следващ
предишен
елементи

Press Release

Нова уеб-базирана система за мониторинг на замърсяването на въздуха

Смяна на език
Press Release Публикуван 26-07-2006 Последна промяна 03-06-2016
Ozone Web е нов Интернет инструмент, обявен днес в Копенхаген от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) (EEA), който предлага на потребителите за първи път възможност да наблюдават и проследяват стойностите на образувания приземен озон във всяка точка на Европа.

Съобщение за пресата от ЕАОС

Нова уеб-базирана система за мониторинг на замърсяването на въздуха


Потребителите могат да проследяват стойностите за озона навсякъде в Европа

Ozone Web е нов Интернет инструмент, обявен днес в Копенхаген от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) (EEA), който предлага на потребителите за първи път възможност да наблюдават и проследяват стойностите на образувания приземен озон във всяка точка на Европа.

Приземният озон е един от най-важните проблеми на замърсяването на въздуха в Европа. Всеки час в ЕАОС в Копенхаген постъпват данни от над 500 мониторингови станции за качеството на въздуха и те се предоставят в (близко до) реално време на новия уеб сайт на агенцията.

С въвеждане на наименование на населено място, или с избиране с мишката на точка от картата на Европа, потребителите ще могат да проследят качеството на въздуха там и в цялостен европейски мащаб. Уеб-сайтът ще предлага също така информация за последиците за здравето от наблюдаваните от потребителите стойности на озона.

“В качеството му на съвместен европейски проект, Ozone Web отразява международния характер на замърсяването на въздуха. То се образува на определено място, но може да окаже въздействие на друго, отдалечено от него на стотици километри. Уеб-сайтът е един отличен пример за това, как ЕС може да създава партньорства със страните-членки в услуга на техните граждани и с предоставянето на възможност да упражняват правата си,” каза Професор Jacqueline McGlade, Изпълнителен директор на ЕАОС.

При високи концентрации озонът е опасен за здравето. Той може да предизвика възпаление на дихателните пътища и по този начин да причини затруднения с дишането и да увреди белите дробове само след няколкочасово излагане на въздействието му. До 30% от градското население на Европа е изложено на въздействието на озонови концентрации, които са над определените от ЕС пределни норми. Замърсяването с озон е причина за до 20 000 от смъртните случаи в Европа всяка година.

В стратосферата – на разстояние от 10 до 50 км от земната повърхност – озонът предпазва живота на Земята от ултравиолетовите лъчи на Слънцето. В близост до земната повърхност човешките дейности водят до озонови концентрации, които неколкократно надвишават естествените им равнища.

Когато стойностите на озона и на останалите вредни и опасни вещества във въздуха, като азотни окиси (NOx) и твърди прахообразни частици са високи, те образуват комбинация във вид на вреден смог. Въпреки това най-високите концентрации на озон не винаги се отчитат в централните части на големите градове, където обикновено се отделят емисиите на вредните и опасни вещества, които участват в образуването на озона. Това е така, защото изобилието от азотен окис от уличното движение често спира образуването на озона. Но тъй като озонът може да бъде пренасян от вятъра на разстояние от 400 – 500 км на ден, появата на озон може да се наблюдава в крайградски и селски райони, които са доста отдалечени от източника на замърсяванията.

“ЕС задължи страните да предупреждават гражданите когато стойностите на озона достигнат определени равнища. Ozone Web, обаче, отива още по-далеч, като Ви позволява да проследявате концентрациите на озон по всяко време от всяка точка на света. Можете да проследите стойностите на озона в съседна страна или в дадена туристическа дестинация, да проверите последните тенденции и да проследите как се разпространява озона от вятъра на територията на Европа,” каза Професор McGlade.

Бележки към редактора:

Потребителите трябва само да влязат в Ozone Web (чрез сайта на ЕАОС: http://eea.europa.eu/maps/ozone).

Епизодични случаи на повишени концентрации на озон през 2005 г.

През лятото на 2005 г. най-значимите случаи на повишени концентрации на озон в Европа бяха в периода 21-24 юни и 14-17 юли. През тези дни в Европа бяха отчетени редица случаи на превишаване на тревожните прагови равнища. Епизодичните случаи на повишени концентрации на озона засегнаха голяма част от Европа, включително Австрия, Белгия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Холандия, Португалия, Румъния, Словения и Швейцария.

Информация за Европейската агенция за околна среда (ЕАОС):

Седалището на ЕАОС е в Копенхаген. Агенцията има за цел да спомага за постигането на значимо и измеримо подобряване на околната среда в Европа чрез предоставянето на отговорните за политическите решения лица и институции и на обществеността на навременна, целенасочена, уместна и надеждна информация.

Информация за контакти:

За въпроси, свързани с медиите се свържете с:

Mark Grundy
Тел: +45 33 36 72 07
Мобилен: +45 23 68 36 75

For public enquiries:

EEA Information Centre

Enquiry form (English)


Permalinks

Действия към документ