další
předchozí
položky

Novinky

Podle nejnovějšího ročního hodnocení zůstává kvalita vod ke koupání v Evropě vysoká

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 08.06.2020 Poslední změna 11.06.2020
6 min read
Photo: © Syracuse, Lidija Globevnik/TC VODE
Podle dnes zveřejněného letošního posouzení jakosti vod ke koupání v Evropě je jejich kvalita i nadále vysoká. Kvalita vody v téměř 85 % evropských koupališť sledovaných v roce 2019 splnila nejpřísnější evropskou normu a je hodnocena jako „výborná“.

 Pravidelné sledování a posuzování vod ke koupání nám zásadním způsobem pomáhá udržovat jejich již tak velmi vysokou kvalitu v celé Evropě. Případné znečištění vod pak můžeme vyřešit přijetím účinných opatření. Čistší vody ke koupání mají přínos nejen pro naše zdraví a pocit pohody, ale také pro zdraví životního prostředí.

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel agentury EEA

Výsledky, které zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a Evropská komise, poskytují dobré vodítko všem, kdo hledají co nejkvalitnější vodu ke koupání. S ohledem na pandemii COVID-19 a omezující opatření zavedená v celé Evropě je však vhodné si od místních a vnitrostátních úřadů a provozovatelů koupališť a pláží zjistit aktuální informace o bezpečnostních opatřeních v konkrétních lokalitách. Komise 13. května představila balíček pokynů a doporučení, jež mají členským státům pomoci postupně rušit cestovní omezení a umožnit podnikům působícím v cestovním ruchu, aby po několika měsících bez turistů znovu zahájily provoz. To vše při dodržení nezbytných preventivních zdravotních opatření. 

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov, k tomu uvedl: „Čistou vodu ke koupání obvykle považujeme za samozřejmost, ale ve skutečnosti je to jeden ze společných evropských úspěchů. Je to výsledek usilovné práce mnoha lidí v průběhu mnoha let. Letošní zpráva opět potvrzuje, že si Evropané mohou při koupání v evropských vodách i nadále užívat velmi vysokých standardů kvality. Musíme přijmout veškerá opatření, aby tomu tak bylo i v budoucnu.“ 

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel agentury EEA, doplnil: „ Pravidelné sledování a posuzování vod ke koupání nám zásadním způsobem pomáhá udržovat jejich již tak velmi vysokou kvalitu v celé Evropě. Případné znečištění vod pak můžeme vyřešit přijetím účinných opatření. Čistší vody ke koupání mají přínos nejen pro naše zdraví a pocit pohody, ale také pro zdraví životního prostředí.“ 

Podle zprávy EEA a EK takřka všechny ze 22 295 lokalit ke koupání (21 981 z nich se nacházelo v tehdy ještě 28 členských státech EU, včetně Spojeného království), které byly v loňském roce v celé Evropě monitorovány, splňovaly minimální požadavky na kvalitu vody. Monitorování kvality lokalit ke koupání proběhlo také v Albánii a ve Švýcarsku a jejich údaje byly do hodnocení rovněž zahrnuty. 

Konkrétní výsledky ukázaly pouze mírný pokles počtu lokalit, které podle požadavků směrnice EU o vodách ke koupání dosáhly nejvyššího hodnocení „výborné“ nebo minimálního hodnocení „ přijatelné“. Celých 85 % lokalit ke koupání v Evropě získalo hodnocení „výborné“. Minimální, „přijatelné“ podmínky pak splňovalo 95 % ze všech lokalit. Ze zprávy také vyplývá, že kvalita pobřežních koupališť je lepší než kvalita koupališť ve vnitrozemí. 

Pouze 1,3 % ze všech evropských lokalit sledovaných v loňském roce bylo ohodnoceno jako „nevyhovující“. Tento údaj od roku 2013, kdy činil 2 %, výrazně nekolísá, což prokazuje dlouhodobé zlepšení jakosti evropských vod ke koupání.

Kvalita evropských lokalit ke koupání se za 40 let od přijetí směrnice EU o vodách ke koupání značně zlepšila. Na základě směrnice bylo zavedeno účinné monitorování a řízení, které společně s další evropskou environmentální legislativou, jako je směrnice o čištění městských odpadních vod (1991), vedlo k výraznému snížení objemu nezpracovaných nebo částečně zpracovaných komunálních a průmyslových odpadních vod, které původně končily ve vodě ke koupání. Díky tomu splňuje voda ve stále větším počtu lokalit nejen minimální normy kvality, ale její kvalita se zlepšila natolik, že vyhovuje i normám nejvyšším. Evropská agentura pro životní prostředí zveřejňuje společně s letošní zprávou i aktualizovanou interaktivní mapu, jež udává stav vody v konkrétních lokalitách. K dispozici jsou rovněž aktualizované zprávy o jednotlivých zemích a také informace o provádění směrnice v členských státech. 

Komise má v úmyslu zahájit v příštích týdnech hodnocení směrnice s cílem analyzovat, co se osvědčilo a co naopak ne. Na základě tohoto hodnocení pak Komise rozhodne, zda je třeba v zájmu lepšího fungování směrnice přijmout další iniciativy. 

Proportion of bathing waters with excellent quality in European countries in 2019

Source: WISE bathing water quality database (data from 2019 annual reports by EU Member States 1, Albania and Switzerland).

Note: The assessment covers 22 295 bathing waters in Europe that were reported to EEA for the 2019 season. In the EU Member States, there were in total 21 981 bathing waters (Austria: 261, Belgium: 115, Bulgaria: 95, Croatia: 988, Cyprus: 113, Czechia: 153, Denmark: 1 022, Estonia: 54, Finland: 301, France: 3 348, Germany: 2 291, Greece: 1 634, Hungary: 257, Ireland: 147, Italy: 5 535, Latvia: 57, Lithuania: 117, Luxembourg: 17, Malta: 87, The Netherlands: 724, Poland: 606, Portugal: 614, Romania: 50, Slovakia: 32, Slovenia: 47, Spain: 2 234, Sweden: 438, The United Kingdom: 644). Outside the EU, 314 bathing waters were reported (Albania: 119 and Switzerland: 195). In Poland, only 187 out of 606 bathing waters were quality assessed which explains the low proportion of excellent quality in this country. The majority of them were newly identified and did not have complete sets of samples yet.

Souvislosti

Všechny členské státy EU, Albánie a Švýcarsko monitorují kvalitu vod ve svých lokalitách ke koupání podle ustanovení směrnice EU o vodách ke koupání. Podle této směrnice se při posuzování kvality vodyke koupání vyhodnocují dva mikrobiologické parametry: výskyt střevních enterokoků a střevních bakterií Escherichia coli. Legislativa stanoví, kdy lze kvalitu vody ke koupání klasifikovat jako výbornou, dobrou, přijatelnou nebo nevyhovující, a to v závislosti na zjištěné míře znečištění fekálními bakteriemi. V případech, kdy je voda klasifikována jako nevyhovující, by členské státy EU měly přijmout některá opatření, např. vydat zákaz koupání nebo doporučení nekoupat se. Měly by o tom informovat veřejnost a učinit vhodná opatření pro nápravu. Rizikem pro lidské zdraví, zejména jsou-li znečištěné vody využívány ke koupání, zůstává znečištění vod fekálními bakteriemi. Koupání na kontaminované pláži nebo v kontaminovaném jezeře může mít za následek různá onemocnění. Hlavními zdroji znečištění jsou splašky z kanalizace a stékající voda ze zemědělských provozů a obhospodařovaných polí. Míra znečištění se zvyšuje při silných deštích a záplavách, kdy dochází k přeplnění kanalizačního systému a znečištěná drenážní voda se dostává do řek a moří.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage