neste
forrige
elementer

Nyheter

Med kartviseren for luftkvalitet i europeiske byer kan du sjekke hvordan luftkvaliteten har vært over tid der du bor

Endre språk
Nyheter Publisert 17.06.2021 Sist endret 19.10.2021
3 min read
Photo: © Ula Peiciute on Flickr
Topics:
Luftforurensning er et alvorlig problem i mange byer i Europa og utgjør en reell helserisiko. I dag lanserte Det europeiske miljøbyrået (EEA) kartviseren for luftkvalitet i europeiske byer. Her kan du sjekke hvordan luftkvaliteten har vært de siste to årene i byen der du bor, og sammenligne den med andre byer i Europa.

I EEAs nye kartviser for luftkvalitet i byer er byene rangert fra renest til mest forurenset på grunnlag av gjennomsnittsnivået av fint svevestøv (PM2,5) de siste to kalenderårene. 

Fra 2019 til 2020 var de tre reneste byene i Europa målt etter luftkvalitet, Umeå i Sverige, Tampere i Finland og Funchal i Portugal. De tre mest forurensede var Nowy Sacz i Polen, Cremona i Italia og Slavonski Brod i Kroatia. 

Av de 323 byene i kartviseren er luftkvaliteten klassifisert som god i 127 byer, det vil si under den helsebaserte retningsgivende grenseverdien for langvarig eksponering for PM2,5 på 10 mikrogram per kubikkmeter luft (10 μg/m3) som Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt. 

Den europeiske union har satt grenseverdien for PM2,5 til 25 μg/m3 i sin politikkpakke for ren luft i Europa. I kartviseren rangeres luftkvaliteten som svært dårlig når PM2,5-nivåene ligger på eller over denne grenseverdien. Fem byer i Polen, Kroatia og Italia er i denne kategorien. 

Fint svevestøv er den luftforurensende komponenten som har størst helsekonsekvenser i form av sykdom og for tidlig død. Kartviseren gir opplysninger om luftkvaliteten over tid i hver by. Langvarig eksponering for PM2,5 bidrar til utviklingen av hjerte-karsykdommer og luftveissykdommer. 

Selv om luftkvaliteten i Europa har blitt markant bedre det siste tiåret, viste EEAs siste årlige vurdering av luftkvaliteten at eksponering for fint svevestøv var skyld i om lag 417 000 for tidlige dødsfall i 41 land i Europa i 2018. 

– Selv om luftkvaliteten har blitt betydelig bedre i løpet av de siste årene, er luftforurensningen vedvarende høy i mange byer i Europa. Kartviseren for luftkvalitet i byer gir innbyggerne enkel mulighet til selv å se hvordan deres egen by gjør det i forhold til andre når det gjelder luftforurensning. Den gir dem konkrete lokale opplysninger de kan bruke når de henvender seg til kommunen for å kreve tiltak. På denne måten kan vi alle bidra til å nå EUs mål om null forurensning

Hans Bruyninckx, EEAs administrerende direktør

Hvordan kartviseren fungerer

Kartviseren viser nivåene av fint svevestøv i over 300 byer i EEAs medlemsland. Den bygger på dataene medlemslandene har innrapportert til EEA i henhold til EUs luftkvalitetsdirektiver. Dataene er hentet fra målinger av PM2,5 fra over 400 målestasjoner i bykjerner og forsteder til byene. Disse målestasjonene gir et pålitelig bilde av den luftforurensningen innbyggerne eksponeres for. 

Verdier og rangering baseres på årlig middelverdi for PM2.5-konsentrasjon for de to siste kalenderårene og bruker oppdaterte data for det siste året og validerte luftkvalitetsdata for nest siste år. I tabellen er Europas byer rangert etter gjennomsnittlig nivå av fint svevestøv de to siste fulle kalenderårene. EEA skal i framtiden undersøke mulighetene for å inkludere andre viktige luftforurensningskomponenter i det nye visningsverktøyet. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt en helsebasert retningsgivende grenseverdi for langvarig eksponering for fint svevestøv på 10 mikrogram per kubikkmeter luft (10 μg/m3). Den europeiske union har i politikkpakken for ren luft i Europa satt den årlige grenseverdien for fint svevestøv til 25 μg/m3. 

Kartviseren har følgende rangering for luftkvaliteten: 

  • god når nivåene av fint svevestøv ligger under WHOs retningsgivende årsgrenseverdi på under 10 μg/m3,
  • middels for nivåene fra 10 til under 15 μg/m3,
  • dårlig for nivåene fra 15 til under 25 μg/m3 og
  • svært dårlig for nivåene på og over EUs grenseverdi på 25 μg/m3.

Merk at ikke alle byer er med. Datasettet omfatter byer som er med i Europakommisjonens Urban Audit og har over 50 000 innbyggere. Byer som ikke har målestasjoner i bykjerner eller forsteder, er ikke med, og heller ikke byer der dataene fra målestasjonene dekker mindre enn 75 % av dagene i et kalenderår.

Andre luftkvalitetsprodukter fra EEA 

Om du ønsker å vite hvordan luftkvaliteten er i din by akkurat nå, gå inn på Europeisk luftkvalitetsindeks. Denne indeksen viser informasjon om luftkvaliteten de siste to dagene pluss et 24-timers varsel, sammen med helsebaserte anbefalinger med hensyn til kortvarig eksponering for luftforurensning. Den dekker også flere luftforurensningskomponenter, inkludert svevestøv, nitrogendioksid, svoveldioksid og ozon. 

Mer informasjon om helsekonsekvensene av luftforurensning i Europa finner du her. 

Se her for Det europeiske miljøbyråets siste årsrapport om luftkvaliteten i Europa.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Dokumenter handlinger