επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Press Release

Νέο διαδικτυακό σύστημα παρακολούθησης της ρύπανσης του αέρα

Αλλαγή γλώσσας
Press Release Δημοσίευση 18/07/2006 Τελευταία τροποποίηση : 03/06/2016
Το Ozone Web, ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο τέθηκε σήμερα σε λειτουργία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EΟΠ) στην Κοπεγχάγη, προσφέρει στους χρήστες για πρώτη φορά τη δυνατότητα παρακολούθησης των τιμών του τροποσφαιρικού όζοντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Δελτίο Τύπου του ΕΟΠ

Νέο διαδικτυακό σύστημα παρακολούθησης της ρύπανσης του αέρα


Οι χρήστες μπορούν να ξέρουν τα επίπεδα του όζοντος σε ολόκληρη την Ευρώπη

Το Ozone Web, ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο τέθηκε σήμερα σε λειτουργία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EΟΠ) στην Κοπεγχάγη, προσφέρει στους χρήστες για πρώτη φορά τη δυνατότητα παρακολούθησης των τιμών του τροποσφαιρικού όζοντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το τροποσφαιρικό όζον συνιστά ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ρύπανσης του αέρα στην Ευρώπη. Περισσότεροι από 500 σταθμοί παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα αποστέλλουν κάθε ώρα τα σχετικά στοιχεία στον ΕΟΠ στην Κοπεγχάγη. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται σε (σχεδόν) πραγματικό χρόνο στη νέα ιστοθέση.

Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα σε τοπικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε εισάγοντας ένα τοπωνύμιο, είτε με ένα πάτημα επάνω στον χάρτη της Ευρώπης. Η ιστοθέση θα παρέχει επίσης πληροφορίες στους χρήστες σχετικά με τις επιπτώσεις των τιμών του όζοντος στην υγεία.

«,Το Ozone Web είναι ένα Ευρωπαϊκό προγράμμα και αντικατοπτρίζει τον σαφώς διεθνή χαρακτήρα της ρύπανσης του αέρα. Η ρύπανση αυτή δημιουργείται σε έναν συγκεκριμένο τόπο, αλλά μπορεί να έχει αντίκτυπο σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Η ιστοθέση είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να συνεργάζεται με χώρες μέλη υπηρετώντας και ενδυναμώνοντας τους πολίτες της», δηλώνει η καθηγήτρια Jacqueline McGlade, εκτελεστική διευθύντρια του ΕΟΠ.

Το όζον σε υψηλές συγκεντρώσεις θέτει σε κίνδυνο την υγεία. Μπορεί να ερεθίσει τις αναπνευστικές οδούς, προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα και βλάβη στους πνεύμονες μετά από μερικές μόνον ώρες έκθεσης. Έως το 30% του αστικού πληθυσμού της Ευρώπης εκτίθεται σε υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος που υπερβαίνουν τα ανώτατα αποδεκτά όρια που τίθενται από την ΕΕ. Στην Ευρώπη, η ρύπανση από το όζον ευθύνεται για 20 000 θανάτους ετησίως.

Στην στρατόσφαιρα – 10 έως 50 χλμ. επάνω από την επιφάνεια της γης – το όζον προστατεύει τη ζωή επί της γης από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που διεξάγονται κοντά στην επιφάνεια της γης δημιουργούν συγκεντρώσεις όζοντος που υπερβαίνουν κατά πολύ τα φυσιολογικά επίπεδα.

Όταν τα επίπεδα του όζοντος και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τα σωματίδια, είναι υψηλά, ενδέχεται να συνδυαστούν σχηματίζοντας την επιβλαβή αιθαλομίχλη. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις όζοντος δεν εντοπίζονται ωστόσο πάντοτε στο κέντρο των πόλεων όπου παρατηρείται συνήθως η εκπομπή των ρύπων του όζοντος. Αυτό συμβαίνει επειδή η μεγάλη ποσότητα οξειδίου του αζώτου που προέρχεται από την οδική κυκλοφορία συχνά καταστέλλει τον σχηματισμό του όζοντος. Εφόσον το όζον μπορεί να μεταφερθεί μέσω του ανέμου σε ακτίνα 400-500 χλμ. την ημέρα, ένα επεισόδιο σχηματισμού όζοντος μπορεί στην πραγματικότητα να γίνει αισθητό σε προαστιακές και αγροτικές περιοχές σε μεγάλη απόσταση από την πηγή των ρύπων.

«Η ΕΕ κατέστησε υποχρεωτική την ειδοποίηση των πολιτών σε εθνικό επίπεδο από τις αρμόδιες αρχές , όταν οι τιμές του όζοντος σημειώνουν σημαντική άνοδο. Το Ozone Web, ωστόσο, σας δίδει επιπλέον τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το όζον ανά πάσα στιγμή, από οποιοδήποτε σημείο. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα επίπεδα του όζοντος μιας γειτονικής χώρας ή ενός προορισμού διακοπών, να ελέγξετε τις πρόσφατες τάσεις και να παρατηρήσετε τη διασπορά του όζοντος σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω του ανέμου», αναφέρει η καθηγήτρια McGlade.

Σημειώσεις για τον συντάκτη:

Οι χρήστες απλώς συνδέονται με το Ozone Web (μέσω της ιστοθέσης του ΕΟΠ: http://eea.europa.eu/maps/ozone).

Επεισόδια σχηματισμού όζοντος το 2005

Το καλοκαίρι του 2005, τα σημαντικότερα επεισόδια αύξησης όζοντος στην Ευρώπη σημειώθηκαν μεταξύ 21 – 25 Ιουνίου και 14 – 17 Ιουλίου. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, αναφέρθηκαν στην Ευρώπη αρκετές περιπτώσεις υπέρβασης των ανώτατων αποδεκτών τιμών. Το επεισόδιο αύξησης όζοντος κάλυψε μεγάλο μέρος της Ευρώπης περιλαμβάνοντας την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Ελβετία.

Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ):

Ο ΕΟΠ εδρεύει στην Κοπεγχάγη. Στόχος του Οργανισμού είναι η συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης του περιβάλλοντος με την παροχή έγκαιρων, στοχοθετημένων, συναφών και αξιόπιστων πληροφοριών στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και το κοινό.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Για πληροφορίες σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης επικοινωνήστε με τον:

Mark Grundy
Τηλ.: +45 33 36 72 07
Κινητό: +45 23 68 36 75

For public enquiries:

EEA Information Centre

Enquiry form (English)


Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων