nästa
föregående
poster

Nyheter

Nu kan du följa följa hur luftföroreningsnivåerna i din stad förändras över tid i en ny europeiskt webbtjänst

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2021-06-28 Senast ändrad 2021-10-19
4 min read
Photo: © Ula Peiciute on Flickr
Luftföroreningar är ett allvarligt problem i många europeiska städer och utgör en verklig hälsorisk. I dag lanserar Europeiska miljöbyrån (EEA) webbtjänsten för luftkvaliteten i europeiska städer (European city air quality viewer). Med den kan du till exempel ta reda på hur luftkvaliteten har sett ut i din stad under de två senaste åren och jämföra med andra städer i Europa.

I EEA:s nya webbtjänst för luftkvaliteten i städer görs en rangordning av städer från den renaste till den mest förorenade. Bedömningen bygger på genomsnittsnivåerna av fina partiklar, eller PM2,5, under de två senaste kalenderåren. 

Från 2019 till 2020 var de tre renaste städerna i Europa i fråga om luftkvalitet Umeå, Tammerfors i Finland och Funchal i Portugal. De tre mest förorenade städerna var Nowy Sacz i Polen, Cremona i Italien och Slavonski Brod i Kroatien. 

Av de 323 städer som ingår i webbtjänsten klassas luftkvaliteten som god i 127, vilket innebär att den underskrider det hälsobaserade riktvärdet för långvarig exponering för PM2,5 på 10 mikrogram per kubikmeter luft (10 μg/m3), som fastställts av Världshälsoorganisationen (WHO). 

EU har fastställt ett årligt gränsvärde för PM2,5 på 25 μg/m3 för politiken om renare luft i Europa. Enligt webbtjänsten bedöms den långsiktiga luftkvaliteten som mycket dålig när nivåerna av PM2,5 befinner sig vid eller ovanför denna tröskel. Fem städer – i Polen, Kroatien och Italien – faller inom denna kategori. 

Fina partiklar är den luftförorening som påverkar hälsan mest när det gäller förtida dödsfall och sjukdomar. Webbtjänsten innehåller information om  luftkvaliteten under längre tid i varje stad. Långvarig exponering för PM2,5 orsakar hjärt- och kärl- och luftvägssjukdomar. 

Även om luftkvaliteten i Europa förbättrats markant under det senaste årtiondet visar EEA:s senaste årliga luftkvalitetsbedömning att exponering för fina partiklar orsakade omkring 417 000 förtida dödsfall i 41 europeiska länder under 2018.

Luftkvaliteten har visserligen förbättrats avsevärt under de senaste åren, men i många städer i Europa ligger luftföroreningarna fortfarande på en hög nivå. Med denna webbtjänst kan du på ett enkelt sätt ta reda på hur det ser ut i din stad jämfört med andra städer när det gäller luftföroreningar. Webbtjänsten hjälper dig att hitta saklig och lokal information som du kan använda för att ta upp problemen med dina lokala myndigheter. Detta gör det lättare för oss alla att nå EU:s nollutsläppsmål.

Hans Bruyninckx, EEA:s verkställande direktör

 

 


Så fungerar webbtjänsten

Webbtjänsten visar information om nivåer av fina partiklar i över 300 städer i EEA:s medlemsländer. Det bygger på data

 som medlemsländerna rapporterat till EEA i enlighet med EU:s luftkvalitetsdirektiv. Data kommer från markmätningar av PM2,5 vid över 400 övervakningsstationer i stads- och förortsområden. Dessa stationer ger en tillförlitlig bild av befolkningens exponering för luftföroreningar. 

Avläsningar och rangordningen bygger på den årliga genomsnittliga koncentrationen av PM2,5 under de två senaste kalenderåren, i enligthet med aktuell data för det senaste året och kvalitetssäkrade data om luftkvaliteten för året dessförinnan. I tabellen rangordnas de europeiska städerna efter sina genomsnittsnivåer av fina partiklar under de två senaste hela kalenderåren. EEA kommer i framtiden att utreda om andra betydelsefulla luftföroreningar ska ingå i den nya webbtjänsten 

Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt ett hälsobaserat riktvärde för långtidsexponering för fina partiklar på 10 mikrogram per kubikmeter luft (10 μg/m3). EU har fastställt ett årligt gränsvärde för fina partiklar på 25 μg/m3 inom politiken för renare luft i Europa. 

Webbtjänsten bedömer luftkvalitetsnivån som: 

  • god om nivåerna av fina partiklar är under 10 μg/m3 i enlighet med WHO:s årliga riktvärde,
  • medelgod om nivåerna är över 10 men under 15 μg/m3,
  • dålig om nivåerna är över 15 men under 25 μg/m3, och
  • mycket dålig om nivåerna motsvarar eller överskrider EU:s gränsvärde på 25 μg/m3.

Observera att inte alla städer finns med. Uppgifterna omfattar städer som ingår i Europeiska kommissionens Urban Audit (kartläggning av läget i städerna) och som har över 50 000 invånare. Städer som inte har övervakningsstationer för stads- eller förortsområden ingår inte, och inte heller städer där uppgifterna från dessa övervakningsstationer täcker mindre än 75 procent av dagarna under ett kalenderår.

Andra luftkvalitetstjänster från EEA

Om du vill veta hur luftkvaliteten ser ut i din stad just nu, besök det europeiska luftkvalitetsindexet. Indexet innehåller uppgifter om luftkvaliteten under de senaste två dagarna och en prognos för det närmaste dygnet, tillsammans med hälsorekommendationer om långvarig exponering för luftföroreningar. Det omfattar ett bredare spektrum av luftföroreningar, bland annat partiklar, kvävedioxid, svaveldioxid och ozon. 

Mer information om hälsoeffekterna av luftföroreningar i Europa finns här. 

Europeiska miljöbyråns senaste årsrapport om luftkvaliteten i Europa finns här.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumentåtgärder