следващ
предишен
елементи

Новини

Според последната годишна оценка качеството на водите, в които европейците се къпят, остава високо

Смяна на език
Новини Публикуван 08-06-2020 Последна промяна 11-06-2020
1 min read
Photo: © Syracuse, Lidija Globevnik/TC VODE
Според публикуваната днес тазгодишна оценка за качеството на водите за къпане в Европа то остава високо. Близо 85 % от наблюдаваните през 2019 г. обекти за къпане в Европа отговарят на най-високите и най-строгите „отлични“ стандарти за качество на Европейския съюз.

Важно е водите за къпане да бъдат редовно наблюдавани и оценявани, за да продължим да поддържаме вече много високото им качество в Европа. От друга страна, там, където е необходимо, ние предприемаме ефективни мерки за преодоляване на замърсяването на водите. По-чистите води за къпане са от полза не само за нашето здраве и благополучие, а и за здравето на околната среда.

Hans Bruyninckx, Изпълнителен директор на ЕАОС

Резултатите, публикувани от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия, дават добра представа къде са водите с най-високо качество, в които може да се плува. От друга страна, поради разпространението на коронавируса и въведените в Европа ограничителни мерки, на хората се препоръчва да търсят от местните и националните органи и управителите на плажове актуализирана информация за мерките за безопасност на обектите за къпане. С цел да се помогне на държавите членки постепенно да премахнат ограниченията за пътуване и да се съживи секторът на туризма след месеците на затворени обекти — при съблюдаване на необходимите здравни мерки, на 13 май Комисията представи пакет от насоки и препоръки. 

Комисарят по въпросите на околната среда, рибарството и океаните Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Фактът, че се къпем в чисти води, обикновено се приема за даденост, но всъщност това е едно от европейските колективни постижения, резултат от усилията на много хора в продължение на много години. В тазгодишния доклад отново се потвърждава, че европейските води, в които хората се къпят, са с изключително високо качество, както и че трябва да се направи всичко възможно това да продължи да бъде така.“ 

Изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Брюнинкс заяви: „Важно е водите за къпане да бъдат редовно наблюдавани и оценявани, за да продължим да поддържаме вече много високото им качество в Европа. От друга страна, там, където е необходимо, ние предприемаме ефективни мерки за преодоляване на замърсяването на водите. По-чистите води за къпане са от полза не само за нашето здраве и благополучие, а и за здравето на околната среда.“ 

Почти всички 22 295 водни обекта за къпане, наблюдавани миналата година в Европа (от които 21 981 — в тогавашните 28 държави членки на ЕС, в т.ч. Обединеното кралство), отговарят на минималните изисквания за качество според предоставената информация. Албания и Швейцария също наблюдаваха и докладваха за качеството на своите обекти за къпане и техните данни са включени в оценката. 

Детайлните резултати сочат съвсем лек спад на броя обекти, които покриват установените в Директивата относно водите за къпане в ЕС изисквания за най-високото (т.е.„отлично“) качество и за минимално (т.е. „задоволително“) качество. Водите за къпане в Европа с „ отлично“ качество бяха 85 %, а тези, които отговарят на минималното „задоволително“ качество — 95 %. Бе също така установено, че качеството на крайбрежните места за къпане е по-високо от това на намиращите се във вътрешността. 

През миналата година с „лошо“ качество бяха оценени 1,3 % от наблюдаваните в Европа обекти. Този процент е горе-долу постоянен от 2013 г. насам, когато беше 2 %, което отразява дългосрочното подобрение на качеството на водите за къпане в Европа. 

През последните 40 години, а именно от въвеждането на Директивата относно водите за къпане в ЕС, качеството на водите за къпане в Европа значително се повиши. С въведеното в резултат на директивата ефективно наблюдение и управление, както и благодарение на останалото законодателство на ЕС в областта на околната среда, като Директивата за пречистването на градските отпадъчни води от 1991 г., делът на нетретираните или частично третираните битови и промишлени отпадъци, попадащи във водата, рязко намаля. В резултат на това качеството на водите във все повече обекти не само покрива минималните стандарти, а се е повишило до покриване на най-високите стандарти. Наред с тазгодишния доклад ЕАОС публикува и актуализирана интерактивна карта с показателите на всеки обект за къпане. Вече има и актуализирани доклади по държави, както и повече информация за прилагането на директивата в държавите. 

Идните седмици Комисията смята да започне оценка на директивата с намерението да проучи какво е сработило и какво — не. Въз основа на това Комисията ще реши дали следва да се лансират допълнителни инициативи за подобряване на функционирането на директивата.

Proportion of bathing waters with excellent quality in European countries in 2019

Според публикуваната днес тазгодишна оценка за качеството на водите за къпане в Европа то остава високо. Близо 85 % от наблюдаваните през 2019 г. обекти за къпане в Европа отговарят на най-високите и най-строгите „отлични“ стандарти за качество на Европейския съюз.

Source: WISE bathing water quality database (data from 2019 annual reports by EU Member States 1, Albania and Switzerland).

Note: The assessment covers 22 295 bathing waters in Europe that were reported to EEA for the 2019 season. In the EU Member States, there were in total 21 981 bathing waters (Austria: 261, Belgium: 115, Bulgaria: 95, Croatia: 988, Cyprus: 113, Czechia: 153, Denmark: 1 022, Estonia: 54, Finland: 301, France: 3 348, Germany: 2 291, Greece: 1 634, Hungary: 257, Ireland: 147, Italy: 5 535, Latvia: 57, Lithuania: 117, Luxembourg: 17, Malta: 87, The Netherlands: 724, Poland: 606, Portugal: 614, Romania: 50, Slovakia: 32, Slovenia: 47, Spain: 2 234, Sweden: 438, The United Kingdom: 644). Outside the EU, 314 bathing waters were reported (Albania: 119 and Switzerland: 195). In Poland, only 187 out of 606 bathing waters were quality assessed which explains the low proportion of excellent quality in this country. The majority of them were newly identified and did not have complete sets of samples yet.

Контекст

Всички държави членки на ЕС, както и Албания и Швейцария, наблюдават обектите си за къпане в съответствие с разпоредбите на Директивата относно водите за къпане в ЕС. При оценката на качеството на водите за къпане съгласно Директивата относно водите за къпане се използват стойностите на два микробиологични параметъра: чревни ентерококи и Escherichia coli. В законодателството се уточнява дали качеството на водите за къпане може да се класифицира като „отлично“, „добро“, „ задоволително“ или „лошо“ в зависимост от констатираното количество фекални бактерии. Когато качеството на водата е оценено като „лошо“ , държавите членки на ЕС са длъжни да предприемат определени мерки, като например да забранят или да препоръчат да се избягва къпането, да осведомят обществеността, както и да предприемат подходящи корективни действия. Замърсяването на водите с фекални бактерии продължава да излага на риск човешкото здраве, особено когато такова замърсяване се среща на обектите за къпане. Плуването в замърсени крайбрежни или езерни води може да доведе до заболявания. Основни източници на замърсяване са отпадните води и водите, оттичащи се от земеделски стопанства и земи. Това замърсяване се увеличава по време на проливни дъждове и наводнения поради препълване на канализационната мрежа и отмиване на замърсени отпадни води в реките и моретата. 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ