další
předchozí
položky

Novinky

Evropa není připravena na rychle rostoucí klimatická rizika

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 19.03.2024 Poslední změna 30.04.2024
1 min read
Photo: © Cesare Barillà, Climate Change PIX/EEA
Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě a klimatická rizika ohrožují její energetickou a potravinovou bezpečnost, ekosystémy, infrastrukturu, vodní zdroje, finanční stabilitu a zdraví lidí. Podle dnes zveřejněného hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) již mnohá z těchto rizik dosáhla kritické úrovně a bez urychlených a rozhodných opatření by mohla znamenat katastrofu.

Extrémní horka, sucha, lesní požáry a záplavy, které jsme zažili v posledních letech, se v Evropě zhorší i při optimistických scénářích globálního oteplování a ovlivní životní podmínky na celém kontinentu. Agentura EEA zveřejnila vůbec první European Climate Risk Assessment (EUCRA) (posouzení rizik souvisejících se změnou klimatu v Evropě), které má pomoci určit politické priority pro adaptaci na změnu klimatu a pro odvětví citlivá na změnu klimatu.

Podle tohoto posouzení nedrží evropské politiky a adaptační opatření krok s rychle rostoucími riziky. V mnoha případech nebude postupná adaptace dostačující a vzhledem k tomu, že mnohá opatření ke zvýšení odolnosti vůči změně klimatu vyžadují více času pro implementaci, může být zapotřebí naléhavě jednat i v případě rizik, která ještě nejsou kritická.

Některé evropské regiony jsou ohnisky více klimatických rizik. Jižní Evropa je obzvláště ohrožena přírodními požáry a dopady horka a nedostatku vody na zemědělskou produkci, práci venku a lidské zdraví. Záplavy, eroze a pronikání slané vody ohrožují nízko položené pobřežní oblasti Evropy, včetně mnoha hustě obydlených měst.

 

Naše nová analýza ukazuje, že Evropa čelí naléhavým klimatickým rizikům, která rostou rychleji než připravenost naší společnosti. Aby byla zajištěna odolnost naší společnosti, musí tvůrci evropských i vnitrostátních politik okamžitě jednat s cílem zmírnit klimatická rizika, a to jak rychlým snížením emisí, tak důraznými adaptačními politikami a opatřeními.Leena Ylä-Mononen
Výkonná ředitelka EEA

 

Řada klimatických rizik v Evropě vyžaduje okamžitá opatření

Posouzení identifikuje 36 hlavních klimatických rizik pro Evropu v pěti širokých okruzích: ekosystémy, potraviny, zdraví, infrastruktura a hospodářství a finance. Více než polovina hlavních klimatických rizik uvedených ve zprávě vyžaduje okamžitá opatření, přičemž osm z nich je obzvláště naléhavých, zejména zachovat ekosystémy, chránit lidi před horkem, chránit lidi a infrastrukturu před povodněmi a požáry a zajistit životaschopnost evropských mechanismů solidarity, jako je Fond solidarity Evropské Unie.

Ekosystémy: Téměř všechna rizika v okruhu ekosystémů vyžadují naléhavá nebo další opatření, přičemž rizika pro mořské a pobřežní ekosystémy jsou hodnocena jako obzvláště závažná. Zpráva EEA připomíná, že ekosystémy poskytují lidem řadu služeb, a proto mají tato rizika vysoký potenciál kaskádového šíření do dalších oblastí, včetně oblasti potravin, zdraví, infrastruktury a hospodářství.

Potraviny: Rizika pro produkci plodin spojená s horkem a suchem již dosáhla kritické úrovně v jižní Evropě, ohroženy však jsou i země střední Evropy.  Zejména dlouhotrvající sucha, která postihují rozsáhlé oblasti, představují významnou hrozbu pro pěstování plodin, potravinové zabezpečení a zásoby pitné vody. Jedním z řešení je i částečný přechod od živočišných bílkovin k udržitelně pěstovaným rostlinným bílkovinám, což by snížilo spotřebu vody v zemědělství a závislost na dovozu krmiv.

Zdraví: Nejzávažnější a nejnaléhavější klimatické riziko pro lidské zdraví představuje horko. Nejvíce ohroženy jsou specifické skupiny obyvatel, jako jsou lidé pracující venku vystavení extrémnímu horku, starší lidé a lidé žijící ve špatně postavených obydlích, v oblastech se silným efektem městských tepelných ostrovů nebo s nedostatečným přístupem k ochlazení. Mnohé nástroje ke snížení klimatických rizik pro zdraví se nachází mimo tradiční zdravotní politiky, jde například o územní plánování, stavební normy a pracovní právo.

Infrastruktura: Častější a extrémnější povětrnostní události zvyšují rizika pro zastavěné prostředí a kritické služby v Evropě, včetně energetiky, vodohospodářství a dopravy. I když rizika záplav na pobřeží se v Evropě daří zvládat relativně dobře, stoupající hladina moře a změny ve vývoji bouří mohou mít ničivé dopady na lidi, infrastrukturu a hospodářské činnosti. V jižní Evropě vedou horka a sucha ke značným rizikům v oblasti výroby energie, jejího přenosu a poptávky po ní. Také obytné budovy je třeba přizpůsobit rostoucímu horku.

Hospodářství a finance: Evropské hospodářství a finanční systém čelí mnoha klimatickým rizikům. Extrémní klimatické jevy mohou například zvýšit pojistné, ohrozit majetek a hypotéky a zvýšit vládní výdaje a náklady na půjčky. Životaschopnost Fondu solidarity Evropské Unie je již kriticky ohrožena v důsledku nákladných povodní a přírodních požárů v posledních letech. Zhoršující se dopady na klima mohou také prohloubit mezery v soukromém pojištění a zvýšit zranitelnost domácností s nízkými příjmy. 


Klíčem je posílená spolupráce

EU a její členské státy dosáhly značného pokroku v pochopení klimatických rizik, kterým čelí, a v přípravě na ně. Vnitrostátní posuzování klimatických rizik se stále častěji používají jako podklad pro tvorbu adaptačních politik. Připravenost společnosti je však nedostatečná, protože realizace politik zaostává za rychlým růstem míry rizika. 

Většina hlavních klimatických rizik uvedených ve zprávě je považována za „spoluvlastnictví“ EU, jejích členských států nebo jiných úrovní veřejné správy. Posouzení agentury EEA zdůrazňuje, že k řešení a snížení klimatických rizik v Evropě je třeba, aby EU a její členské státy spolupracovaly a zapojily také subjekty na regionální a místní úrovni, pokud je zapotřebí přijmout naléhavá a koordinovaná opatření.

Ve znalostech o hlavních klimatických rizicích uvedených ve zprávě agentury EEA jsou stále velké mezery. Jak se uvádí ve zprávě, EU může hrát klíčovou roli při zlepšování porozumění klimatickým rizikům a odpovědnosti za ně a při jejich řešení prostřednictvím právních předpisů, vhodných řídících struktur, monitorování, financování a technické podpory. Tyto nové poznatky by byly rovněž důležitým podkladem pro následné posouzení rizik souvisejících se změnou klimatu v Evropě. 

 

O zprávě EUCRA

Zpráva EUCRA agentury EEA vychází ze stávající znalostní základny o dopadech klimatu a rizicích pro Evropu, včetně nedávných zpráv Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), služby programu Copernicus v oblasti změny klimatu (C3S) a Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC), jakož i výsledků výzkumných a vývojových projektů financovaných EU a vnitrostátních posouzení klimatických rizik, a doplňuje je. Poznatky v tomto prvním posouzení svého druhu jsou předkládány formou shrnutí s cílem podpořit tvorbu strategických politik.

 

Jste novinář? Kontaktujte naši tiskovou kancelář:


Antti Kaarti
nen                                                      Constant Brand
Tiskový mluvčí                                                          Tiskový mluvčí   
+45 2336 1381                                                          +45 2174 1872
antti.kaartinen@eea.europa.eu                            cornelis.brand@eea.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů