ďalej
späť
body

Novinky

Európa nie je pripravená na rýchlo rastúce klimatické riziká

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 14. 03. 2024 Posledná zmena 30. 04. 2024
6 min read
Photo: © Cesare Barillà, Climate Change PIX/EEA
Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete a klimatické riziká ohrozujú jej energetickú a potravinovú bezpečnosť, ekosystémy, infraštruktúru, vodné zdroje, finančnú stabilitu a zdravie ľudí. Podľa dnes zverejneného hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) mnohé z týchto rizík už dosiahli kritickú úroveň a bez okamžitýcha ráznych opatrení by sa mohli stať katastrofickými.

Extrémne horúčavy, sucho, lesné požiare a záplavy, ktoré sme zažili v posledných rokoch, sa v Európe zhoršia aj pri optimistických scenároch globálneho otepľovania a ovplyvnia životné podmienky na celom kontinente. EEA uverejnila vôbec prvé European Climate Risk Assessment (EUCRA) (Európske hodnotenie klimatických rizík) s cieľom pomôcť určiť politické priority pre adaptáciu na zmenu klímy a pre odvetvia citlivé na klímu.

Podľa tohto hodnotenia európske politiky a adaptačné opatrenia nedržia krok s rýchlo rastúcimi rizikami. V mnohých prípadoch nebude postupná adaptácia dostatočná a keďže viaceré opatrenia na zlepšenie odolnosti proti zmene klímy si vyžadujú dlhý čas, môžu byť potrebné naliehavé opatrenia aj v prípade rizík, ktoré ešte nie sú kritické.

Niektoré regióny v Európe sú ohniskami viacerých klimatických rizík. Južná Európa je obzvlášť ohrozená lesnými požiarmi a vplyvmi tepla a nedostatku vody na poľnohospodársku výrobu, prácu vonku a ľudské zdravie. Záplavy, erózia a prenikanie slanej vody ohrozujú nízko položené pobrežné oblasti Európy vrátane mnohých husto obývaných miest.

 

Naša nová analýza ukazuje, že Európa čelí naliehavým klimatickým rizikám, ktoré rastú rýchlejšie ako naša spoločenská pripravenosť. Na zabezpečenie odolnosti našich spoločností musia európski a národní tvorcovia politík konať teraz, aby znížili klimatické riziká rovnako rýchlym znižovaním emisií, ako aj silnými adaptačnými politikami a opatreniami.Leena Ylä-Mononen
Výkonná riaditeľka EEA

 

Mnohé klimatické riziká v Európe si vyžadujú okamžité naliehavé opatrenia

V hodnotení bolo stanovených 36 hlavných klimatických rizík pre Európu v rámci piatich rozsiahlych oblastí: ekosystémy, potraviny, zdravie, infraštruktúra a hospodárstvo a financie. Viac ako polovica hlavných klimatických rizík uvedených v správe si vyžaduje viacero opatrení už teraz; osem z nich je obzvlášť naliehavých, najmä tie na ochranu ekosystémov, ochranu ľudí pred horúčavami, ochranu ľudí a infraštruktúry pred povodňami a lesnými požiarmi a zabezpečenie životaschopnosti európskych mechanizmov solidarity, ako je napríklad Fond solidarity EÚ.

Ekosystémy: Takmer všetky riziká v skupine ekosystémov si vyžadujú naliehavé alebo početnejšie opatrenia, pričom riziká pre morské a pobrežné ekosystémy sú hodnotené ako obzvlášť závažné. V správe EEA sa pripomína, že ekosystémy poskytujú ľuďom viacero služieb, a preto majú tieto riziká vysoký potenciál kaskádového šírenia do iných oblastí vrátane potravín, zdravia, infraštruktúry a hospodárstva.

Potraviny: Riziká vyplývajúce z tepla a sucha pre pestovanie plodín sú momentálne na kritickej úrovni v južnej Európe, avšak ohrozené sú aj krajiny strednej Európy.  Najmä dlhotrvajúce obdobia sucha, ktoré postihujú veľké oblasti, predstavujú významnú hrozbu pre pestovanie plodín, potravinovú bezpečnosť a dodávky pitnej vody. Jedným z riešení by bol aj čiastočný prechod od živočíšnych bielkovín na udržateľne pestované rastlinné bielkoviny, čím by sa znížila spotreba vody v poľnohospodárstve a závislosť od dovážaných krmív.

Zdravie: Teplo je najzávažnejším a najnaliehavejším faktorom klimatického rizika pre ľudské zdravie. Najväčšiemu riziku sú vystavené špecifické skupiny obyvateľstva, ako napríklad pracovníci pracujúci vonku vystavení extrémnemu teplu, starší ľudia a ľudia žijúci v zle postavených obydliach, v oblastiach so silným efektom mestských tepelných ostrovovalebo s nedostatočným prístupom k chladeniu. Mnohé nástroje na zníženie klimatických rizík pre zdravie nie sú súčasťou tradičných politík v oblasti zdravia, akými sú napríklad územné plánovanie, stavebné normy a pracovné právo.

Infraštruktúra: Častejšie a extrémne poveternostné javy zvyšujú riziká pre zastavané prostredie a kritické služby v Európe vrátane energetiky, vody a dopravy. Hoci v Európe sú riziká pobrežných záplav riadené pomerne dobre, stúpajúca hladina morí a zmeny zrážkových modelov môžu mať zničujúce následky na ľudí, infraštruktúru a hospodárske činnosti. V južnej Európe spôsobujú horúčavy a suchá značné riziká pre výrobu a prenos energie a dopyt po nej.  Rovnakoobytné budovy sa musia prispôsobiť zvyšujúcemu sa teplu.

Hospodárstvo a financie: Európske hospodárstvo a finančný systém čelia mnohým klimatickým rizikám. Napríklad klimatické extrémy môžu zvýšiť poistné, ohroziť aktíva a hypotéky a zvýšiť verejné výdavky a náklady na úvery. Životaschopnosť Fondu solidarity EÚ je v posledných rokoch kriticky ohrozená už v dôsledku nákladov súvisiacich s povodňami a prírodnými požiarmi. Zhoršujúce sa vplyvy klímy môžu takisto prehĺbiť roziely v súkromnom poistení a zvýšiť zraniteľnosť domácností s nízkymi príjmami. 


Kľúčom je užšia spolupráca

EÚ a jej členské štáty dosiahli značný pokrok v pochopení klimatických rizík, ktorým čelia, a v príprave na ne. Národné hodnotenia klimatických rizík sa čoraz viac využívajú ako podklady pre tvorbu politiky v oblasti adaptácie. Spoločenská pripravenosť je však nedostatočná, keďže vykonávanie politiky zaostáva za rýchlym nárastom miery rizík. 

Väčšina hlavných klimatických rizík identifikovaných v správe sa považuje za „spoluvlastníctvo“ EÚ, jej členských štátov alebo iných úrovní verejnej správy. S cieľom riešiť a znížiť klimatické riziká v Európe sa v hodnotení agentúry EEA zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty musia spolupracovať a tiež zapojiť regionálne a miestne úrovne v prípade, že sú potrebné naliehavé a koordinované opatrenia.

V súvislosti s hlavnými klimatickými rizikami uvedenými v správe agentúry EEA stále existuje mnoho medzier v poznatkoch. V správe sa uvádza, že EÚ môže zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní chápania klimatických rizík a ich zodpovednosti za riziká a za to, ako ich riešiť prostredníctvom právnych predpisov, riadnych riadiacich štruktúr, monitorovania, financovania a technickej podpory. Tieto nové poznatky budú dôležitým vstupom pre nasledujúce Európske hodnotenie klimatických rizík. 

 

O správe EUCRA

Správa agentúry EEA EUCRA vychádza z existujúcej vedomostnej základne o klimatických vplyvoch a rizikách pre Európu a dopĺňa ju, vrátane nedávnych správ Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC), Služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus (C3S) a Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC), ako aj výsledkov projektov v oblasti výskumu a vývoja financovaných EÚ a národných hodnotení klimatických rizík. Poznatky z tohto prvého vecného hodnotenia sa zlúčia s cieľom podporiť strategickú tvorbu príslušných politík.

 

Si novinár? Kontaktujte našu tlačovú kanceláriu:


Antti Kaarti
nen                                                      Constant Brand
Tlačový redaktor                                                       Tlačový redaktor   
+45 2336 1381                                                          +45 2174 1872
antti.kaartinen@eea.europa.eu                            cornelis.brand@eea.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu