следващ
предишен
елементи

Новини

Новият инструмент за визуализиране качеството на въздуха в европейските градове позволява да проверяваме нивата на дългосрочно замърсяване на въздуха, където живеем

Смяна на език
Новини Публикуван 17-06-2021 Последна промяна 19-10-2021
1 min read
Photo: © Ula Peiciute on Flickr
Замърсяването на въздуха е сериозен проблем в много европейски градове, който представлява реален риск за здравето. Днес Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) стартира инструмент за визуализиране качеството на въздуха в европейските градове. Можем да проверим какво е било качеството на въздуха през последните две години в града, в който живеем, и да го сравним с други градове в Европа.

В новия инструмент на ЕАОС за визуализиране качеството на градския въздух  градовете са класирани от най-чистия до най-замърсения въз основа на средните нива на фини прахови частици или ПЧ2,5 през последните две календарни години. 

От 2019 до 2020 г. трите най-чисти града в Европа по отношение на качеството на въздуха са Умео в Швеция, Тампере във Финландия и Фуншал в Португалия. Трите най-замърсени са Нови Сач в Полша, Кремона в Италия и Славонски брод в Хърватия. 

От 323-те града, включени в инструмента, качеството на въздуха в 127 е категоризирано като добро, което означава, че попада под основаното на здравни критерии указание за дългосрочна експозиция на ПЧ2,5 от 10 микрограма на кубичен метър въздух (10 μg/m3), прието от Световната здравна организация (СЗО). 

Европейският съюз е определил годишна пределно допустима стойност за ПЧ2,5 от 25 μg/m3 съгласно политиките за осигуряване на чист въздух в Европа. Инструментът за визуализиране оценява дългосрочното качество на въздуха като много лошо, когато нивата на ПЧ2,5 са на този праг или над него, като пет града в Полша, Хърватия и Италия попадат в тази категория. 

Фините прахови частици са замърсителите на въздуха с най-голямо въздействие върху здравето по отношение на преждевременна смърт и болести. Инструментът за визуализиране предоставя информация за дългосрочното качество на въздуха във всеки град. Дългосрочната експозиция на ПЧ2,5 причинява сърдечносъдови и респираторни заболявания. 

Въпреки че през последното десетилетие се наблюдава значително подобрение на качеството на въздуха в Европа, последната годишна оценка на качеството на въздуха на ЕАОС установи, че експозицията на фини прахови частици е причинила около 417 000 случая на преждевременна смърт в 41 европейски държави през 2018 г. 

Ако и качеството на въздуха да се подобри значително през последните години, замърсяването на въздуха продължава да бъде изключително високо в много градове в Европа. Този инструмент за визуализиране на качеството на въздуха в градовете позволява на гражданите да виждат сами, по лесен за ползване начин, как се справя техният град в сравнение с други по отношение на замърсяването на въздуха. Той предоставя конкретна информация на местно равнище, която може да даде възможност на гражданите да предприемат действия за преодоляване на проблемите пред местните власти. Това ще помогне на всички нас да постигнем целите на ЕС за нулево замърсяване

Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС

Как функционира инструментът за визуализиране

Инструментът предоставя данни за нивата на фини прахови частици в над 300 града в държавите — членки на ЕАОС. Той се основава на данни, докладвани на ЕАОС от нейните държави членки съгласно директивите на ЕС за качеството на атмосферния въздух. Данните са получени от наземни измервания на ПЧ2,5, взети от над 400 станции за наблюдение в градските и крайградските райони на градовете. Тези станции дават ясна представа за излагането на населението на замърсяване на въздуха. 

Показанията и класирането се основават на средната годишна концентрация на ПЧ2,5 през последните две календарни години, като се използват актуални данни за последната година и валидирани данни за качеството на въздуха за предходната година. Таблицата класира европейските градове според средното им равнище на фини прахови частици през последните две пълни календарни години. В бъдеще ЕАОС ще проучи включването на други важни замърсители на въздуха в новия инструмент. 

Световната здравна организация (СЗО) е приела основани на здравни критерии указания за дългосрочна експозиция на фини прахови частици от 10 микрограма на кубичен метър въздух (10 μg/m3). Европейският съюз е определил годишна пределно допустима стойност за фини прахови частици от 25 μg/m3 съгласно политиките за осигуряване на чист въздух в Европа. 

Инструментът за визуализиране оценява нивата на качество на въздуха като: 

  • добро за нива на фини прахови частици под годишната ориентировъчна стойност на СЗО под 10 μg/m3;
  • умерено за нива от 10 до под 15 μg/m3;
  • лошо за нива от 15 до под 25 μg/m3; и
  • много лошо за нива, равни или по-високи от пределно допустимата стойност на Европейския съюз от 25 μg/m3.

Обърнете внимание,  че не всички градове са включени. Наборът от данни включва градове, които са част от проучването на градските условия на живот (Urban Audit) на Европейската комисия и имат население от над 50 000 жители. Не са включени градовете, които нямат градски или крайградски станции за наблюдение, нито градове, за които данните от тези станции за наблюдение обхващат по-малко от 75 % от дните в рамките на една календарна година.

Други продукти на ЕАОС за качеството на въздуха 

Ако искате да научите какво е качеството на въздуха във вашия град в момента, посетете Европейския индекс за качество на въздуха. Индексът представя информация за качеството на въздуха през последните два дни и 24-часова прогноза, заедно със здравни препоръки за краткосрочно излагане на замърсяване на въздуха. Той обхваща също по-широк спектър от замърсители на въздуха, включително прахови частици, азотен диоксид, серен диоксид и озон. 

Повече информация за последиците за здравето от замърсяването на въздуха в Европа можете да намерите тук. 

Вж. тук последния годишен доклад на Европейската агенция по околната среда относно качеството на въздуха в Европа.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ