следващ
предишен
елементи

Press Release

В много части на Европа замърсяването от автомобилния транспорт продължава с вредното си въздействие върху здравето

Смяна на език
Press Release Публикуван 26-11-2012 Последна промяна 03-06-2016
Транспортът в Европа е отговорен за вредни нива на атмосферните замърсители и за една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС. Съгласно последния доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) можем да започнем да решаваме множество от произтичащите от това екологични проблеми, като увеличим усилията си за постигане на новите цели на ЕС.

Едно от големите предизвикателства на ХХІ век ще бъде смекчаването на отрицателните последици от транспорта – парникови газове, замърсяване на атмосферния въздух и шум – като същевременно се осигуряват положителните аспекти на мобилността.

Джаклийн Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС

Годишният доклад на Европейската агенция по околна среда по Механизма за докладване на състоянието на околната среда и транспорта (TERM) оценява въздействието на транспорта върху околната среда в цяла Европа. Има известно подобрение в последните години, макар то отчасти да може да се обясни с намалената икономическа активност по време на рецесията. В доклада се отбелязва, че вследствие на подобрената икономическа обстановка новите цели на ЕС по отношение на транспорта следва да фокусират усилията за по-нататъшно намаляване на въздействията върху околната среда.

Макар през последните две десетилетия замърсяването на въздуха да е намаляло, в много райони то все още е значителен проблем. Стандартите „Евро“ за превозни средства не успяха да намалят реалните емисии на NO2 до нивата, заложени в законодателството, макар да постигнаха значително подобрение на качеството на въздуха като цяло.

Нарастването на транспорта на товари също води до лошо качество на въздуха. Товарните превози са една от основните причини за високите нива на NO2. Нарастването на морския транспорт през последните две десетилетия предопределяше също, че въпреки значителните подобрения в ефективността, емисиите на серните оксиди, които са причина за киселинните дъждове, са намалели само с 14 % от 1990 г. насам.

Джаклийн Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС, заяви: „Едно от големите предизвикателства на ХХІ век ще бъде смекчаването на отрицателните последици от транспорта – парникови газове, замърсяване на атмосферния въздух и шум – като същевременно се осигуряват положителните аспекти на мобилността. Европа може да поеме водеща роля чрез по-интензивна работа в областта на технологичните иновации в електромобилността. Подобна промяна би могла да видоизмени начина на живот в централните градски части.“

Други тенденции и констатации

  • Хората, живеещи в близост до натоварени пътища в Европа, все още са изложени особено на прекомерно високи нива на замърсяване на атмосферния въздух. През 2010 г. в 44 % от крайпътните станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух бяха регистрирани вредни нива на азотен диоксид (NO2) над законовите пределно допустими граници. Нивата на фини прахови частици (PM10) надвишиха пределно допустимите в 33 % от тези места. Тези замърсители могат да засегнат сърдечносъдовата система, белите дробове, черния дроб, далака и кръвта.
  • Европа трябва да продължи да намалява количеството енергия, потребявана в транспорта, тъй като през 2011 г. то е било само с 4,3 % по-малко от пика през 2007 г. Енергията, използвана в някои видове транспорт, бе силно повлияна от колебанията в икономиката през последните години. Търсенето по отношение на товарния транспорт е особено чувствително към колебанията в икономиката. След рязък спад между 2008 и 2009 г., през 2010 г. то нараства с 5,4 %.
  • Търсенето при пътническия транспорт е намаляло с почти 1 % между 2009 и 2010 г. Това като че ли противоречи на тенденцията в дългосрочен аспект, тъй като търсенето при пътническия транспорт в Европа се увеличава непрекъснато откакто започна регистрирането му в средата на 90-те години от ХХ век. Ползването на лични автомобили остава повече или по-малко постоянно, въпреки икономическия спад и колебанията в цената на течните горива в широки граници през последното десетилетие.
  • Възможно е в някои случаи цените да са повлияли на хората да направят избор, който да се отразява по негативен начин на околната среда. От средата на 90-те години на ХХ век закупуването на автомобил непрекъснато поевтинява в реално изражение, докато пътуването с влак и пътническият транспорт по вода поскъпват. Все пак новите автомобили стават все по-ефективни. Средностатистическият автомобил, продаден през 2011 г., е бил с 3,3 % по-ефективен от този, продаден през предходната година.
  • За да изпълни целта на ЕС, транспортният сектор трябва да намали емисиите на въглероден диоксид с 68 % между 2010 г. и средата на века. Емисиите на парникови газове от транспорта са намалели с 0,4 % между 2009 и 2010 г., а предварителните оценки показват подобно намаление и между 2010 и 2011 г.
  • Шумът е друго въздействие от транспорта, което може да причини сериозни здравословни проблеми. Докладът установява, че в най-големите градове в Европа трима от всеки пет жители са изложени на вредни нива на шума от трафик. Дори в провинциалните райони 24 милиона европейци са изложени на вреден шум от трафик през нощта. Това може да предизвика както физически, така и психологически проблеми.

Повече информация

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ