosta.

Kotitalouksien ja palvelujen hiilidioksidipäästöt vähenivät 1,7 prosenttia (7,0 miljoonaa tonnia). Kotitalouksien ja palvelujen päästöt vähenivät merkittävästi Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa. Yleisesti päästöjen vähenemiseen vaikutti edellisvuotta lämpimämpi sää (leuto talvi).

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt vähenivät 0,8 prosenttia (6 miljoonaa tonnia). Tämä on lähinnä Saksan ansiota ja johtuu dieselkäyttöisten autojen määrän lisääntymisestä, ympäristöverosta ja Saksan ulkopuolella tehdyistä polttoaineostoista (bensaturismi).

Missä EU-15-maissa kasvihuonekaasupäästöt ovat lisääntyneet eniten?

Absoluuttisesti laskettuna kasvihuonekaasupäästöt lisääntyivät eniten Espanjassa vuosina 2004-2005 (ks. taulukko kappaleessa Lisätietoja toimittajille).

Espanjassa kasvihuonekaasupäästöt lisääntyivät 3,6 prosenttia eli 15,4 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia lähinnä julkisen sähkön ja lämmön tuotannon vuoksi. Syynä tähän oli sähköntuotannon lisääntyminen fossiilisissa lämpövoimaloissa (17 prosenttia) ja sähköntuotannon väheneminen vesivoimaloissa (-33 prosenttia).

Muista EU-15-maista päästöt lisääntyivät vuosina 2004-2005 Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa ja Portugalissa.

EEA:n kasvihuonekaasupäästöjen katseluohjelma

GHG data viewer on EEA:n interaktiivinen väline kasvihuonekaasupäästöjen tarkastelua varten. Se mahdollistaa helpon Internet-pohjaisen pääsyn EY:n kasvihuonekaasujen kartoitusraportin keskeisiin tietoihin. Kasvihuonekaasupäästöjen katseluohjelman avulla käyttäjä voi tarkastella ja analysoida keskeisten sektoreiden ja niiden osa-alojen päästökehitystä. Se myös helpottaa vertailua valittujen maiden ja sektoreiden päästöjen välillä. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöjen katseluohjelma mahdollistaa kaavioiden tekemisen ja keskeisten päästöarvioiden imuroimisen omaan käyttöön.

EEA:n kasvihuonekaasupäästöjen katseluohjelma

Lisätietoja toimittajille:

Mikä on kasvihuonekaasupäästöjen vuotuinen kartoitusraportti?

Raportti on UNFCCC:lle toimitettava EU:n virallinen asiakirja, jossa selvitetään kauden 1990-2005 sisäiset kasvihuonekaasupäästöt kokonaisuudessaan. Sisäisillä päästöillä tarkoitetaan tässä EU:n alueen päästöjä. Raporttiin sisältyy tietoja EU-15-maiden ja EU-27-maiden kasvihuonekaasupäästöistä. Lisäksi siinä selvitetään tarkasti EU:n päästöjen synty- ja laadunvalvontaprosessi.

EEA:n tehtävänä on laatia ja julkaista tämä raportti vuosittain niiden tietojen perusteella, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet EY:n kasvihuonekaasupäästöjen valvontajärjestelmän mukaisesti.

Miten raportin tiedot suhteutuvat EU:n päästökauppajärjestelmään?

Vuonna 2005 EU:n päästökauppajärjestelmä (EU ETS) kattoi EU-15-maissa noin 47 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä ja noin 39 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. EU-25-maissa EU ETS kattoi noin 49 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä ja 41 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Yleensä EU:n jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet EU ETS:n tietoja yhtenä tekijänä laskiessaan tähän raporttiin sisältyvien energiasektorin ja teollisuusprosessien kokonaishiilidioksidipäästöjä. EU-15- tai EU-25-maista ei kuitenkaan ole vielä saatavilla täsmällisiä lukuja EU ETS:n vaikutuksesta sektoreiden tai niiden alasektoreiden kokonaishiilidioksidipäästöihin.

Mikä on tämän raportin merkitys Kioton pöytäkirjan kannalta?

EU-15-maiden yhteisenä tavoitteena Kioton pöytäkirjassa on vähentää kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä 8 prosenttia vertailuvuoteen verrattuna. EU-27-mailla ei ole yhteistä Kiotossa sovittua tavoitetta. Virallinen päästöraportointi Kioton pöytäkirjan tavoitteiden noudattamiseksi alkaa vasta vuonna 2010, jolloin raportoidaan vuoden 2008 päästöistä. Siihen saakka tämä raportti on EU:n kasvihuonekaasupäästöjen keskeisin ja täsmällisin tietolähde. Sen avulla voidaan selvittää EU:n edistymistä sisäisten kasvihuonekaasupäästöjen (eli EU:n alueen päästöjen) vähentämisessä Kioton tavoitteiden mukaisesti. Kioton pöytäkirjan osapuolet voivat käyttää hiilinieluja ja niin sanottuja joustomekanismeja vähentääkseen kansallisten kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi päästöjä myös rajojensa ulkopuolella. Sisäiset toimet ovat näin ollen ensisijainen keino Kioton tavoitteiden saavuttamiseksi. Kartoitusraportista käy ilmi, että sisäiset kasvihuonekaasupäästöt vähenivät noin 2,0 prosenttia Kioton pöytäkirjan vertailuvuoteen verrattuna.

Taulukko 1: Kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalentteina (hiilinieluja lukuun ottamatta) ja Kioton pöytäkirjan tavoitteet vuosiksi 2008-2012

Table 1 Fi

(1) EU-15-maiden vertailuvuosi CO2:n, CH4:n ja N2O:n osalta on vuosi 1990; 12 jäsenvaltion fluorattujen kaasujen vertailuvuosi on vuosi 1995, mutta Italia, Itävalta ja Ranska ovat valinneet näiden kaasujen vertailuvuodeksi vuoden 1990. EU-15-maiden kartoitus muodostuu jäsenvaltioiden kartoitusten yhdistelmästä, jossa EU-15-maiden vertailuvuoden fluorattujen kaasujen päästöarvio on 12 jäsenvaltion vuoden 1995 päästöjen ja Italian, Itävallan ja Ranskan vuoden 1990 päästöjen summa. EU-15-maiden vertailuvuoden päästöt kattavat myös Alankomaiden, Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan metsähakkuista syntyneet päästöt ("The European Community's initial report under the Kyoto Protocol", Euroopan yhteisön alustava Kioton pöytäkirjaa koskeva raportti, EEA 2006).

(2) Malta ei ole toimittanut kasvihuonekaasujen päästöarvioita vuodelta 2005, minkä vuoksi tässä taulukossa esitetyt tiedot perustuvat täydennettyihin arvioihin (ks. luku 1.8.2.).

(3) EU-27-mailla ei ole yhteistä Kioton pöytäkirjan mukaista tavoitetta.

Huomautus: Maltalla ja Kyproksella ei ole maakohtaisia Kioton tavoitteita.

Mitkä ovat EU-27-maat?

EU-27: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Ranska, Ruotsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Mitkä ovat EU-15-maat?

EU-15: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Linkkejä:

Koko raporttiin pääset tästä: Annual European Community GHG inventoy 1990-2005 and inventory report 2007

Usein kysyttyjä kysymyksiä kasvihuonekaasupäästöjen kartoitusraportista, FAQ

Tietoa kasvihuonekaasupäästöistä - EEA:n kasvihuonekaasupäästöjen katseluohjelma

Permalinks

tallenna toimenpiteet