следващ
предишен
елементи

Новини

Излагането на замърсяване причинява 10 % от всички ракови заболявания в Европа

Смяна на език
Новини Публикуван 28-06-2022 Последна промяна 24-10-2023
1 min read
Излагането на замърсен въздух, вторичен тютюнев дим, радон, ултравиолетово лъчение, азбест, определени химикали и други замърсители причинява над 10 % от всички ракови заболявания в Европа според публикувания днес доклад на Европейската агенция по околна среда. Добрата новина е, че тези рискове са предотвратими.

„ Намаляването на замърсяването чрез Плана за действие за нулево замърсяване и стратегията за устойчиво развитие в областта на химикалите , както и стабилното прилагане на други съществуващи политики на ЕС, би допринесло в значителна степен за намаляване на случаите на ракови заболявания и смъртните случаи . Това би било ефективна инвестиция в благосъстоянието на нашите граждани .“  

Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС

Замърсителите в околната среда и наработното място, както и някоиприродни рискове, оказват огромновъздействие върху нашето здраве, а в някои случаи причиняват и рак според онлайн доклада на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) „Beating cancer — the role of Europe’s environment“ (Победа над ракаролята на околната среда в Европа). С близо 3 милиона нови пациенти и 1,3 милиона смъртни случая всяка година в Европейския съюз ракът в значителна степен се отразява на нашето общество. Икономическите разходи също са огромни, като се оценяват на около 178 милиарда евро само през 2018 г. 

Според проучването на ЕАОС повечето от тезирискове от рак, свързани с околната среда и работата, могат да се намалят чрез предотвратяване на замърсяването и промяна в поведението. Намаляването на излагането на тези рискове е ефективен и разходоефективен начин за намаляване на раковите заболявания и свързаните с тях смъртни случаи. 

За пръв път ЕАОС разследва връзките между рака и околната среда, като проучи най-новите научни доказателства относнозамърсяването на въздуха, радона, ултравиолетовото лъчение, вторичния дим и химикалите. В доклада е оценено, че рисковете, свързани с околната среда и работата, са в основата на около 10 % от раковите заболявания в Европа. 

Виргиниус Синкевичус, Комисар на ЕС за околната среда, рибарството и океаните, каза:„В доклада на ЕАОС е подчертано, че основната причина за твърде многото ракови заболявания е в околната среда. Добрата новина е, че можем да вземем мерки сега, за да ограничим замърсяването и да предотвратим смъртните случаи. С амбицията на Европейския зелен пакт за нулево замърсяване можем да постигнем разходоефективни ползи, свързани с предотвратяването на рака, като намалим излагането на вредни замърсители. Това, което е по-добро за околната среда, е по-добро и за нас.“

Стела Кириакидис, Комисар на ЕС за здравеопазване и безопасност на храните, каза: „Всяка година в Европа приблизително четвърт милион души губят живота си заради рак, свързан с околната среда. Превенцията винаги е за предпочитане пред лечението и като част от европейския план за борба с рака поехме категоричен ангажимент за намаляването на замърсителите във водата, почвата и въздуха. Още тази седмица изготвихме ключово предложение в рамките на нашата стратегияОт фермата до трапезатаза намаляване използването на пестициди с 50 % до 2030 г. Констатациите на Европейската агенция по околна среда много ясно показват по какъв начин са взаимосвързани нашата планета и здравето на нашите граждани. Нужно е да работим заедно с природата, а не срещу нея.“ 

Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС, каза: „Виждаме въздействието, което замърсяването в нашата околна среда оказва върху здравето и качеството на живота на европейските граждани и поради тази причина предотвратяването на замърсяването е толкова важно за нашето благополучие. Намаляването на замърсяването чрез Плана за действие за нулево замърсяване и стратегията за устойчиво развитие в областта на химикалите, както и засиленото прилагане на други политики на ЕС в тази област, би допринесло в значителна степен за намаляване на случаите на ракови заболявания и смъртните случаи. Това би било ефективна инвестиция в благосъстоянието на нашите граждани. 

Рискове, свързани с околната среда 

Замърсяването на въздуха(както на закрито, така и на открито) е свързано с около 1 % от всички ракови заболявания в Европа и причинява около 2 % от всички смъртни случаи, свързани с рак. Само от рака на белите дробове броят на случаите се увеличава на 9 %. В скорошни проучвания са открити връзки между дългосрочното излагане на прахови частициключов замърсител на въздуха, и левкемията при възрастни и деца. 

Лъчението от радон и ултравиолетовото лъчение също в значителна степен допринасят за тежестта на раковите заболявания в Европа. Излагането на закрито на радон е свързано с до 2 % от всички ракови заболявания и с един от десет случая на рак на белите дробове в Европа. Естественото ултравиолетово лъчение може да отговаря за до 4 % от всички заболявания от рак в Европа. По-специално през последните няколко десетилетия са се увеличили случаите на меланомасериозна форма на рак на кожата. 

Излагането на вторичен димможе да увеличи цялостния риск за всички форми на рак с до 16 % при хора, които никога не са били пушачи. Около 31 % от европейците са изложени на вторичен тютюнев дим у дома, на работното място, в свободното си време, в образователни институции или в обществена среда. 

Определенихимикали,използвани в работни условия в Европа и освобождавани в околната среда, са канцерогенни и допринасят за причиняването на рак. Освен това за няколко от тези химикали е известно или се предполага, че предизвикват рак в множество органи, включително олово, арсен, хром, кадмий, акриламид, пестициди, бисфенол А и пер- и полифлуорирани алкилни вещества (PFAS). 

Всички форми наазбестса добре познати канцерогени, свързани с мезотелиома и рак на белите дробове, както и рак на ларинкса и на яйчниците. Макар че азбестът е забранен в ЕС от 2005 г., той продължава да присъства в сградите и инфраструктурата, което води до излагане на работниците, които извършват работи по саниране и разрушаване на сгради. Освен това раковите заболявания продължават да се проявяват много години след излагане, като е оценено, че азбестът отговаря за 55—88 % от професионалните ракови заболявания. 

Действия на ЕС във връзка с рака и замърсяването 

В Европейския план за борба с ракасе признава ролята на рисковете, свързани с околната среда и работното място, които предизвикват рак, и потенциала за спасяване на животи чрез ефективни стратегии за превенция. В съответствие с тази целПланът за действие за нулево замърсяванее насочен към намаляване на замърсяването на въздуха и водата с цел да се намали излагането на хората на замърсяване в околната среда, както и да се намали въздействието върху здравето, включително тежестта на раковите заболявания, свързани с околната среда и професията. 

В ЕС вече са предприети сериозни мерки относно замърсяването на въздуха по линия наДирективата за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители иДирективите за качеството на атмосферния въздух, с които се определят стандартите за качество на въздуха в Европа. Европейската комисия стартирапреглед на директивите за качеството на атмосферния въздух с цел, наред с другото, да приведе стандартите относно качеството на въздуха в по-голямо съответствие с последнитенасоки за качество на въздухаот Световната здравна организация. 

Стратегията за устойчиво развитие в областта на химикалитеима за цел да се забранят най-вредните химикали в продуктите, включително и тези, които причиняват рак, както и да се насърчи използването на химикали, които сабезопасни и устойчиви още на етапа на проектиране. 

Що се отнася до радона, сДирективата за основните стандарти за безопасностбяха въведени правнообвързващи изисквания относно защитата от излагане на естествени източници на лъчение. С нея държавитечленки на ЕС са задължени да въведат национални планове за действие във връзка с радона. Други планове за действие на ЕС включват координиране на европейските усилия за борба с вторичния дим и повишаване на осведомеността за опасностите от ултравиолетовото лъчение. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ