nästa
föregående
poster

Nyheter

Fortsatt hög kvalitet på Europas badvatten enligt den senaste årliga bedömningen

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2020-06-08 Senast ändrad 2020-06-11
4 min read
Fortsatt hög kvalitet på Europas badvatten enligt årets bedömning av den europeiska badvattenkvaliteten som offentliggörs idag. Strax under 85 % av de badplatser över hela Europa som kontrollerades under 2019 uppfyllde Europeiska unionens högsta och strängaste kvalitetsstandard ”utmärkt”.

Regelbunden kontroll och bedömning av badvatten är absolut nödvändigt för att säkerställa att vi behåller den redan mycket höga kvaliteten i hela Europa och att vi vidtar effektiva åtgärder när det behövs för att ta itu med vattenföroreningar. Renare badvatten är inte bara till nytta för vår egen hälsa och vårt eget välbefinnande utan också för en frisk miljö.

Hans Bruyninckx, verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån

Resultaten som publiceras av Europeiska miljöbyrån och EU-kommissionen ger en bra fingervisning om var badare kan hitta den bästa badvattenkvaliteten. På grund av covid-19-pandemin och de begränsande åtgärder som införts i hela Europa uppmanas dock allmänheten att söka uppdaterad information från lokala och nationella myndigheter och badstrandsansvariga om vilka säkerhetsåtgärder som gäller vid badplatserna. För att hjälpa medlemsstaterna att gradvis lätta på reserestriktionerna och göra det möjligt för turistföretag att öppna igen efter flera månaders nedstängning, samtidigt som de nödvändiga hälsoskyddsföreskrifterna respekteras, presenterade kommissionen den 13 maj ett paket med riktlinjer och rekommendationer.

– Rent badvatten tas ofta för givet men det är faktiskt en av Europas gemensamma framgångar. Det är ett resultat av hårt arbete av många människor under många år. Årets rapport bekräftar än en gång att europeiska medborgare kan fortsätta njuta av mycket hög vattenkvalitet när de badar i europeiska vatten och vi måste vidta alla åtgärder för att fortsätta på den vägen, säger Virginijus Sinkevičius, kommissionär med ansvar för miljö, fiske och hav.

– Regelbunden kontroll och bedömning av badvatten är absolut nödvändigt för att säkerställa att vi behåller den redan mycket höga kvaliteten i hela Europa och att vi vidtar effektiva åtgärder när det behövs för att ta itu med vattenföroreningar. Renare badvatten är inte bara till nytta för vår egen hälsa och vårt eget välbefinnande utan också för en frisk miljö, säger Hans Bruyninckx, verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån.

Vattnet vid nästan alla de 22 295 badplatser som kontrollerades förra året i hela Europa (av vilka 21 981 fanns i de då 28 medlemsstaterna, inklusive Storbritannien) uppfyllde de lägsta kvalitetskraven enligt rapporten. Albanien och Schweiz har också kontrollerat och rapporterat kvaliteten på vattnet vid sina badplatser och deras uppgifter ingår i bedömningen.

Resultaten visade endast små minskningar av antalet badplatser som uppnådde den högsta kvaliteten ”utmärkt” och minimikraven för ”t illfredsställande” kvalitet som anges i EU:s badvattendirektiv. Andelen badplatser med ”utmärkt” vattenkvalitet i hela Europa var 85 %. 95 % av badplatserna uppfyllde kraven för åtminstone ”tillfredsställande” kvalitet. Rapporten visar också att kvaliteten på badplatser vid kusten är bättre än vid badplatser i inlandet.

Andelen med totalbetyget ”dålig” utgjorde 1,3 % av alla badplatser som kontrollerades i Europa under förra året. Den siffran har inte varierat mycket sedan 2013 då andelen var 2 %, vilket återspeglar att badvattenkvaliteten i Europa förbättras långsiktigt.

Badvattnet har förbättrats avsevärt de senaste 40 åren sedan EU:s badvattendirektiv infördes. Effektiv kontroll och förvaltning i enlighet med direktivet tillsammans med annan EU-lagstiftning på miljöområdet, som t.ex. direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (1991), har gjort att mängden orenat eller bara delvis renat kommunalt och industriellt avloppsvatten som släpps ut i badvattnet har minskat drastiskt. Resultatet är att allt fler badplatser inte bara uppfyller minimikraven utan även har förbättrat kvaliteten till den högsta standarden. Samtidigt med årets rapport har Europeiska miljöbyrån också uppdaterat sin interaktiva karta där man kan se hur bra varje badplats är. Uppdaterade landrapporter finns också, liksom mer information om ländernas genomförande av direktivet. 

Kommissionen har för avsikt att påbörja en utvärdering av direktivet under de kommande veckorna för att analysera vad som har fungerat och vad som inte har gjort det. På grundval av utvärderingen kommer kommissionen att besluta om eventuella ytterligare initiativ för att förbättra direktivets funktion.

Proportion of bathing waters with excellent quality in European countries in 2019

figure 1

Source: WISE bathing water quality database (data from 2019 annual reports by EU Member States 1, Albania and Switzerland).

Note: The assessment covers 22 295 bathing waters in Europe that were reported to EEA for the 2019 season. In the EU Member States, there were in total 21 981 bathing waters (Austria: 261, Belgium: 115, Bulgaria: 95, Croatia: 988, Cyprus: 113, Czechia: 153, Denmark: 1 022, Estonia: 54, Finland: 301, France: 3 348, Germany: 2 291, Greece: 1 634, Hungary: 257, Ireland: 147, Italy: 5 535, Latvia: 57, Lithuania: 117, Luxembourg: 17, Malta: 87, The Netherlands: 724, Poland: 606, Portugal: 614, Romania: 50, Slovakia: 32, Slovenia: 47, Spain: 2 234, Sweden: 438, The United Kingdom: 644). Outside the EU, 314 bathing waters were reported (Albania: 119 and Switzerland: 195). In Poland, only 187 out of 606 bathing waters were quality assessed which explains the low proportion of excellent quality in this country. The majority of them were newly identified and did not have complete sets of samples yet.

Bakgrund

Alla EU-länder samt Albanien och Schweiz kontrollerar sina badplatser enligt bestämmelserna i EU:s badvattendirektiv. Vid bedömningen av vattenkvaliteten mäter man halten av två typer av bakterier: intestinala enterokocker och Escherichia coli (E. coli).

Lagstiftningen anger om vattenkvaliteten kan klassificeras som ”u tmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig” beroende på hur mycket tarmbakterier som finns. Om vattnet klassificeras som ”dåligt” bör medlemsländerna vidta vissa åtgärder, t.ex. förbjuda bad eller sätta upp anslag som avråder från bad, informera allmänheten och vidta lämpliga åtgärder för att förbättra kvaliteten.

Vatten med förorening av tarmbakterier är fortfarande en risk för människors hälsa, särskilt om det förekommer vid badplatser. Man kan bli sjuk om man badar vid stränder eller i sjöar som är förorenade. De främsta föroreningskällorna är vatten från avlopp och jordbruksmark. Problemet förvärras vid häftiga regn och översvämningar då stora mängder förorenat vatten kan spolas ut i vattendrag och hav.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage