nästa
föregående
poster

Press Release

EU:s utsläpp av växthusgaser minskade 2005

Ändra språk
Press Release Publicerad 2007-06-13 Senast ändrad 2016-06-03
Utsläppen av växthusgaser minskade mellan 2004 och 2005. Detta enligt EU:s årliga inventeringsrapport över växthusgaser som sammanställs av Europeiska miljöbyrån (EEA) i Köpenhamn.

Rapporten "Annual European Community Greenhouse gas inventory 1990-2005 and inventory report 2007" överlämnades till sekretariatet för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) som Europeiska gemenskapens officiella bidrag. EEA släppte preliminära huvudbudskapet i rapporten redan i maj 2007 på grund av allmänhetens och politikernas stora intresse för frågor om klimatförändringar. Slutversionen av rapporten lämnades till UNFCCC den 27 maj 2007.

De viktigaste punkterna i slutrapporten är:

  • EU-15: Utsläppen av växthusgaser minskade med 0,8 % (35,2 miljoner ton CO2-ekvivalenter) mellan 2004 och 2005 – i huvudsak på grund av en minskning av koldioxidutsläppen med 0,7 % (26 miljoner ton).
  • EU-15: Utsläppen av växthusgaser minskade med 2,0 % 2005 jämfört med basåret enligt Kyotoprotokollet.
  • EU-15: Utsläppen av växthusgaser minskade med 1,5 % mellan 1990 och 2005.
  • EU-27: Utsläppen av växthusgaser minskade med 0,7 % (37,9 miljoner ton CO2-ekvivalenter) mellan 2004 och 2005.
  • EU-27: Utsläppen av växthusgaser minskade med 7,9 % jämfört med 1990 års nivå.

[1] Basåret för de flesta växthusgaser enligt Kyotoprotokollet är 1990 för EU-15, men nästan alla medlemsstater använder 1995 som basår för fluorerade gaser eller "F-gaser"

I vilka av EU-15-länderna har minskningen av utsläppen av växthusgaser varit mest påtaglig?

Tyskland, Finland och Nederländerna bidrog mest till minskningen inom EU-15 i absoluta tal. Minskningen av koldioxidutsläppen gav det största bidraget till minskningen av utsläppen av växthusgaser i dessa länder.

  • Tyskland minskade sina utsläpp med 2,3 % eller 23,5 miljoner ton CO2-ekvivalenter: övergång från kol till gas för offentlig el- och värmeproduktion var ett av huvudskälen till minskningen. Dessutom minskade utsläppen från vägtransporter samt från hushåll och tjänster avsevärt.
  • Finland minskade sina utsläpp med 14,6 % eller 11,9 miljoner ton CO2-ekvivalenter: minskningen berodde huvudsakligen på en väsentligt minskad användning av fossila bränslen för offentlig el- och värmeproduktion på grund av elimport. Särskilt användningen av kol minskade.
  • Nederländerna minskade utsläppen med 2,9 % eller 6,3 miljoner CO2-ekvivalenter: mindre fossila bränslen användes för offentlig el- och värmeproduktion. Hushållen och tjänstesektorn använde mindre energi på grund av en varmare vinter.

Andra EU-15-länder där utsläppen minskade mellan 2004 och 2005 är: Belgien, Danmark, Frankrike, Luxemburg, Sverige och Storbritannien.

Vilka sektorer har bidragit mest till minskningen av utsläppen av växthusgaser?

Offentlig el- och värmeproduktion samt tjänstesektorn och vägtransporter var de sektorer som bidrog mest till utsläppsminskningen 2004-2005 (absoluta tal).

Koldioxidutsläppen från offentlig el- och värmeproduktion minskade med 0,9 % (-9,6 miljoner ton), huvudsakligen på grund av ett minskat kolberoende.

Koldioxidutsläppen från hushåll och tjänster minskade med 1,7 % (7,0 miljoner ton). Avsevärda minskningar av utsläppen från hushåll och tjänster rapporterades från Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. Ett av huvudskälen till minskningen är det varmare vädret (mildare vinter) jämfört med föregående år.

Koldioxidutsläppen från vägtransporter minskade med 0,8 % (6 miljoner ton). Detta kan huvudsakligen tillskrivas Tyskland och beror på den ökade andelen dieseldrivna bilar, miljöskatt och inköp av bränsle utanför Tyskland ("bränsleturism").

I vilka av EU-15-länderna har utsläppen av växthusgaser ökat mest?

Mellan 2004 och 2005 ökade Spanien sina utsläpp av växthusgaser mest i absoluta tal (se tabellen i Upplysningar till redaktören).

I Spanien ökade utsläppen av växthusgaser från offentlig el- och värmeproduktion med 3,6 % eller 15,4 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Detta beror på en ökning av elproduktionen från fossila värmekraftverk (17 %) och en minskning av elproduktionen från vattenkraftverk (-33 %).

Andra EU-15-länder som ökade sina utsläpp mellan 2004 och 2005 är: Österrike, Grekland, Irland, Italien och Portugal.

EEA:s datagranskare för växthusgaser

EEA:s datagranskare för växthusgaser (EEA GHG data viewer) är ett interaktivt verktyg för att enkelt komma åt den viktigaste informationen i EU:s inventering av växthusgaser via Internet. Med datagranskaren kan utsläppstrender för huvudsektorer och undersektorer identifieras och analyseras. Datagranskaren gör det också lättare att jämföra utsläpp från olika länder och sektorer. Dessutom kan granskaren användas för att ta fram grafik och för att ladda ned uppskattningar av utsläpp.

EEA:s datagranskare för växthusgaser

Upplysningar till redaktören:

Vad är den årliga inventeringsrapporten över växthusgaser?

Denna rapport är EU:s officiella bidrag till Klimatkonventionens sekretariat. Rapporten anger de sammanlagda nationella utsläppen av växthusgaser under perioden 1990-2005. Med nationella menas i detta fall utsläpp inom EU. Rapporten innehåller information om utsläpp av växthusgaser från EU-15 och EU-27. Den beskriver också i detalj hur utsläppsdata tas fram och kvalitetssäkras.

EEA ansvarar för att sammanställa och publicera denna årliga rapport med hjälp av information från nationella regeringar i enlighet med Europeiska gemenskapens mekanism för övervakning av växthusgaser.

Hur hänger informationen i rapporten samman med EU:s system för handel med utsläppsrätter?

2005 omfattade EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ungefär 47 % av de totala koldioxidutsläppen och ungefär 39 % av de totala utsläppen av växthusgaser i EU-15. EU ETS omfattade ungefär 49 % av de totala koldioxidutsläppen och 41 % av de totala utsläppen av växthusgaser i EU-25. Medlemsstaterna har generellt använt information som genererats via EU ETSför att beräkna koldioxidutsläppen för sektorerna Energi och Industriella processer. Däremot finns ännu ingen detaljerad kvantifiering av bidraget från EU ETS tillgänglig vare sig för EU-15 eller för EU-25.

Vilken betydelse har rapporten med avseende på Kyotoprotokollet?

EU-15 har som gemensamt mål enligt Kyotoprotokollet att minska de totala utsläppen av växthusgaser med 8 % jämfört med basåret. EU-27 har inget gemensamt Kyotomål. Officiell rapportering av utsläpp i enlighet med Kyotoprotokollet börjar inte förrän 2010 – då kommer utsläppen från 2008 att rapporteras. Fram till dess är denna rapport den mest relevanta och tillförlitliga informationskällan om utsläpp av växthusgaser inom EU. Rapporten kan användas för att spåra EU:s prestationer när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser för att uppfylla Kyotomålen. Kyotoprotokollets parter får - som ett komplement till nationella åtgärder - använda kolsänkor samt så kallade flexibla mekanismer för att ytterligare minska utsläppen av växthusgaserutanför sina nationella territorier. Nationella insatser är fortsatt den primära metoden för att uppnå Kyotomålen. Enligt denna inventeringsrapport har EU:s utsläpp av växthusgaser minskat med ungefär 2,0 % jämfört med basåret enligt Kyotoprotokollet (1990).

Tabell 1: Utsläpp av växthusgaser uttryckt i CO2-ekvivalenter (utan kolsänkor) och Kyotoprotokollets mål för 2008–12

Table 1

(1) För EU-15 är basåret för CO2, CH4 och N2O 1990; för fluorerade gaser har 12 medlemsstater valt 1995 som basår medan Österrike, Frankrike och Italien har valt 1990. Eftersom EU-15-inventeringen är summan av medlemsstaternas inventeringar är beräkningarna av utsläppen av fluorerade gaser summan av utsläppen under 1995 för 12 medlemsstater och utsläppen under 1990 från Österrike, Frankirke och Italien. Basårsutsläppen för EU-15 innefattar även utsläpp från avskogning i Nederländerna, Portugal och Storbritannien ("The European Community's initial report under the Kyoto Protocol" (EEA, 2006)),

(2) Malta har inte lämnat några beräkningar av utsläppen av växthusgaser för 2005, därför bygger de data som ges i denna tabell på gap filling (se kapitel 1.8.2).

(3) EU-27 har inget gemensamt mål enligt Kyotoprotokollet.

Anmärkning: Malta och Cypern har inga individuella Kyotomål.

Vad är EU-27?

EU-27: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckiska republiken, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien.

Vad är EU-15?

EU-15: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland.

Länkar:

Rapporten finns här: report

Vanliga frågor om inventeringsrapporten över växthusgaser finns på: FAQ

Data om växthusgaser kan visas med EEA:s datagranskare för växthusgaser: EEA GHG data viewer

Permalinks

Dokumentåtgärder