следващ
предишен
елементи

Новини

Европа не е подготвена за бързо нарастващата сериозност на рисковете, свързани с климата

Смяна на език
Новини Публикуван 10-03-2024 Последна промяна 30-04-2024
1 min read
Photo: © Cesare Barillà, Climate Change PIX/EEA
Европа е най-бързо затоплящият се континент и рисковете, свързани с климата, застрашават нейната енергийна и продоволствена сигурност, екосистемите, инфраструктурата, водните ресурси, финансовата стабилност и здравето на хората. Според публикуваната днес оценка на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) много от тези рискове вече са достигнали критично ниво и биха могли да се превърнат в катастрофални, ако не се предприемат спешни и решителни действия.

Екстремните горещини, сушите, горските пожари и наводненията, на които сме свидетели през последните години в Европа, все повече ще се влошават дори при оптимистични сценарии относно глобалното затопляне и ще засегнат условията на живот на целия континент. ЕАОС публикува първата по рода си European Climate Risk Assessment (EUCRA) (Европейска оценка на климатичния риск), за да помогне с определянето на приоритетите на политиката за адаптиране към изменението на климата и за чувствителните към климата сектори.

Според оценката, европейските политики и действия за адаптиране изостават по отношение на бързо нарастващата сериозност на рисковете. В много случаи постепенното адаптиране няма да бъде достатъчно, а тъй като за реализирането на множество мерки за подобряване на устойчивостта спрямо изменението на климата е нужно дълго време, може да са необходими спешни действия дори по отношение на рискове, които все още не са критични.

Hякои региони в Европа са горещи точки за множество рискове, свързани с климата. Южна Европа е особено застрашена от горски пожари и от въздействието на високите температури и недостига на вода върху селскостопанското производство, работата на открито и човешкото здраве. Наводненията, ерозията и навлизането на солена вода застрашават ниско разположените крайбрежни райони на Европа, включително много гъсто населени градове.

 

Нашият нов анализ показва, че Европа е изправена пред свързани с климата рискове, които са от неотложно естество, и сериозността им се увеличава по-бързо, отколкото нашата готовност като общество. За да се гарантира устойчивостта на обществата ни, авторите на политики на европейско и национално ниво трябва да действат веднага, за да намалят рисковете, свързани с климата — както чрез бързо намаляване на емисиите, така и чрез решителни политики и действия за адаптиране.Leena Ylä-Mononen
изпълнителният директор на ЕАОС

 

Много от рисковете, свързани с климата, в Европа, изискват спешни действия още сега

В оценката се определят 36 основни риска, свързани с климата, в Европа, групирани в пет големи групи: екосистеми, храни, здравеопазване, инфраструктура, икономика и финанси. Повече от половината от основните рискове, посочени в доклада, изискват повече незабавни действия, като осем от тях са особено спешни, главно за опазване на екосистемите, защита на населението срещу високите температури, защита на населението и инфраструктурата от наводнения и горски пожари, както и за осигуряване на жизнеспособността на европейските механизми за солидарност, като фонд „Солидарност“ на ЕС.

Екосистеми: Почти всички рискове в групата на екосистемите изискват спешни действия или повече действия, като рисковете за морските и крайбрежните екосистеми се оценяват като особено сериозни. В доклада на ЕАОС се припомня, че хората се ползват от множество услуги благодарение на екосистемите и следователно има голяма вероятност тези рискове да се разпространят каскадно в други области, включително храните, здравеопазването, инфраструктурата и икономиката.

Храни: Възникващите от високите температури и сушата рискове за производството на растителни култури вече са на критично ниво в Южна Европа, но държавите в Централна Европа също са изложени на риск. По-специално, продължителните суши, които засягат големи райони, са значителна заплаха за производството на растителни култури, продоволствената сигурност и доставките на питейна вода. Едно от решенията е преминаването — дори само частично — от животински протеини към устойчиво отглеждани растителни протеини, което би намалило потреблението на вода в селското стопанство и зависимостта от вносни фуражи.

Здравеопазване: Високите температури са най-сериозният и най-неотложният рисков фактор за човешкото здраве, свързан с изменението на климата. В най-голям риск са определени групи от населението, като работещите на открито, изложени на екстремни температури, хората в старческа възраст и хората, живеещи в лошо построени жилища, в райони със силен ефект на градския топлинен остров или с недостатъчен достъп до охлаждане. Много от  инструментите за намаляване на климатичните рискове за здравето се намират извън традиционните здравни политики, като например градското планиране, строителните стандарти и трудовото законодателство.

Инфраструктура: По-честите и екстремни метеорологични явления увеличават рисковете за застроената среда и критичните услуги в Европа, включително енергетиката, водоснабдяването и транспорта. Въпреки че рисковете от наводнения в крайбрежните райони се управляват относително добре в Европа, покачването на морското равнище и промените в моделите на възникване и развитие на бурите могат да доведат до опустошителни последици за хората, инфраструктурата и икономическите дейности. В Южна Европа високите температури и сушите създават значителни рискове за производството, преноса и търсенето на енергия. Жилищните сгради също трябва да бъдат приспособени към повишаващите се температури.

Икономика и финанси: Икономиката и финансовата система на Европа са изправени пред много рискове, свързани с климата. Екстремните климатични явления например могат да доведат до поскъпване на застрахователните премии, да застрашат активите и ипотеките и да увеличат държавните разходи и разходите по заеми. Жизнеспособността на фонд „Солидарност“ на ЕС вече е критично застрашена поради големите разходи заради наводненията и горските пожари през последните години. Влошаващите се последствия от климатичните явления могат също така да увеличат разликите в частното застраховане и уязвимостта на домакинствата с ниски доходи. 


По-тясното сътрудничество е от ключово значение

ЕС и неговите държави членки постигнаха значителен напредък в разбирането на рисковете, свързани с климата, пред които са изправени, и в подготовката за тях. Националните оценки на риска от изменението на климата все по-често се използват за осигуряване на информация за разработването на политики за адаптиране. Същевременно обществената готовност не е достатъчна, тъй като изпълнението на политиките изостава от бързото покачване на нивото на риска. 

Повечето основни рискове, свързани с климата, идентифицирани в доклада, се считат за „съвместна отговорност“ на ЕС, неговите държави членки или други нива на управление. В оценката на ЕАОС се подчертава, че за да се анализират и намалят рисковете, свързани с климата, в Европа, ЕС и неговите държави членки трябва да работят заедно и да включват организации на регионално и местно равнище, когато са необходими спешни и координирани действия.

Все още има много пропуски в знанията за свързаните с климата основни рискове, установени в доклада на ЕАОС. В доклада се посочва, че ЕС може да играе ключова роля за подобряване на разбирането на рисковете, свързани с климата, на отговорността за тях и на начините за справяне с тях чрез законодателство, подходящи управленски структури, мониторинг, финансиране и техническа подкрепа. Подобни нови знания ще бъдат също така важен принос за последваща Европейска оценка на риска в областта на климата. 

 

Относно доклада EUCRA

Докладът на ЕАОС EUCRA надгражда и допълва съществуващата база от знания относно климатичните въздействия и свързаните с климата рискове за Европа, включително последните доклади на Междуправителствения комитет по изменението на климата (МКИК), службата в областта на изменението на климата на „Коперник“ (C3S) и Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC), както и резултатите от финансираните от ЕС проекти за научноизследователска и развойна дейност и националните оценки на риска, свързан с климата. Знанията в тази първа по рода си оценка са събрани с цел да се подпомогне разработването на стратегически политики.

 

ти журналист ли си Свържете се с нашия пресцентър:


Antti Kaarti
nen                                                      Constant Brand
Преса служител                                                    Преса служител   
+45 2336 1381                                                          +45 2174 1872
antti.kaartinen@eea.europa.eu                            cornelis.brand@eea.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: european climate risk assessment
Действия към документ